KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
ADRESÁT:  
Oprávnený, hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu.  
Váš list číslo/zo dňa  
Naše číslo  
k CRD - 1873-10/2021/OPSVO  
Vybavuje/linka  
Ďurech/+421 2 5972 2368 23.11.2021  
Bratislava  
Vec:  
Vysvetlenie č. 2 v rámci prípravných trhových konzultácií - Digitálny konferenčný systém - zaslanie  
hospodársky subjekt a zverejnenie v profile.  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1  
písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“) uskutočňuje toho času  
prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet  
budúcej zákazky: „Digitálny konferenčný systém“ (ďalej v texte aj ako len „DKS“).  
Predbežné oznámenie upravujúce predmetné prípravné trhové konzultácie bolo zverejnené:  
v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 15.10.2021 pod číslom (značkou) 2021/S 201-523632;  
vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2021 zo dňa 18.10.2021 pod číslom (značkou)  
47132 - POS.  
Jeden z potencionálnych účastníkov predmetných prípravných trhových konzultácií požiadal  
elektronicky (e-mailom) dňa 22.11.2021 o 19:18 hod. o vysvetlenie údajov/informácií, ktoré súvisia  
s prípravnými trhovými konzultáciami a ktoré boli zahrnuté v rámci projektového zámeru.  
Žiadosť o vysvetlenie údajov (presná/doslovná textácia vrátane gramatických chýb):  
„Dobrý deň,  
spoločnosť (konkrétny názov) má záujem sa zúčastniť prípravných trhových konzultácii ako i  
výberoveho konania na zákazku s názvom Digitálny konferenčný systém.  
Vzhľadom na komplexnosť materiálu a rozsah zákazky žiadame verejného obstarávateľa:  
1. o poskytnutie podkladov v anglickom jazyku  
2. o predĺženie lehoty v rámci prípravnych trhových konzultácií do 17.01.2022 a to aj s ohľadom na  
zverejnený predpokladaný dátum vyhlásenia VO 1.2.2022 (v predbežnom obstarávaní).  
3. o možnosť odkomunikovania niektorých skutočností cez videokonferenciu v anglickom jazyku  
4.  
o možnosť realizovať prípravné trhové konzultácie vo viacerých samostatných etapách, pričom  
predloženiu indikatívnej cenovej ponuky by predchádzala  
ďalšia etapa konzultácií, a to formou videokonferencie, v rámci ktorej by boli odkonzultované  
nejasné požiadavky verejného obstarávateľa za účelom odstránenia  
týchto nejasností príp. rozporov ako aj za účelom upresnenia a klarifikácie požiadaviek verejného  
obstarávateľa na predmet zákazky tak, aby predložená indikatívna  
cenová ponuka za účelom stanovenia PHZ zodpovedala čo najviac požiadavkám verejného  
obstarávateľa.  
Strana 1 z 2  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
5. o vysvetlenie počtov ks v dokumente „Projektový zámer – VO“ bod. 4 – ROZSAH DODÁVKY (strana  
27-28/36), kde je uvedené:  
Modul  
administrácie  
DKS  
Poslanecké  
jednotky,  
HW,  
počet  
250  
ks  
Modul administrácie DKS  
Montáž demontáž zariadení,  
a
HW, počet 200 ks  
Otázka: Prečo je dodávaných zariadení v súčte viacej ako počet zariadení, ktoré sa montujú ?“  
Vysvetlenie verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že:  
1) neposkytuje podklady v anglickom jazyku, nakoľko verziou podkladov v anglickom jazyku  
nedisponuje;  
2) sčasti vyhovel žiadosti o predĺženie lehoty v rámci PTK - DKS. Predĺžená lehota uplynie dňa  
01.12.2021 (streda) o 16:00 hod.;  
3) nevylučuje, po uplynutí lehoty 01.12.2021 o 16:00 hod., ďalšie kolo/etapu PTK formou  
dištančnej konzultácie s hospodárskym subjektom, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových  
konzultácií, a to prostredníctvom videokonferencie, resp. prostredníctvom iných  
komunikačných nástrojov. Uvedené bolo zapracované v Oznámení o začatí prípravných  
trhových konzultácií za účelom prípravy a informovania hospodárskych subjektov  
o plánovanom postupe verejného obstarávania zo dňa 11.10.2021. Verejný obstarávateľ  
taktiež vysvetľuje, že jednoznačne stanovil podmienky komunikácie v priebehu prípravných  
trhových konzultácií - komunikácia sa uskutoční v slovenskom jazyku, pričom verejný  
obstarávateľ bude akceptovať ako komunikačný jazyk aj český jazyk. Verejný obstarávateľ nie  
je odborne jazykovo schopný komunikovať PTK v anglickom jazyku.;  
4) v rokovacej sále NR SR sa nachádza 200 stolíkov, na ktorých bude zariadenie (poslanecké  
jednotky) montované. 50 ks zariadení predstavuje rezervu, ktorá sa bude vymieňať interne  
v prípade poruchy.  
S pozdravom  
.......................................................  
JUDr. Petra Cupaníková  
riaditeľka  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
Strana 2 z 2