Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: PREDS – 300/2021
793a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 2. novembra 2021 o elektronických komunikáciách, vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 793)
___________________________________________________________________________
I.
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon z 2. novembra 2021 o elektronických komunikáciách na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 793).
Vo svojom rozhodnutí číslo 5439-2021-KPSR z 19. novembra 2021 prezidentka Slovenskej republiky uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti IV navrhla, aby národná rada pri opätovnom prerokovaní schválila zákon s touto zmenou:
§ 117 ods. 21 schváleného zákona sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 137 sa vypúšťa. Ostatné odkazy vrátane poznámok pod čiarou k nim sa primerane prečíslujú.
II.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 823 z 22. novembra 2021 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor.
Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu.
2
III.
Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon 23. novembra 2021. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon 23. novembra 2021. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
IV.
Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky na hlasovanie o pripomienke prezidentky Slovenskej republiky ani odporúčanie k hlasovaniu o vrátenom zákone ako o celku podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh odporúčaní nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
V.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 2. novembra 2021 o elektronických komunikáciách, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 793a), bola schválená uznesením gestorského výboru č. 257 z 23. novembra 2021.
Uznesením výbor poveril poslankyňu Miriam Šutekovú za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ju podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru.
Bratislava 23. novembra 2021
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti