Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
46. schôdza výboru
Číslo: CRD-1839/2021
123
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 23. novembra 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (718)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (718);
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (718);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (718) schváliť so zmenami a doplnkami, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 123 – tlač 718
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (718)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I sa vypúšťa text: „a na konci odseku sa pripája veta „Podrobnosti o zložení,
právomociach a úlohách orgánov obecného zastupiteľstva podľa prvej vety, ako aj o odmeňovaní ich členov, upraví obecné zastupiteľstvo“.“.
V tejto súvislosti sa doterajší text čl. I označuje ako bod 1 a dopĺňa sa nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 11 sa odsek 4 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) upravovať podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách orgánov obecného zastupiteľstva podľa § 10 ods. 2 prvej vety, ako aj o odmeňovaní ich členov.“.“.
Z hľadiska systematiky členenia zákona sa presúva časť textu do platného § 11 ods. 4 ako nové písmeno r).
2.V čl. II bod 2., znie:
„2. V § 24 ods. 16 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 26 ods. 8 neustanovuje inak.“.“.
Legislatívno-technická úprava spresňujúca znenie ustanovenia.