Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1858/2021
731a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1021 z 21. októbra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 409 z 18. novembra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 253 z 22. novembra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, 5. bodu
V čl. I, 5. bode, § 9 ods. 11 sa slová „zmluvy o podpore“ nahrádzajú slovami „zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“)“.
Pripomienka legislatívno-technického charakteru zabezpečuje v zmysle 8. bodu prílohy č. 2 (Legislatívno-technické pokyny) Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z. zaradenie legislatívnej skratky na miesto, kde sa skracované slová použijú prvý krát.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K čl. I, 5. bodu
V čl. I, 5. bode, § 9 ods. 12 sa slová „§ 9 ods. 1“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
Pripomienka legislatívno-technického charakteru koriguje znenie použitého vnútorného odkazu.
3
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.K čl. I, 5. bodu
V čl. I, 5. bode, § 9 ods. 12 sa slová „záväzku z úveru“ nahrádzajú slovami „záväzku vyplývajúcemu z úveru“.
Pripomienka pojmovo precizuje navrhované znenie konkretizáciou pôvodu záväzkového práva.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.K čl. I, 5. bodu
V čl. I, 5. bode, § 9 ods. 12 sa druhé slovo „spoločnosť“ nahrádza slovami „obchodná spoločnosť“.
Pripomienka terminologicky spresňuje predmetné ustanovenie v zmysle zaužívanej praxe, nakoľko podľa § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka obchodný podiel predstavuje účasť spoločníka na obchodnej spoločnosti.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. V § 10 ods. 7 sa slová „zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“)“ nahrádzajú slovom „zmluvy“.“.
Doterajšie body 6 až 9 sa primerane prečíslujú.
Pripomienka legislatívno-technického charakteru reaguje na potrebu premiestnenia v tomto ustanovení zavedenej
4
legislatívnej skratky do novonavrhovaného § 9 ods. 11 (čl. I, 5. bod návrhu zákona).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.K čl. II, 5. bodu
V čl. II, 5. bode úvodná veta znie:
„V § 15 ods. 14 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“ a odsek 14 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:“.
Pripomienka v súvislosti s doplnením nového písmena precizuje navrhované znenie tak, aby bolo zrejmé, že na rozhodnutie ministerstva o neposkytnutí dotácie v zmysle § 15 ods. 14 bude naďalej postačovať splnenie jednej podmienky, tak ako to je v platnom znení zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 6 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
5
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 259 z 23. novembra 2021.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Petra Libu predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 23. novembra 2021
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti