Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
57. schôdza výboru
Číslo: CRD-2230/2021
110
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 10. novembra 2021
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A. u r č u j e
podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
1. poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú, členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
2. poslancov Tomáša Lehotského a Mareka Šefčíka, členov výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za náhradníkov spravodajcu k predmetnému návrhu zákona;
B. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o uznesení výboru predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana Bittó C i g á n i k o v á predsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru