Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
56. schôdza výboru
Číslo: CRD-1848/2021
Z á z n a m
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705) bol Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zvolaný na 23. novembra 2021.
O vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705) výbor nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný (z celkového počtu 12 prítomní boli 6 poslanci).
V Bratislave 23. novembra 2021
Anna Z á b o r s k á
podpredsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru