Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
46. schôdza výboru
Číslo: CRD-2070/2021
126
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 23. novembra 2021
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie o návrhu zákona podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A.k o n š t a t u j e,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj za gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736)
B.u r č u j e
podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky poslanca Michala ŠIPOŠA (náhradníčka Zita PLEŠTINSKÁ) člen Výboru Národnej rady lovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj za spravodajkyňu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Jozef L u k á č, v. r.
predseda výboru
Peter D o b e š, v. r.
overovateľ výboru