KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
ADRESÁT:  
Oprávnený, hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu.  
Váš list číslo/zo dňa  
Naše číslo  
k CRD - 1873-9/2021/OPSVO  
Vybavuje/linka  
Ďurech/+421 2 5972 2368  
Bratislava  
23.11.2021  
Vec:  
Oznámenie č. 2 o predĺžení lehoty v rámci prípravných trhových konzultácií - Digitálny konferenčný systém -  
zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie v profile.  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)  
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“) uskutočňuje toho času prípravné  
trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet budúcej zákazky:  
„Digitálny konferenčný systém“ (ďalej v texte aj ako len „DKS“).  
Predbežné oznámenie upravujúce predmetné prípravné trhové konzultácie bolo zverejnené:  
v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 15.10.2021 pod číslom (značkou) 2021/S 201-523632;  
vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2021 zo dňa 18.10.2021 pod číslom (značkou) 47132 -  
POS.  
Jeden z potencionálnych účastníkov predmetných prípravných trhových konzultácií požiadal  
verejného obstarávateľa elektronicky (e-mailom) dňa 22.11.2021 o 19:18 hod. o predĺženie lehoty na  
zaslanie identifikačných údajov o hospodárskom subjekte (identifikácie), stručných informácií  
o hospodárskom subjekte (tzv. písomná prezentácia) a na zaslanie vyplnenej Prílohy č. 2 - Okruh otázok  
a PHZ.  
Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým oprávneným potencionálnym hospodárskym subjektom  
pôsobiacim na relevantnom trhu, že žiadosti sčasti vyhovuje a to s odôvodnením, aby očakávaný účel  
predmetných prípravných trhových konzultácií nebol neúčasťou hospodárskych subjektov zmarený.  
V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ oznamuje, že predĺžená lehota na zaslanie  
identifikačných údajov o hospodárskom subjekte (identifikácie), stručných informácií o hospodárskom  
subjekte (tzv. písomná prezentácia) a na zaslanie vyplnenej Prílohy č. 2 - Okruh otázok a PHZ uplynie dňa  
01.12.2021 (streda) o 16:00 hod. miestneho času.  
Ostatné ustanovenia, podmienky a požiadavky upravené v Oznámení o začatí prípravných trhových  
konzultácií za účelom prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného  
obstarávania zo dňa 11.10.2021 ostávajú v plnom rozsahu zachované.  
S pozdravom  
.......................................................  
JUDr. Petra Cupaníková  
riaditeľka  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
Strana 1 z 1