1
z 24. novembra 2021
o Komore geodetov a kartografov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) pôsobnosť Komory geodetov a kartografov (ďalej len „komora“),
b) zoznam autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „zoznam“),
c) register hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „register“),
d) práva a povinnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
e) organizáciu komory,
f) disciplinárnu zodpovednosť autorizovaného geodeta a kartografa a disciplinárne konanie.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)autorizovaným geodetom a kartografom osoba, ktorá autorizačne overuje vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu1) a ktorá, ak miesto podnikania na území Slovenskej republiky, je zapísaná v zozname; platí aj pre usadeného autorizovaného geodeta a kartografa,
b)usadeným autorizovaným geodetom a kartografom autorizovaný geodet a kartograf podľa písmena a), ktorý je oprávnený na vykonávanie geodetickej a kartografickej činnosti mimo územia Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky geodetické a kartografické činnosti vykonáva sústavne,
1) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov.
2
c)hosťujúcim autorizovaným geodetom a kartografom autorizovaný geodet a kartograf podľa písmena a), ktorý je oprávnený na vykonávanie geodetickej alebo kartografickej činnosti na území iného členského štátu ako Slovenskej republiky, vykonáva činnosti na území Slovenskej republiky len prechodne a je zapísaný v registri,
d)členským štátom členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarska konfederácia a v rozsahu medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, aj členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
e)domovským štátom členský štát, v ktorom žiadateľ získal odbornú kvalifikáciu na výkon povolania alebo odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti,
f)regulačným orgánom domovského štátu orgán štátnej správy, profesijná komora alebo profesijné združenie, ktoré podľa práva domovského štátu je orgánom oprávneným uznávať odborné kvalifikácie pre povolanie autorizovaný geodet a kartograf,
g)kvalifikačnou skúškou skúška spôsobilosti na výkon odbornej činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.
§ 3
Komora
(1) Komora je samosprávna stavovská organizácia autorizovaných geodetov a kartografov.
(2) Komora je právnickou osobou so sídlom v Bratislave.
§ 4
Pôsobnosť komory
Komora
a) zastupuje, obhajuje a presadzuje profesijné, sociálne a hospodárske záujmy autorizovaných geodetov a kartografov,
b) vydáva a odníma oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa,
c) vedie a vykonáva zápis a zmenu údajov v
1. zozname a
2. registri,
d) zabezpečuje správu mandátnych certifikátov autorizovaných geodetov a kartografov,
e) dbá na to, že autorizovaní geodeti a kartografi vykonávajú činnosti odborne a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich postavenie a výkon činnosti a predpismi komory,
f) organizuje a riadi vykonávanie kvalifikačnej skúšky, preskúšanie a vykonávanie kompenzačných opatrení,2)
g) určuje rozsah, formu a obsah kvalifikačnej skúšky, preskúšania, vykonávania kompenzačných opatrení a ďalšieho vzdelávania členov komory,
2) Štvrtá časť zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
h) uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa,3) posudzuje jeho bezúhonnosť a uznáva doklady o poistení zodpovednosti za škodu,
i) vedie disciplinárne konanie proti autorizovaným geodetom a kartografom a ukladá disciplinárne opatrenia,
j) vydáva predpisy komory, ktorými najmä stanovy komory, organizačný poriadok, skúšobný poriadok, volebný poriadok, disciplinárny poriadok, etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa a cenník administratívnych činností komory a zverejňuje ich na svojom webovom sídle,
k) určuje sumu úhrady za
1. účasť na kvalifikačnej skúške,
2. vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,
3. členský príspevok na činnosť komory a
4. vykonanie kompenzačného opatrenia,
l) spolupracuje pri rozvíjaní geodézie a kartografie s vysokými školami a strednými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami-podnikateľmi uskutočňujúcimi výskum a vývoj a orgánmi štátnej správy a vytvára podmienky na zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie svojich členov,
m) zabezpečuje výmenu odborných poznatkov s odbornými komorami v Slovenskej republike aj v zahraničí, vykonáva poradenskú, expertíznu, osvetovú, propagačnú činnosť a vydáva bulletin komory,
n) spolupracuje s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov,
o) spolupracuje s právnickými osobami v zahraničí, ktoré majú postavenie obdobné postaveniu komory a s inými regulačnými orgánmi domovského štátu vo veciach splnenia podmienok a zápisu usadených a hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov.
§ 5
Financovanie činnosti komory
Komora financuje svoju činnosť z vlastných príjmov a hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi príjmov komory členské príspevky, úhrady za účasť na kvalifikačných skúškach, vykonanie kompenzačného opatrenia, účasť na preskúšaní, úhrady nákladov za administratívnu činnosť komory, úhrady za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa, pokuty uložené v disciplinárnom konaní, výnosy z vlastného majetku, dobrovoľné príspevky, dary od fyzických osôb a právnických osôb a ďalšie príjmy.
§ 6
Zoznam
(1) Komora zapíše do zoznamu fyzickú osobu, ak
a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
3) Piata časť zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4
b) je bezúhonná; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s výkonom povolania a jeho trest nebol zahladený,
c) zloží kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa osvedčením4) alebo preukáže uznanie odbornej kvalifikácie získanej v členskom štáte alebo v tretej krajine alebo úspešne absolvuje preskúšanie podľa § 11 ods. 9 alebo § 12 ods. 5 druhej vety,
d) uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
e) zloží sľub,
f) zaplatí úhradu za účasť na kvalifikačnej skúške, na preskúšaní alebo úhradu za vykonanie kompenzačných opatrení,
g) zaplatí úhradu za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,
h) zaplatí členský príspevok komore,
i) nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu.
(2) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na preukázanie bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. b) poskytne fyzická osoba komore údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.5) Fyzická osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov vydaným príslušným orgánom krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom; ak sa taký doklad v danej krajine nevydáva, nahrádza výpis z registra trestov rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom krajiny. Výpis z registra trestov alebo listina, ktorá ho nahrádza, musia byť opatrené osvedčením podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná6) a predložené spolu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná neustanovuje inak; na listiny vydané v Českej republike sa povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka nevzťahuje.
(3) Komora zapíše fyzickú osobu do zoznamu na základe písomnej žiadosti. Žiadosť sa podáva v štátnom jazyku na tlačive, ktoré komora zverejní na svojom webovom sídle. V žiadosti fyzická osoba uvedie spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 10 ods. 3.
(4) Žiadosť o zápis do zoznamu možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta7) (ďalej len „kontaktné miesto“). Ak je žiadosť podaná prostredníctvom kontaktného miesta, žiadosť musí obsahovať údaje podľa odseku 12 písm. a) až f), i), j) a m). Komora oznámi kontaktnému miestu spôsob vybavenia žiadosti.
4) § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
5) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
6) Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z.).
7) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5
(5) Prílohou k žiadosti doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 1, okrem písmen d) a h). Doklady sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii v štátnom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka. Pri občanovi Českej republiky sa osvedčený preklad dokladov v českom jazyku do štátneho jazyka nevyžaduje.
(6) Komora preskúma žiadosť a jej prílohy do piatich pracovných dní odo dňa jej doručenia a vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti8) alebo oznámi žiadateľovi nedostatky žiadosti alebo jej príloh a určí lehotu na ich odstránenie, nie kratšiu ako päť pracovných dní. Ak fyzická osoba nedostatky v určenej lehote neodstráni, komora rozhodne o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu.
(7) Komora zapíše fyzickú osobu do zoznamu do dvoch mesiacov odo dňa vydania potvrdenia o prijatí žiadosti. Ak žiadosť alebo jej prílohy nedostatky, lehota podľa prvej vety začína plynúť odo dňa odstránenia všetkých nedostatkov podľa odseku 6. Ak komora v lehote podľa prvej vety nerozhodne o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu, sa za to, že komora fyzickú osobu do zoznamu zapísala dňom uplynutia lehoty; proti rozhodnutiu o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje predstavenstvo.
(8) Správny poriadok sa vzťahuje na rozhodovanie o
a) neumožnení fyzickej osobe vykonať kvalifikačnú skúšku,
b) odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu alebo registra,
c) pozastavení činnosti fyzickej osobe, alebo
d) vyčiarknutí fyzickej osoby zo zoznamu.
(9) Fyzická osoba, ktorá tvrdí, že spĺňa podmienky podľa tohto zákona, právo domáhať sa ochrany na súde proti rozhodnutiam komory podľa odseku 8.
(10) Kvalifikačnú skúšku pred komorou môže vykonať fyzická osoba, ktorá má
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v Slovenskej republike v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia9) a
b) najmenej päť rokov odbornej praxe vo vykonávaní vybraných geodetických a kartografických činností10) alebo má doklad o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v zahraničí.
(11) Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu skladá do rúk predsedu predstavenstva komory sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomite a nestranne.“.
8) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
9) Druhá časť zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10) § 6 písm. d) až j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6
(12) Do zoznamu sa zapisuje
a) meno a priezvisko, titul,
b) dátum narodenia,
c) miesto trvalého pobytu, adresa pobytu v domovskom štáte alebo adresa pobytu,11)
d) miesto podnikania v Slovenskej republike,
e) rozsah vybraných geodetických a kartografických činností,
f) dátum vykonania kvalifikačnej skúšky a dátum vydania osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti alebo dátum rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie,
g) dátum zloženia sľubu,
h) dátum vydania a číslo oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,
i) spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 10 ods. 3,
j) identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú vykonáva činnosť autorizovaného geodeta a kartografa, v rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 10 ods. 3 písm. b),
k) pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
l) právoplatné disciplinárne opatrenie,
m) kontaktné údaje autorizovaného geodeta a kartografa, elektronickú adresu a telefónne číslo.
(13) Zoznam verejnú časť a neverejnú časť. Komora zverejňuje údaje podľa odseku 12 písm. a), d), e), h) a k). Komora na základe súhlasu autorizovaného geodeta a kartografa údaje podľa odseku 12 písm. m) zverejní vo verejnej časti zoznamu.
(14) Zápisom do zoznamu sa fyzická osoba stáva členom komory. Na základe zápisu do zoznamu komora vydá fyzickej osobe oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa, úradnú pečiatku (ďalej len „pečiatka“) a mandátny certifikát. Náležitosti pečiatky uvedené v prílohe č. 1.
(15) Zápisom do zoznamu vzniká fyzickej osobe právo overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických činností.
(16) Zmenu údajov uvedených v odseku 12 je autorizovaný geodet a kartograf povinný písomne oznámiť komore do 15 dní odo dňa ich zmeny.
(17) Ak komora pochybnosti o pravosti a úplnosti predložených dokladov, ktorými fyzická osoba preukazuje splnenie podmienok podľa odsekov 1 a 10 alebo sa komora dozvie o skutočnosti, ktorá môže byť prekážkou na zapísanie do zoznamu, komora je oprávnená požiadať príslušný orgán Slovenskej republiky alebo príslušný orgán štátu, ktorý doklad vydal o potvrdenie autentickosti predloženého dokladu alebo potvrdenie, že fyzická osoba spĺňa požiadavky z hľadiska vzdelania a odbornej prípravy.
11) Tretia časť zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
7
§ 7
Osobitné ustanovenia pre hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa
(1) Hosťujúci autorizovaný geodet a kartograf je oprávnený vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa na území Slovenskej republiky na dočasnom a príležitostnom základe za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(2) Do registra komora zapíše
a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
1. je občanom členského štátu,
2. je bezúhonný,
3. nemá obmedzený alebo zakázaný výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
4. je oprávnený vykonávať geodetickú alebo kartografickú činnosť v členskom štáte a doklad o vysokoškolskom vzdelaní v študijnom odbore geodézia a kartografia vydaný vysokou školou v členskom štáte,
5. úspešne vykoná kompenzačné opatrenie podľa § 8, ak ho komora považuje za potrebné vykonať,
6. uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,
b) pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, toho, kto spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého, tretieho a šiesteho bodu, a ktorých splnenie komora preverí.
(3) Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra (ďalej len „uchádzač“) skladá do rúk predsedu predstavenstva komory sľub podľa § 6 ods. 11.
(4) Komora zapíše do registra uchádzača do jedného mesiaca odo dňa, keď je jeho žiadosť úplná. Ak komora v lehote podľa prvej vety nerozhodne o odmietnutí zapísať uchádzača do registra, sa za to, že komora uchádzača do registra zapísala dňom uplynutia lehoty; proti rozhodnutiu o odmietnutí zapísať uchádzača do registra je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje predstavenstvo. Ak uchádzač nevykoná úspešne kompenzačné opatrenie podľa § 8, komora ho do registra nezapíše.
(5) Na základe zápisu do registra vydá komora uchádzačovi oprávnenie hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a mandátny certifikát. Náležitosti pečiatky hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa sú uvedené v prílohe č. 2.
(6) Zápisom do registra vzniká uchádzačovi právo overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických činností.
(7) Do registra sa okrem údajov podľa § 6 ods. 12 písm. a) e) a g) m) zapisujú aj údaje o uchádzačovi v rozsahu
a) označenie a adresa regulačného orgánu domovského štátu,
b) údaje o vzdelaní a odbornej praxi,
8
c) doba platnosti, na ktorú je zapísaný v registri,
d) dátum zápisu do registra.
(8) Povinnosti podľa § 6 ods. 3 6, 8, 10, 11 a 16, § 9 11, § 12 ods. 1 písm. a) g), i), ods. 2 8, § 13 ods. 2 písm. d) g) a § 20 a predpisov komory sa primerane vzťahujú aj na hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa zapísaného v registri.
§ 8
Kompenzačné opatrenia
(1) Ak komora do jedného mesiaca od prijatia žiadosti uchádzača o zápis do registra zistí podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou uchádzača a odbornou kvalifikáciou, ktorá sa vyžaduje v Slovenskej republike, nariadi vykonať kompenzačné opatrenie na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu.1)
(2) Kompenzačné opatrenie podľa odseku 1 uchádzač vykoná pred komorou. Ak ide o výkon geodetických a kartografických činností, výsledky ktorých sa preberajú do katastra nehnuteľností, kompenzačné opatrenie uchádzač vykoná pred Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
§ 9
Poistenie zodpovednosti za škodu
(1) Autorizovaný geodet a kartograf zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti; zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobí osoba, ktorá koná v jeho mene ako jeho zamestnanec alebo jeho zástupca na základe splnomocnenia.
(2) Autorizovaný geodet a kartograf je povinný pri zápise do zoznamu alebo registra preukázať komore, že poistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie zodpovednosti za škodu musí trvať počas celej doby zápisu v zozname alebo v registri; to neplatí počas pozastavenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa. Autorizovaný geodet a kartograf je povinný na písomnú výzvu komory predložiť v určenej lehote na nahliadnutie poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu.
(3) Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu (ďalej len „hromadná poistná zmluva“). Ak autorizovaný geodet a kartograf pristúpi k hromadnej poistnej zmluve, je povinný platiť komore poistné v sume a spôsobom dohodnutým v hromadnej poistnej zmluve; odsek 2 sa neuplatňuje. Autorizovaný geodet a kartograf môže svoj súhlas s hromadnou poistnou zmluvou odvolať, ak komore preukáže, že uzatvorenú samostatnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu. Autorizovanému geodetovi a kartografovi zaniká poistenie zodpovednosti za škodu z hromadnej poistnej zmluvy dňom oznámenia komory o vyčiarknutí autorizovaného geodeta a kartografa z hromadnej poistnej zmluvy alebo uplynutím lehoty na zaplatenie poistného komore.
9
§ 10
Spôsob výkonu vybraných geodetických a kartografických činností
(1) Výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa sa na účely tohto zákona rozumie autorizačné overenie skutočnosti, či je dokumentácia obsahujúca výsledky vybraných geodetických a kartografických činností (ďalej len „dokumentácia“) vyhotovená tak, že svojim obsahom a náležitosťami zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým predpisom.
(2) Autorizovaný geodet a kartograf vykoná v rozsahu potrebnom na autorizačné overenie
a) kontrolu podkladov použitých pri vyhotovení dokumentácie,
b) kontrolu metodického postupu meraní a výpočtov vykonaných pri vyhotovení dokumentácie a ich výsledkov,
c) merania a výpočty s cieľom zabezpečiť nezávislú kontrolu výsledkov uvedených v dokumentácii.
(3) Autorizovaný geodet a kartograf môže vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa
a) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
b) v mene a na zodpovednosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ.
(4) Ustanovenia upravujúce povinnosti autorizovaného geodeta a kartografa vo vzťahu ku komore sa vzťahujú aj na zamestnanca, spoločníka a konateľa.
(5) Autorizovaný geodet a kartograf pri výkone svojej činnosti postupuje nezávisle, nestranne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Autorizovaný geodet a kartograf odmietne pokyny zamestnávateľa, ak si myslí, že v rozpore so zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a s predpismi komory; takéto odmietnutie pokynu zamestnávateľa sa nepovažuje za porušenie pracovnej disciplíny.
§ 11
Pozastavenie výkonu činnosti
(1) Komora pozastaví autorizovanému geodetovi a kartografovi výkon činnosti, ak
a) sa začne konanie o jeho spôsobilosti na právne úkony, a to do právoplatného skončenia konania,
b) je proti nemu vznesené obvinenie zo spáchania úmyselného trestného činu súvisiaceho s výkonom povolania, a to až do právoplatného skončenia trestného konania,
c) o to sám písomne požiada,
d) nezaplatí pokutu do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je uložené disciplinárne opatrenie peňažná pokuta,
e) nezaplatí trovy disciplinárneho konania do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je uložené disciplinárne opatrenie.
10
(2) Komora môže pozastaviť autorizovanému geodetovi a kartografovi výkon činnosti, ak sa proti nemu začne disciplinárne konanie až do jeho právoplatného skončenia.
(3) Účinky pozastavenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, zákaz používania pečiatky a deaktivovanie mandátneho certifikátu nastávajú dňom
a) doručenia právoplatného rozhodnutia komory o pozastavení výkonu činnosti,
b) uvedeným v písomnej žiadosti o pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa odseku 1 písm. c), alebo
c) doručenia písomnej žiadosti o pozastavenie výkonu činnosti podľa odseku 1 písm. c), ak v žiadosti nie je uvedený deň, ku ktorému má byť činnosť pozastavená.
(4) Ak autorizovaný geodet a kartograf pozastavený výkon činnosti, je povinný do siedmich pracovných dní odo dňa pozastavenia činnosti vrátiť komore oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a mandátny certifikát.
(5) Pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa nemá vplyv na zaplatený členský príspevok a uhradenú sumu na poistenie.
(6) Na základe žiadosti autorizovaného geodeta a kartografa komora pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa zruší rozhodnutím, ak zaniknú dôvody pozastavenia výkonu činnosti.
(7) Komora záznam o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vymaže zo zoznamu dňom vydania rozhodnutia podľa odseku 6 a autorizovanému geodetovi a kartografovi vráti oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a aktivuje mu mandátny certifikát.
(8) Ak je výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa pozastavený dlhšie ako päť rokov, komora môže nariadiť jeho preskúšanie. Preskúšanie nemôže komora nariadiť autorizovanému geodetovi a kartografovi, ak kvalifikačnú skúšku podľa osobitného predpisu.4)
(9) Ak komora nariadi preskúšanie autorizovaného geodeta a kartografa podľa odseku 8, rozhodne o zrušení pozastavenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa po úspešnom vykonaní preskúšania.
(10) Ak súd zruší rozhodnutie komory o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, autorizovaný geodet a kartograf je oprávnený vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu. Komora vráti autorizovanému geodetovi a kartografovi oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku, aktivuje mu mandátny certifikát a vymaže zo zoznamu záznam o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.
11
(11) O odvolaní proti rozhodnutiu komory o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa rozhoduje predstavenstvo.
(12) Rozhodnutie o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa odseku 1 písm. c) sa vyznačí v zozname alebo v registri. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.
§ 12
Vyčiarknutie zo zoznamu
(1) Komora vyčiarkne zo zoznamu toho kto
a) zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho,
b) má obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,
c) stratí bezúhonnosť,
d) má právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu,
e) nemá osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti alebo doklad, ktorý preukazuje osobitnú odbornú spôsobilosť v členskom štáte,
f) nie je poistený proti škode spôsobenej výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
g) je zapísaný na základe nesprávnych, nepravdivých alebo neúplných údajov,
h) je v omeškaní so zaplatením členského príspevku a tento nezaplatí ani do 30 dní po doručení výzvy na zaplatenie,
i) písomne požiada komoru o vyčiarknutie zo zoznamu.
(2) Účinky vyčiarknutia zo zoznamu nastávajú dňom doručenia právoplatného rozhodnutia komory o vyčiarknutí zo zoznamu; týmto dňom komora deaktivuje aj mandátny certifikát.
(3) Ak je autorizovaný geodet a kartograf vyčiarknutý zo zoznamu, je povinný do siedmich pracovných dní od vyčiarknutia vrátiť komore oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a mandátny certifikát; pri úmrtí fyzickej osoby kancelária komory požiada o vrátenie pečiatky a mandátneho certifikátu pozostalých.
(4) Proti rozhodnutiu o vyčiarknutí zo zoznamu podľa odseku 1 písm. a) e) a i) nie je prípustné odvolanie.
(5) Fyzická osoba môže písomne požiadať o opätovný zápis do zoznamu podľa § 6 ods. 3 5, ak zaniknú dôvody uvedené v odseku 1, okrem písmena h), a po úhrade administratívnych nákladov, ktoré súvisia s vyčiarknutím a opätovným zápisom do zoznamu. Ak od vyčiarknutia zo zoznamu uplynie viac ako päť rokov, fyzická osoba je povinná zúčastniť sa preskúšania; to neplatí, ak má fyzická osoba kvalifikačnú skúšku podľa osobitného predpisu.4)
(6) Fyzická osoba, ktorá je vyčiarknutá zo zoznamu z dôvodu podľa odseku 1 písm. h), môže požiadať o opätovný zápis do zoznamu najskôr po uplynutí jedného mesiaca od vyčiarknutia zo zoznamu a po úhrade všetkých záväzkov, ktoré jej vzniknú vo vzťahu ku komore.
12
(7) Komora vyčiarkne z registra toho,
a) kto spĺňa dôvody podľa odseku 1, okrem písmena h),
b) komu uplynie lehota, na ktorú je zapísaný do registra a táto nie je predĺžená,
c) o koho vyčiarknutie požiada regulačný orgán domovského štátu alebo členského štátu.
(8) Na opätovný zápis do registra sa primerane vzťahuje odsek 5.
§ 13
Práva a povinnosti člena komory
(1) Člen komory je oprávnený
a) zúčastňovať sa a aktívne sa podieľať na činnosti komory a jej orgánov,
b) voliť a byť volený do orgánov komory,
c) predkladať vlastné návrhy a požadovať od komory podporu na ochranu svojich oprávnených záujmov, vyplývajúcich z členstva v komore,
d) využívať pomoc komory pri rozširovaní svojich znalostí.
(2) Člen komory je povinný
a) dbať o dobré meno komory, dodržiavať predpisy komory,
b) platiť riadne a včas členský príspevok, okrem doby, na ktorú člen komory pozastavený výkon činnosti,
c) sústavne sa vzdelávať,
d) dodržiavať Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa,
e) vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a s predpismi komory,
f) na dokumentoch uvádzať svoje meno a priezvisko, evidenčné číslo oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, používať odtlačok pečiatky alebo mandátny certifikát,
g) mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
h) oznámiť komore všetky skutočnosti nevyhnutné na riadne vedenie zoznamu a všetky skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom na pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa alebo na vyčiarknutie zo zoznamu a každú ich zmenu, a to do 15 dní od ich vzniku.
(3) Záväzky, ktoré autorizovanému geodetovi a kartografovi vzniknú vo vzťahu ku komore počas výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, nezanikajú vyčiarknutím zo zoznamu.
(4) Práva a povinnosti členov komory bližšie určujú stanovy komory a ďalšie predpisy komory.
(5) Komora spracúva osobné údaje autorizovaných geodetov a kartografov, a to v rozsahu potrebnom na plnenie povinností komory, najmä údajov potrebných podľa § 6 a 7, údajov
13
potrebných na poistenie podľa § 9, údajov potrebných podľa § 10 ods. 3, údajov potrebných na disciplinárne konanie podľa § 20 a 21, údajov potrebných na posúdenie dôvodov pozastavenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a dôvodov na vyčiarknutie zo zoznamu alebo registra. Ak autorizovaný geodet a kartograf pristúpi k hromadnej poistnej zmluve uzatvorenej podľa § 9 ods. 3, komora je oprávnená na oznámenie o pristúpení k hromadnej poistnej zmluve a trvania jeho poistenia, uskutočniť aj prenos osobných údajov konkrétnej vybranej poisťovni v rozsahu osobných údajov potrebných na zabezpečenie plnenia zo zmluvy v prospech autorizovaného geodeta a kartografa, ako aj uhradenej poistnej sumy. Komora je oprávnená na splnenie povinnosti podľa § 6 ods. 12 osobné údaje v rozsahu verejnej časti zoznamu alebo na základe žiadosti aj údaje v rozsahu § 6 ods. 12 písm. m) zverejniť na svojom webovom sídle.
§ 14
Orgány komory
(1) Orgánmi komory sú
a) valné zhromaždenie členov komory (ďalej len „valné zhromaždenie“),
b) predstavenstvo,
c) skúšobná a autorizačná komisia,
d) disciplinárna komisia,
e) dozorná rada.
(2) Funkcie v orgánoch komory podľa odseku 1 písm. b) e) navzájom nezlučiteľné. Funkčné obdobie v orgánoch komory je trojročné. Člen orgánu komory vykonáva funkciu do zvolenia nového člena orgánu komory, a to aj, ak jeho funkčné obdobie presiahne tri roky.
(3) Členovia komory môžu vykonávať volebné alebo hlasovacie právo aj elektronicky; podmienky voľby alebo hlasovania určí ten, kto voľbu alebo hlasovanie vyhlasuje alebo zvoláva.
(4) Komora môže zriaďovať aj poradné orgány. Podrobnosti o zriadení a činnosti poradných orgánov komory určia predpisy komory.
(5) Funkcie v orgánoch komory čestné a nezastupiteľné, členovia orgánov komory podľa odseku 1 písm. b) e) a členovia poradných orgánov podľa odseku 4 majú právo na náhradu za stratu času pri výkone funkcie v orgánoch komory v sume schválenej valným zhromaždením a náhradu hotových výdavkov.
§ 15
Valné zhromaždenie
(1) Najvyšším orgánom komory je valné zhromaždenie.
(2) Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia komory.
14
(3) Valné zhromaždenie zasadá najmenej raz za rok. Ak o zvolanie zasadnutia valného zhromaždenia požiada aspoň jedna pätina členov komory, predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia najneskôr do troch mesiacov od predloženia žiadosti.
(4) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica všetkých členov komory. Ak valné zhromaždenie nie je ani hodinu po začatí zasadnutia uznášaniaschopné, môže sa valné zhromaždenie platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina všetkých členov komory. Na platnosť uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory.
(5) Valné zhromaždenie najmä
a) volí a odvoláva predsedu a podpredsedu predstavenstva, ďalších členov predstavenstva, ako aj členov orgánov komory podľa § 14 ods. 1 písm. d) a e) a ich predsedov,
b) schvaľuje Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa,
c) schvaľuje predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory, najmä stanovy komory, rokovací poriadok, volebný poriadok, skúšobný poriadok, disciplinárny poriadok a cenník komory za administratívnu činnosť,
d) schvaľuje sumu úhrady za
1. členský príspevok,
2. vykonanie kvalifikačnej skúšky,
3. preskúšanie,
4. vykonanie kompenzačného opatrenia,
5. vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a
6. výdavky a náhradu za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory a v poradných orgánoch,
e) schvaľuje rozpočet komory,
f) schvaľuje ročnú účtovnú závierku na základe vyjadrenia dozornej rady.
§ 16
Predstavenstvo
(1) Predstavenstvo je riadiacim a výkonným orgánom komory. Riadi a zabezpečuje činnosť komory medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Predstavenstvo má deväť členov.
(2) Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi a organizuje jeho činnosť, koná v mene komory a zastupuje komoru navonok. Predsedu zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda.
(3) Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace.
(4) Predstavenstvo najmä
a) zvoláva a pripravuje program valného zhromaždenia,
15
b) hospodári s finančnými prostriedkami a spravuje majetok komory, vyberá členské príspevky alebo iné poplatky, o ktorých rozhodne valné zhromaždenie,
c) vymenúva a odvoláva predsedu a členov skúšobnej a autorizačnej komisie,
d) rozhoduje
1. o zápise do zoznamu alebo registra,
2. ako druhostupňový orgán o neumožnení fyzickej osobe vykonať kvalifikačnú skúšku, odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu alebo registra, pozastavení činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 11 alebo vyčiarknutí zo zoznamu alebo registra podľa § 12,
3. ako druhostupňový orgán o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie; konanie upravuje disciplinárny poriadok,
e) vedie zoznam a register,
f) vedie evidenciu členov komory,
g) na návrh skúšobnej a autorizačnej komisie, ako aj na základe osvedčenia,12) vydáva oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
h) zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy, s orgánmi územnej samosprávy a s inými profesijnými organizáciami,
i) určuje rozsah a formu sústavného vzdelávania,
j) zriaďuje poradné orgány, vymenúva a odvoláva ich členov,
k) určuje hlavné smery a rámcové pravidlá medzinárodnej spolupráce,
l) plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyhradí valné zhromaždenie.
§ 17
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom komory.
(2) Dozorná rada má päť členov.
(3) Na čele dozornej rady je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.
(4) Dozorná rada
a) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia,
b) kontroluje činnosť orgánov komory,
c) kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami komory,
d) predkladá valnému zhromaždeniu vyjadrenie k ročnej účtovnej závierke vrátane odporúčania na jej schválenie alebo neschválenie,
e) predkladá predstavenstvu návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
f) predkladá valnému zhromaždeniu revíznu správu obsahujúcu aj správu o jej činnosti za predchádzajúci rok.
12) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
16
§ 18
Skúšobná a autorizačná komisia
(1) Skúšobná a autorizačná komisia je orgán komory, ktorý zabezpečuje organizáciu a vykonanie kvalifikačnej skúšky, kompenzačných opatrení, posudzuje splnenie kvalifikačných podmienok na zápis do zoznamu a v súčinnosti s ostatnými orgánmi komory zabezpečuje ďalšie vzdelávanie členov komory.
(2) Skúšobná a autorizačná komisia najmenej päť členov. Skladá sa z členov komory a z ďalších odborníkov z vedeckých inštitúcií, škôl, štátnych orgánov a stavovských organizácií.
(3) Na čele skúšobnej a autorizačnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.
§ 19
Disciplinárna komisia
(1) Disciplinárna komisia je orgánom komory na výkon disciplinárnej právomoci nad autorizovanými geodetmi a kartografmi.
(2) Disciplinárna komisia má sedem členov.
(3) Na čele disciplinárnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.
(4) Disciplinárna komisia najmä
a) prijíma podnety, zisťuje a prešetruje porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a predpismi komory, zisťuje a prešetruje nekvalitnú odbornú činnosť a pri porušení ukladá disciplinárne opatrenie, ak nejde o priestupok alebo trestný čin,
b) vydáva rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia a vedie ich evidenciu.
§ 20
Disciplinárne konanie
(1) Podnet na začatie disciplinárneho konania môže podať disciplinárnej komisii orgán komory, člen komory alebo tretia osoba. Disciplinárna komisia môže začať disciplinárne konanie aj z vlastného podnetu.
(2) Disciplinárne konanie možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti disciplinárna komisia dozvie, najneskôr do troch rokov odo dňa kedy k porušeniu povinnosti došlo.
(3) Disciplinárne konanie začína disciplinárna komisia doručením oznámenia osobe, proti ktorej je vedené disciplinárne konanie.
17
(4) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia je písomné a obsahuje označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, výrok, odôvodnenie, poučenie o opravnom prostriedku a podpis oprávnenej osoby.
(5) Disciplinárna komisia je povinná rozhodnúť do troch mesiacov od začatia disciplinárneho konania a v osobitne zložitých prípadoch najneskôr do šiestich mesiacov alebo v tejto lehote postúpiť podnet na prešetrenie oprávneným orgánom.
(6) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia sa môže osoba, proti ktorej je vedené disciplinárne konanie odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
(7) O odvolaní rozhoduje predstavenstvo, ktoré rozhodnutie disciplinárnej komisie po preskúmaní potvrdí alebo zruší. Ak predstavenstvo zruší napadnuté rozhodnutie, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie. Disciplinárna komisia je názorom predstavenstva viazaná. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Rozhodnutie o odvolaní je preskúmateľné súdom.
(8) Osoba, proti ktorej je vedené disciplinárne konanie, znáša trovy, ktoré jej vzniknú v disciplinárnom konaní. Ak disciplinárna komisia rozhodne, že osoba porušila povinnosť, zaviaže ju uhradiť komore aj trovy disciplinárneho konania do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
(9) Podrobnosti o postupe orgánov komory pri disciplinárnom konaní, práva osoby, proti ktorej je vedené disciplinárne konanie, sumu trov konania a pravidlá ich úhrady upraví disciplinárny poriadok komory, ktorý vydá komora.
§ 21
Disciplinárna zodpovednosť
(1) Za zavinené porušenie povinnosti člena komory alebo hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa ustanovenej týmto zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a predpismi komory, ak nejde o priestupok alebo trestný čin, disciplinárna komisia môže uložiť disciplinárne opatrenie, ktorým je
a) písomné napomenutie,
b) pokuta od 500 eur do 5 000 eur,
c) pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa na 24 mesiacov alebo do právoplatného skončenia trestného konania, alebo
d) vyčiarknutie zo zoznamu alebo registra až na 36 mesiacov.
(2) Disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada najmä na rozsah a povahu porušenej povinnosti, na spôsob konania, následok a mieru zavinenia.
18
(3) Ak disciplinárna komisia zistí, že člen komory alebo hosťujúci autorizovaný geodet a kartograf naplnil svojím konaním znaky priestupku alebo trestného činu, postúpi takýto podnet na prešetrenie oprávneným orgánom a v tomto rozsahu disciplinárne konanie zastaví.
(4) Pokuty sú príjmom komory.
§ 22
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, na postup podania žiadosti o zápis do zoznamu, na rozhodnutie o zápise do zoznamu a na výkon dozoru nad autorizovanými geodetmi a kartografmi podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,13) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 23
Prechodné ustanovenia
(1) Komora geodetov a kartografov podľa doterajšieho zákona je Komorou geodetov a kartografov podľa tohto zákona.
(2) Fyzická osoba zapísaná do zoznamu do 31. decembra 2021, sa považuje za autorizovaného geodeta a kartografa zapísaného do zoznamu podľa tohto zákona, okrem fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa, ktorú komora zapíše do registra.
(3) Ak autorizovaný geodet a kartograf pozastavený výkon činnosti alebo je vyčiarknutý zo zoznamu k 31. decembru 2021, na zrušenie pozastavenia alebo na opätovný zápis do zoznamu sa použije doterajší zákon.
(4) Disciplinárne konanie začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2021 sa dokončí podľa doterajšieho zákona.
(5) Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a pečiatka vydané autorizovanému geodetovi a kartografovi do 31. decembra 2021 sa považujú za osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a pečiatku podľa tohto zákona.
(6) Ak je komore doručená žiadosť o vykonanie kvalifikačnej skúšky do 31. decembra 2021, na vykonanie kvalifikačnej skúšky sa použije doterajší zákon.
13) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
19
(7) Ak fyzickej osobe začne a neskončí adaptačné obdobie na uznanie vzdelania do 31. decembra 2021 použije sa na jeho akceptáciu doterajší zákon.
(8) Ak je komore doručená žiadosť o zápis do zoznamu do 31. decembra 2021 a žiadateľ nie je do 31. decembra 2021 zapísaný do zoznamu, na zápis sa použije tento zákon účinný od 1. januára 2022.
(9) Ak je geodet a kartograf zapísaný v zozname do 31. decembra 2021, je povinný zosúladiť zapísané údaje v zozname s údajmi, ktoré sa zapisujú do zoznamu podľa § 6 ods. 12 do 31. marca 2022.
§ 24
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 25
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení zákona č. 512/2007 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.
§ 26
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky
20
Príloha č. 1 k zákonu č. ... /2021 Z. z.
NÁLEŽITOSTI PEČIATKY AUTORIZOVANÉHO GEODETA A KARTOGRAFA
Pečiatka autorizovaného geodeta a kartografa priemer 36 mm. Na vonkajšom kruhopise sa uvedie titul, meno, priezvisko a text „Autorizovaný geodet a kartograf“. Na vnútornom kruhopise sa uvedie medzi dva spojovníky číslo oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa a text „Rozsah podľa § 6 písm. a) e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“ alebo „Rozsah podľa § 6 písm. d) j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“, alebo „Rozsah podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“. V strede pečiatky je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky.14) Odtlačok pečiatky sa vyhotoví v červenej farbe.
14) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch v znení neskorších predpisov.
21
Príloha č. 2 k zákonu č. ... /2021 Z. z.
NÁLEŽITOSTI PEČIATKY HOSŤUJÚCEHO AUTORIZOVANÉHO GEODETA A KARTOGRAFA
Pečiatka hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa priemer 36 mm. Na vonkajšom kruhopise sa uvedie titul, meno, priezvisko a text „Hosťujúci autorizovaný geodet a kartograf“. Na vnútornom kruhopise sa uvedie medzi dva spojovníky číslo oprávnenia hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa a text „Rozsah podľa § 6 písm. a) e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“ alebo „Rozsah podľa § 6 písm. d) j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“, alebo „Rozsah podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“. V strede pečiatky je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. V kruhopise pod štátnym znakom Slovenskej republiky je uvedená aj doba platnosti registrácie. Odtlačok pečiatky sa vyhotoví v červenej farbe.
22
Príloha č. 3 k zákonu č. ... /2021 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. L 363, 20. 12. 2006), nariadenia Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. L 320, 6. 12. 2007), nariadenia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. L 205, 1. 8. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. L 311, 21. 11. 2008), nariadenia Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009 (Ú. v. L 93, 7. 4. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 213/2011 z 3. marca 2011 (Ú. v. L 59, 4. 3. 2011), nariadenia Komisie (EÚ) č. 623/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. L 180, 12. 7. 2012), smernice Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013 (Ú. v. L 354, 28. 12. 2013), delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/790 z 13. januára 2016 (Ú. v. L 134, 24. 5. 2016), delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/2113 z 11. septembra 2017 (Ú. v. L 317, 1. 12. 2017), delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/608 zo 16. januára 2019 (Ú. v. L 104, 15. 4. 2019) a delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2020/548 z 23. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 131, 24. 4. 2020).
2.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).