1
z 25. novembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
365/2004 Z. z.
, zákona č.
564/2004 Z. z.
, zákona č.
5/2005 Z. z.
, zákona č.
475/2005 Z. z.
, zákona č.
279/2006 Z. z.
, zákona č.
689/2006 Z.
z.
, zákona č.
245/2008 Z. z.
, zákona č.
462/2008 Z. z.
, zákona č.
179/2009 Z. z.
, zákona č.
184/2009 Z. z.
, zákona č.
214/2009 Z. z.
, zákona č.
38/2011 Z. z.
, zákona č.
325/2012 Z. z.
, zákona č.
345/2012 Z. z.
, zákona č.
312/2013 Z. z.
, zákona č.
464/2013 Z. z.
, zákona č.
61/2015
Z. z.
, zákona č.
188/2015 Z. z.
, zákona č.
422/2015 Z. z.
, zákona č.
91/2016 Z. z.
, zákona č.
177/2017 Z. z.
, zákona č.
182/2017 Z. z.
, zákona č.
54/2018 Z. z.
, zákona č.
177/2018 Z.
z.
, zákona č.
209/2018 Z. z.
, zákona č.
365/2018 Z. z.
, zákona č.
138/2019 Z. z.
, zákona č.
209/2019 Z. z.
, zákona č.
221/2019 Z. z.
, zákona č.
381/2019 Z. z.
, zákona č.
93/2020 Z. z.
, zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 415/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 12 písmeno b) znie:
b) poskytuje na základe zmluvy podľa § 9aa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy,30b) zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy, zriaďovateľovi súkromnej
2
materskej školy30b) a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia, ktoré zriadené na území obce, finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča do dovŕšenia
1. 25 rokov veku na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl a jazykových škôl pri základných školách, a
2. 15 rokov veku na mzdy a prevádzku materských škôl, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo regionálny úrad, takých školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec, školských internátov alebo takých školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj regionálny úrad,“.
2.V § 6 ods. 12 písm. c) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „zriaďovateľov podľa písmena b) a“.
3.V § 6 ods. 12 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) uzatvorí zmluvu podľa § 9aa so zriaďovateľom podľa písmena b) najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa majú finančné prostriedky poskytovať,“.
Doterajšie písmená d) až l) sa označujú ako písmená e) až m).
4.V § 6 ods. 12 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až m) sa označujú ako písmená f) až l).
5.V § 6 ods. 12 písm. g) sa vypúšťajú slová „zriaďovateľom podľa písmena b) a“.
6.V § 6 ods. 12 písmeno h) znie:
„h) poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku
1.základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtované na príslušný kalendárny rok mesačne v lehote určenej všeobecne záväzným nariadením a
2.zriaďovateľom podľa písmena b) rozpočtované na príslušný kalendárny rok mesačne v lehote dohodnutej podľa § 9aa ods. 2 písm. e),“.
7.V § 6 ods. 12 písmeno k) znie:
k) poskytne finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy,30b) dieťa súkromnej materskej školy,30b) dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského zariadenia vypočítanej podľa osobitného predpisu, 30ea)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30ea znie:
3
30ea) § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.“.
8.V § 9 ods. 12 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a rozpis finančných prostriedkov pre materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti“.
9.V § 9 ods. 12 písmeno b) znie:
b) poskytuje na základe zmluvy podľa § 9aa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia, ktoré zriadené na území samosprávneho kraja, finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
1.do dovŕšenia 25 rokov veku na mzdy a prevádzku takých škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj samosprávny kraj; to neplatí, ak ide o školu alebo o školské zariadenie, ktorým možno poskytovať finančné prostriedky aj podľa § 6 ods. 12 písm. b),
2.od dovŕšenia 15 rokov veku na mzdy a prevádzku školského internátu a takého školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom môže byť aj regionálny úrad,“.
10.V § 9 ods. 12 písm. c) úvodnej vete sa za slovo „určí“ vkladajú slová pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti“.
11.V § 9 ods. 12 písm. c) prvom bode sa za slová „jazykových škôl“ vkladá čiarka a slová „materských škôl“.
12.V § 9 ods. 12 písm. c) druhom bode sa za slová „jazykové školy“ vkladá čiarka a slová „materské školy“.
13.V § 9 ods. 12 písm. c) treťom bode sa za slová „jazykovej školy“ vkladá čiarka a slová „dieťa materskej školy“.
14.V § 9 ods. 12 písm. c) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „zriaďovateľom podľa písmena b) a“ a za slová „jazykovým školám“ sa vkladá čiarka a slová „materským školám“.
15.V § 9 ods. 12 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) uzatvorí zmluvu podľa § 9aa so zriaďovateľom podľa písmena b) najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa majú finančné prostriedky poskytovať,“.
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená e) až k).
16.V § 9 ods. 12 písm. g) sa vypúšťajú slová „zriaďovateľom podľa písmena b) a“ a za
4
slová „jazykovým školám“ sa vkladá čiarka a slová „materským školám“.
17.V § 9 ods. 12 písmeno h) znie:
„h) poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku
1.základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtované na príslušný kalendárny rok mesačne v lehote určenej všeobecne záväzným nariadením a
2.zriaďovateľom podľa písmena b) rozpočtované na príslušný kalendárny rok mesačne v lehote dohodnutej podľa § 9aa ods. 2 písm. e),“.
18.V § 9 ods. 12 písm. j) sa za slová „jazykovými školami“ vkladá čiarka a slová „materskými školami“ a za slová „jazykových škôl“ sa vkladá čiarka a slová „materských škôl“.
19.V § 9 ods. 12 písmeno k) znie:
„k) poskytne na poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.“.
20.Za § 9 sa vkladá § 9aa, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
§ 9aa
(1)Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča (ďalej len „zmluva o financovaní“) uzatvára na príslušný kalendárny rok
a)obec so zriaďovateľmi podľa § 6 ods. 12 písm. b),
b)samosprávny kraj so zriaďovateľmi podľa § 9 ods. 12 písm. b).
(2)Zmluva o financovaní obsahuje
a)identifikačné údaje zmluvných strán, ktorými sú, ak ide o
1. právnickú osobu, názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu zmluvnej strany,
2. fyzickú osobu, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a ak je zmluvnou stranou fyzická osoba-podnikateľ, aj miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie,
b)názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo samostatného bankového účtu zriaďovateľa príslušnej školy alebo príslušného školského
5
zariadenia na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu,
c)sumu finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku poskytovaných podľa § 6 ods. 12 písm. b) a k) alebo podľa § 9 ods. 12 písm. b) a k); ak je to potrebné, obec zohľadní rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) v priebehu rozpočtového roka a upraví výšku poskytovaných finančných prostriedkov na zostávajúce obdobie príslušného rozpočtového roka dohodou prostredníctvom dodatku k zmluve o financovaní,
d)lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých obec alebo samosprávny kraj poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku,
e)deň v mesiaci, do ktorého obec alebo samosprávny kraj poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku.
(3)Zmluva o financovaní musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(4)Zriaďovatelia podľa § 6 ods. 12 písm. b) poskytnú obci najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka údaje,30e) podľa ktorých obec poskytne finančné prostriedky v nasledujúcom kalendárnom roku. Zriaďovatelia podľa § 9 ods. 12 písm. b) poskytnú samosprávnemu kraju najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka údaje, podľa ktorých samosprávny kraj poskytne finančné prostriedky v nasledujúcom kalendárnom roku podľa počtu detí, žiakov a poslucháčov, podľa stavu k 15. septembru príslušného kalendárneho roka.
(5)Návrh zmluvy o financovaní sa zverejňuje na úradnej tabuli a na webovom sídle poskytovateľa finančných prostriedkov, ak ho zriadené, najmenej 15 dní pred jej uzatvorením.
(6)K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka, v lehote desiatich dní od jeho zverejnenia. Poskytovateľ finančných prostriedkov prerokuje s príslušnou fyzickou osobou alebo s príslušnou právnickou osobou riadne a včas uplatnené pripomienky. Ak je to na účely uzatvorenia zmluvy o financovaní potrebné, návrh zmluvy sa upraví podľa pripomienok.
(7)Návrh zmluvy o financovaní sa zverejňuje do zverejnenia zmluvy o financovaní podpísanej oboma zmluvnými stranami. Zmluva o financovaní nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia. Zmluva o financovaní sa zverejňuje na úradnej tabuli alebo na webovom sídle poskytovateľa finančných prostriedkov, ak ho zriadené; zmluva sa zverejňuje počas celej doby jej trvania.
(8)Ak obec so zriaďovateľom podľa § 6 ods. 12 písm. b) alebo samosprávny kraj so zriaďovateľom podľa § 9 ods. 12 písm. b) neuzatvorí zmluvu o financovaní najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa majú finančné prostriedky poskytovať, z dôvodov na strane poskytovateľa finančných prostriedkov, poskytovateľ finančných prostriedkov je povinný poskytovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príslušnému
6
zriaďovateľovi v sume podľa § 6 ods. 12 písm. b) alebo podľa § 9 ods. 12 písm. b) do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30e znie:
30e) § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.Za § 39hf sa vkladá § 39hg, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39hg
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)Obec poskytne v roku 2022 zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia finančné prostriedky na mzdy a prevádzku len na dieťa, žiaka alebo na poslucháča do dovŕšenia 15 rokov veku.
(2) Samosprávny kraj poskytne v roku 2022 zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia finančné prostriedky na mzdy a prevádzku len na dieťa, žiaka alebo na poslucháča nad 15 rokov veku.
(3)Obec uzatvorí zmluvu o financovaní s príslušným zriaďovateľom na rok 2022 do 31. januára 2022 na základe údajov o počte detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. septembru 2021; ak zmluva o financovaní na rok 2022 nebude uzatvorená v tejto lehote, obec je povinná poskytovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príslušnému zriaďovateľovi v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského zariadenia vypočítanej podľa osobitného predpisu, 30ea) do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.
(4)Samosprávny kraj uzatvorí zmluvu o financovaní s príslušným zriaďovateľom na rok 2022 do 31. januára 2022 na základe údajov o počte detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. septembru 2021; ak zmluva o financovaní na rok 2022 nebude uzatvorená v tejto lehote, samosprávny kraj je povinný poskytovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príslušnému zriaďovateľovi v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.“.
Čl. II
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č.
523/2004 Z. z.
, zákona č.
564/2004 Z. z.
, zákona č.
689/2006 Z. z.
, zákona č.
245/2008 Z. z.
, zákona č.
462/2008 Z. z.
, zákona č.
179/2009 Z. z.
, zákona č.
184/2009 Z. z.
, zákona č.
38/2011 Z. z.
, zákona č.
390/2011 Z. z.
, zákona č.
325/2012 Z. z.
, zákona č.
345/2012
Z. z.
, zákona č.
81/2013 Z. z.
, zákona č.
464/2013 Z. z.
, zákona č.
307/2014 Z. z.
, zákona č.
377/2014 Z. z.
, zákona č.
61/2015 Z. z.
, zákona č.
188/2015 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č.
182/2017 Z. z.
, zákona č.
209/2018 Z. z.
, zákona č.
367/2018 Z. z.
, zákona č.
209/2019 Z. z.
, zákona č.
381/2019 Z. z.
, zákona č.
93/2020 Z. z.
, zákona č.
371/2020 Z. z.
,
7
zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z. a zákona č. 415/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4aa ods. 3 úvodnej vete sa slová „verejnej školy, materskej školy zriadenej obcou, štátnej materskej školy, cirkevnej školy“ nahrádzajú slovami materskej školy zriadenej obcou, štátnej materskej školy“.
2.V § 6a ods. 3 sa za slovom „veci“ vypúšťa čiarka a slová „kapitálových výdavkov“.
3. V § 7a ods. 1 písm. a) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „v cirkevných školách a v súkromných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku“.
4. V § 7a ods. 1 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „v cirkevných školách a v súkromných školách poslucháčov do dovŕšenia 15 rokov veku“.
5.Za § 9m sa vkladá § 9n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9n
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2022 sa použijú údaje o počte detí, žiakov a poslucháčov cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných jazykových škôl, cirkevných materských škôl a cirkevných školských zariadení, súkromných základných umeleckých škôl, súkromných jazykových škôl, súkromných materských škôl a súkromných školských zariadení podľa stavu k 15. septembru 2021.“.
8
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky