Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
46. schôdza výboru
Číslo: CRD-1790/2021
122
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 23. novembra 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 686)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 686);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 686);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 686) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 122 – tlač 686
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 686)
1.V čl. I, 14. bode sa v § 30 ods. 2 slová „listinnej podobe“ nahrádzajú slovami „listinnej forme“.
Legislatívno-technické úprava zosúlaďujúca ustanovenie s používanou terminológiou v platnom zákone (napr. § 45 ods. 4, § 46 ods. 3, § 47 ods. 3, § 49 ods. 3, § 50 ods. 1 a pod.).
2.V čl. I, 28. bode sa slová „vkladajú slová“ nahrádzajú slovami „vkladá čiarka a slová“.
Gramatická úprava.
3.V čl. I, 30. bode 54 ods. 1, § 84 ods. 1, § 142 ods. 1 a § 174 ods. 1) sa slová „listinnej podobe“ nahrádzajú slovami „listinnej forme“.
Legislatívno-technické úprava zosúlaďujúca ustanovenie s používanou terminológiou v platnom zákone (napr. § 45 ods.4, § 46 ods. 3, § 47 ods. 3, § 49 ods. 3, § 50 ods. 1 a pod.).
4.V čl. I, 38. bode 104 ods. 1, § 115 ods. 4) sa slová „listinnej podobe“ nahrádzajú slovami „listinnej forme“.
Legislatívno-technické úprava zosúlaďujúca ustanovenie s používanou terminológiou v platnom zákone (napr. § 45 ods.4, § 46 ods. 3, § 47 ods. 3, § 49 ods. 3, § 50 ods. 1 a pod.).
5.V čl. I, 50. bod znie:
„50. V § 140 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „písomnosti podľa § 139 ods. 8“.
Legislatívno-technická úprava; v navrhovanom znení je potrebné doplniť aj označenie § 139, inak by navrhované znenie znamenalo, že sa odkazuje na odsek 8 v § 140. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné druhú časť navrhovaného 50. bodu týkajúcu sa § 172 upraviť v osobitnom novom bode.
6.V čl. I sa za 68. bod vkladá nový 69. bod, ktorý znie:
„69. V § 172 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „písomnosti podľa § 171 ods. 8“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava presunutá z navrhovaného 50. bodu; v navrhovanom znení je potrebné doplniť aj označenie § 171, inak by navrhované znenie znamenalo, že sa odkazuje na odsek 8 v § 172.
7. V čl. II, 12. bode sa v § 6 ods. 18 slová „podľa § 6“ nahrádzajú slovami „bez politickej príslušnosti a kandidát podľa odseku 17“.
Legislatívno-technická úprava; keďže navrhované ustanovenie odseku 18 sa dopĺňa do § 6, je potrebné vnútorný odkaz upraviť tak, aby v ňom boli zahrnutí kandidáti podľa § 6, bez odkazu na § 6.
8.V čl. II, 22. bod znie:
„22. V § 19 ods. 1 písm. c), ods. 3 písm. b), ods. 5 písm. b), ods. 8 a 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 3 alebo 5“.“.
Legislatívno-technická úprava; keďže vloženie nového odseku 2 do § 19 a následné preznačenie nasledujúcich odsekov v § 19 je súčasťou nasledujúceho bodu (čl. II, 23. bod), je potrebné v novelizačnom 22. bode uviesť ešte odseky pred ich preznačením.
9.V čl. II, 34. bode v § 20 ods. 2 úvodná veta a písmeno a) znejú:
„Okresný úrad uloží za priestupok
a) podľa odseku 1 písm. a) alebo b) pokutu od 300 eur do 30 000 eur,“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu spresnenia ustanovenia, keďže bez úpravy úvodnej vety v § 20 ods. 2, by z písmen b) a c) nebolo zrejmé, kto bude pokutu ukladať.
10.V čl. III, 2. bode 91 ods. 4) sa v úvodnej vete slová „písmenom ac)“ nahrádzajú slovami „písmenom ad)“. Súčasne sa upraví aj označenie písmená.
Legislatívno-technická úprava; preznačenie písmena je potrebné z dôvodu, že zákonom č. 310/2021 Z. z. (čl. XI, 2. bod) už bol § 91 ods. 4 doplnený písmenom ac).
11.V čl. III, 3. bode sa slová „§ 122yd“ nahrádzajú slovami „§ 122ye“ a slová „§ 122ye“ sa nahrádzajú slovami „§ 122yf“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na doplnenie § 122ye v zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 604), ktorý Národná rada SR schválila 2. novembra 2021.