1
z 25. novembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona
č. 180/2014 Z. z., zákona č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z, zákona č. 447/2015 Z. z.,
zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č.
70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 5/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č.
73/2020 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z. a zákona č. 345/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2
1.V § 10 ods. 2 sa za slovo „komisie“ vkladá čiarka a slová „obecný mládežnícky parlament, radu seniorov“.
2.V § 11 sa odsek 4 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) upravovať podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách orgánov obecného zastupiteľstva podľa § 10 ods. 2 prvej vety, ako aj o odmeňovaní ich členov.“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., ., zákona č. 61/2015 Z. z.,., zákona č. 188/2015 Z. z.,
zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z, zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z.
z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018
Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. Z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z. a zákona č. 415/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) školský parlament.“.
2.V § 24 ods. 16 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 26 ods. 8 neustanovuje inak.“.
3.§ 26 vrátane nadpisu znie:
㤠26
Školský parlament
(1)Školský parlament reprezentuje žiakov základnej školy alebo strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok.
(2)Školský parlament je ustanovený, ak žiadosť o jeho ustanovenie podá riaditeľovi školy najmenej 30 % žiakov školy alebo ak jeho ustanovenie schváli rada školy.
(3)Školský parlament najmenej 5 a najviac 17 členov; členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Počet členov školského parlamentu na účel prvých volieb určia predkladatelia žiadosti o jeho ustanovenie alebo rada školy. Počet členov pre každé ďalšie voľby školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu, schválený na
3
ustanovujúcej schôdzi. Na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický
zamestnanec určený riaditeľom školy, ktorý nemá hlasovacie právo. Úlohou určeného
pedagogického zamestnanca je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu
školského parlamentu a informovať spolu s predsedom školského parlamentu vedúcich
zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu.
(4)Na priebeh volieb dohliada rada školy, ktorá vyhlási voľby do školského parlamentu do 30 dní od ustanovenia školského parlamentu. Vyhlásenie volieb, zápisnice a výsledky volieb škola zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli školy. Voľby musia prebehnúť tajným hlasovaním. O voľbách vyhotoví rada školy zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy a rade školy.
(5)Predsedu školského parlamentu volia na prvom zasadnutí školského parlamentu členovia školského parlamentu tajným hlasovaním z členov školského parlamentu. Na zvolenie predsedu školského parlamentu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu.
(6)Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený,
vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len títo dotknutí
kandidáti. Členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.
(7)Školský parlament
a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b) sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
d) volí zástupcu žiakov do rady školy, ak ide o strednú školu a strednú školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e) spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak v obci zriadené,
f) odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený,
g) prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentami,
h) podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.
(8)Funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu.
Funkčné obdobie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov.
4
(9)Školský parlament je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie školského parlamentu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie školského parlamentu v strednej škole a strednej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
(10)Náklady na činnosť školského parlamentu sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu
školy.”.
4. Za § 39he sa vkladá § 39hf, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 39hf
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Žiacke školské rady ustanovené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považujú za školské parlamenty podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.“.
Čl. III
Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 375/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 360/2019 Z. z. sa mení takto:
1.§ 6a vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Mládežnícky parlament
(1)Fyzická osoba, právnická osoba alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku, okrem obce,
môže zriadiť mládežnícky parlament.
(2)Zloženie mládežníckeho parlamentu, spôsob ustanovenia mládežníckeho parlamentu a úlohy
mládežníckeho parlamentu určí jeho zriaďovateľ v jeho štatúte.
(3)Mládežnícky parlament najmä
a)prerokúva návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce s mládežou alebo majú vplyv na
mládež,
b)spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi alebo s mládežníckymi parlamentmi,
c)spolupracuje s ďalšími mládežníckymi organizáciami v Slovenskej republike.“.
5
2. Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§20b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Mládežnícke parlamenty zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považujú za obecné mládežnícke parlamenty podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky
6