1
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
44. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1841/2021
131
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 23. novembra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 720) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 720);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 720) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Jozef Habánik Richard Vašečka
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 131
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 720) - druhé čítanie
___________________________________________________________________
1.V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 6 ods. 12 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až m) sa označujú ako písmená f) až l).“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
V nadväznosti na vloženie nového bodu sa vykonajú legislatívno-technické úpravy v bodoch 4 6 a bode 13 § 9aa ods. 2 písm. c [písmeno h) sa označí ako písmeno g), písmeno i) sa označí ako písmeno h), písmeno l) sa označí ako písmeno k)].
Vypustenie nadbytočného ustanovenia, vzhľadom na to, že finančné prostriedky na stravovanie detí materských škôl a špeciálnych materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu školskej správy, v prípade že sa deti stravujú v školskej jedálni, ktorú zriaďuje obec, vyšší územný celok, cirkevný alebo súkromný zriaďovateľ, sa poskytujú podľa § 7 ods. 14 písm. a) nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.
2.V čl. I bode 6 v § 6 ods. 12 písm. l) a v čl. I bode 14 v § 39hf ods. 3 sa za slovami „vypočítanej podľa osobitného predpisu,“ odkaz „30f)“ označuje ako odkaz „30ea)“.
V nadväznosti na to sa v čl. I bode 6 primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava. Odkaz 30f je použitý v § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 30e v § 6 ods. 12 písm. c) druhom bode a odkaz 30f v § 9 ods. 12 písm. c).
3
3.V čl. I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. V § 9 ods. 12 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a rozpis finančných prostriedkov pre materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Legislatívno-technické úpravy na zabezpečenie zosúladenia s navrhovaným § 9 ods. 12 písm. b) a h) a zároveň zohľadnenie skutočnosti, že v nadväznosti na novelu zákona č. 596/2003 Z. z. schválenú 20. 10. 2021 (PT 640) bude aj samosprávny kraj zriaďovateľom materskej školy za vymedzených podmienok.
4.V čl. I v bode 8 § 9 ods. 12 písm. c) sa za slová „jazykové školy“ vkladá čiarka a slová „materské školy“.
Legislatívno-technické úpravy na zabezpečenie zosúladenia s navrhovaným § 9 ods. 12 písm. b) a h) a zároveň zohľadnenie skutočnosti, že v nadväznosti na novelu zákona č. 596/2003 Z. z. schválenú 20. 10. 2021 (PT 640) bude aj samosprávny kraj zriaďovateľom materskej školy za vymedzených podmienok.
5.V čl. I sa za bod 8 vkladajú nové body 9 až 12, ktoré znejú:
„9. V § 9 ods. 12 písm. c) prvom bode sa za slová „jazykových škôl“ vkladá čiarka a slová „materských škôl“.
10. V § 9 ods. 12 písm. c) druhom bode sa za slová „jazykové školy“ vkladá čiarka a slová „materské školy“.
11. V § 9 ods. 12 písm. c) treťom bode sa za slová „jazykovej školy“ vkladá čiarka a slová „dieťa materskej školy“.
12. V § 9 ods. 12 písm. c) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „zriaďovateľom podľa písmena b) a“ a za slová „jazykovým školám“ sa vkladá čiarka a slová „materským školám“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Legislatívno-technické úpravy na zabezpečenie zosúladenia s navrhovaným § 9 ods. 12 písm. b) a h) a zároveň zohľadnenie skutočnosti, že v nadväznosti na novelu zákona č. 596/2003 Z. z. schválenú 20. 10. 2021 (PT 640) bude aj samosprávny kraj zriaďovateľom materskej školy za vymedzených podmienok.
4
6. V čl. I v bode 10 § 9 ods. 12 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a za slová „jazykovým školám“ sa vkladá čiarka a slová „materským školám““.
Legislatívno-technické úpravy na zabezpečenie zosúladenia s navrhovaným § 9 ods. 12 písm. b) a h) a zároveň zohľadnenie skutočnosti, že v nadväznosti na novelu zákona č. 596/2003 Z. z. schválenú 20. 10. 2021 (PT 640) bude aj samosprávny kraj zriaďovateľom materskej školy za vymedzených podmienok.
7. V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
„12. V § 9 ods. 12 písm. j) sa za slová „jazykovými školami“ vkladá čiarka a slová „materskými školami“ a za slová „jazykových škôl“ sa vkladá čiarka a slová „materských škôl“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Legislatívno-technické úpravy na zabezpečenie zosúladenia s navrhovaným § 9 ods. 12 písm. b) a h) a zároveň zohľadnenie skutočnosti, že v nadväznosti na novelu zákona č. 596/2003 Z. z. schválenú 20. 10. 2021 (PT 640) bude aj samosprávny kraj zriaďovateľom materskej školy za vymedzených podmienok.
8. V čl. I bod 12 znie:
„12. V § 9 ods. 12 písmeno k) znie:
„k) poskytne na poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.“.“.
Legislatívno-technická úprava na zabezpečenie zosúladenia s navrhovaným § 9 ods. 12 písm. b) vypustenie základných umeleckých škôl v súvisiacom ustanovení.
9. V čl. I bode 13 v § 9aa ods. 2 písm. a) prvom bode za slovom „sídla,“ a v druhom bode sa slová „identifikačné číslo“ nahrádzajú slovami „identifikačné číslo organizácie“.
Legislatívno-technická úprava. V zákone č. 596/2003 Z. z. nie je zavedená legislatívna skratka pre pojem „identifikačné číslo organizácie“, je preto potrebné používať celý tento pojem.
5
10. V čl. I bode 13 § 9aa odsek 4 znie:
„(4) Zriaďovatelia podľa § 6 ods. 12 písm. b) poskytnú obci najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka údaje,30e) podľa ktorých obec poskytne finančné prostriedky v nasledujúcom kalendárnom roku. Zriaďovatelia podľa § 9 ods. 12 písm. b) poskytnú samosprávnemu kraju najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka údaje, podľa ktorých samosprávny kraj poskytne finančné prostriedky v nasledujúcom kalendárnom roku podľa počtu detí, žiakov a poslucháčov, podľa stavu k 15. septembru príslušného kalendárneho roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30e znie:
30e) § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Úprava poskytovania údajov samosprávnym krajom vzhľadom na to, že ustanovenia § 7a zákona č. 597/2003 z. z. sa vzťahujú na obce, a preto je potrebné samosprávne kraje upraviť samostatne.
11. V čl. I bode 14 úvodná veta znie: „Za § 39hf sa vkladá § 39hg, ktorý vrátane nadpisu znie:“. Zároveň sa § 39hf označuje ako § 39hg a pod jeho označenie sa vkladá nadpis „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022“.
Legislatívno-technická úprava. Prechodné ustanovenie s označením § 39hf bolo do zákona č. 596/2003 Z. z. vložené v tlači 640 schválenej dňa 20. októbra 2021. Ďalší vkladaný paragraf je preto potrebné označiť ako 39hg.
12. V čl. I bode 14 § 39hf ods. 4 sa vypúšťa čiarka za slovami „jazykovej školy“ a slová „dieťa materskej školy30b)“ a za slovo „zariadenia“ sa vkladajú slová „v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja“.
Ide o spresnenie nápočtu za samosprávne kraje obdobne, ako pri obci je uvedená suma „vypočítaná podľa osobitného predpisu“ a zároveň zohľadnenie skutočnosti, že finančné prostriedky pre súkromné a cirkevné materské školy poskytujú obce.
13. V čl. II bode 3 sa vypúšťajú slová „a c) sa na konci“.
Ustanovenie § 7a ods. 1 písm. c) neobsahuje v rovnakom znení slová, ktoré sa majú vypustiť v § 7a ods. 1 písm. a). Vypustenie slov v § 7a ods. 1 písm. c) je preto potrebné upraviť v samostatnom novelizačnom bode. Formulácia bodu 3 sa zároveň upravuje aj legislatívno-technicky.
6
14. V čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 7a ods. 1 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „v cirkevných školách a
v súkromných školách poslucháčov do dovŕšenia 15 rokov veku“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vypustenie slov v § 7a ods. 1 písm. c) je potrebné upraviť v samostatnom novelizačnom bode, keďže nie identické ako slová, ktoré sa navrhujú vypustiť v § 7a ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. v čl. II bode 3 návrhu zákona.
15. V čl. II bode 4 úvodnej vete novelizačného bodu sa slová „Za § 9l sa vkladá § 9m“ nahrádzajú slovami „Za § 9m sa vkladá § 9n“ a zároveň sa § 9m označuje ako § 9n.
Prechodné ustanovenie s označením § 9m bolo do zákona č. 597/2003 Z. z. vložené v tlači 640 schválenej dňa 20. októbra 2021. Ďalší vkladaný paragraf je preto potrebné označiť ako § 9n.
16. V čl. II bode 4 v nadpise § 9m sa slová „dňom vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „od 1. januára 2022“.
Nadpis prechodného ustanovenia sa zosúlaďuje s navrhovaným dátumom účinnosti zákona v čl. III návrhu zákona.