Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
61. schôdza výboru
Č: CRD-1710/2021
Z á z n a m
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 718 z 23. septembra 2021 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 679) s lehotou na prerokovanie gestorského výboru do určeného termínu.
Na prerokovanie uvedeného návrhu bolo zvolané zasadnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na 23. novembra 2021.
Z celkového počtu 15 členov výboru boli prítomní 7 členovia. Výbor o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
predseda výboru