1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: 1848/2021
705a
I n f o r m á c i a
o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1000 z 20. októbra 2021 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
II.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705)
2
dňa 18. novembra 2021 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť (uznesenie č. 389 z 18. novembra 2021).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705) dňa 16. novembra 2021 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 170 zo 16. novembra 2021).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo nerokoval o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705) nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
III.
Z uznesenia Výboru národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie vyplývajú pozmeňujúce návrhy:
1. K čl. I bodu 120 (§ 90 ods. 4)
V čl. I bode 120 90 ods. 4) sa označenia písmen a) d) nahrádzajú označeniami b) až e).
Legislatívno-technická oprava textu - písmeno a) sa v navrhovanom texte § 90 ods. 4 nachádza dvakrát.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
2.K čl. I bodu 124 [§ 98 ods. 1 písm. b)]
V čl. I bode 124 [§ 98 ods. 1 písm. b)] sa slovo „nich“ nahrádza slovom „ne“.
Ide o jazykovú úpravu textu.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
3
3.K čl. I bodu 128 (§ 102 ods. 4)
V čl. I bod 128 znie:
„128. V § 102 ods. 4 sa slová „podľa osobitného predpisu66)“ nahrádzajú slovami „v knihe veterinárnych úkonov podľa prílohy č. 3“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66 sa vypúšťa.“.
V nadväznosti na uvedenú úpravu sa v čl. I vypúšťa bod 129 a nasledujúce body v čl. I sa primerane preznačia.
Ide o legislatívno-technickú úpravu vypustenie odkazu 66 a poznámky pod čiarou k nemu sa neupravuje v samostatnom novelizačnom bode, ale v rámci jedného novelizačného bodu.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
4. K čl. I bodu 130 (§ 102 ods. 5)
V čl. I bode 130 (§ 102 ods. 5) sa číslo „30“ nahrádza textom „66)“.
Ide o legislatívno-technickú opravu nahrádzaného textu - v platnom znení sa v § 120 ods. 5 nachádza odkaz 66, a nie odkaz 30.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
5.K čl. I bodu 139 (§ 103 ods. 9)
V čl. I bode 139 (§ 103 ods. 9) sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
Ide o legislatívno-technickú opravu vnútorného odkazu - vzhľadom na preznačenie odsekov v bode 136 nepôjde o odsek 9, ale o odsek 8.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
6. K čl. I bodu 146 (§ 110b ods. 10)
V čl. I bode 146 (§ 110b ods. 10) sa slovo „ak“ nahrádza slovom „kým“.
Formulačnú úprava - použitie jazykovo vhodnejšieho slova.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
4
7.K čl. I bodu 148 (§ 111e)
V čl. I bode 148 (§ 111e) sa za slovo „111e“ vkladajú slová „ods. 1“.
Legislatívno-technické spresnenie textu -vypúšťané slová sa nachádzajú iba v odseku 1.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
8.K čl. I bodu 167 (§ 121 ods. 6 písm. b)
V čl. I bod 167 znie:
„167. V § 121 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa slovo „voči“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo neoprávnene uviedol odporúčanie odborného lekára“.
Vypúšťa sa duplicitné slovo „voči“ uvedené v platnom znení zákona v § 121 ods. 6 aj v úvodnej vete aj v písmene b) a legislatívno-technicky sa spresňuje formulácia daného novelizačného bodu.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
9.K čl. I bodu 168 (§ 121 ods. 7 písm. b)
V čl. I bode 168 (§ 121 ods. 7 písm. b) sa vypúšťa slovo „voči“.
Vypúšťa sa duplicitné slovo „voči“ uvedené v § 121 ods. 7 aj v úvodnej vete aj v písmene b).
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
10.K čl. I bodu 177 (§ 124b ods. 4 písm. a) druhý bod)
V čl. I bode 177 124b ods. 4 písm. a) druhý bod) sa slová „maloobchodný predajom na diaľku predajom“ nahrádzajú slovami „maloobchodným predajom na diaľku“.
Ide o jazykovú úpravu textu a vypustenie duplicitného slova „predajom“.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
11.K čl. I bodu 177 (§ 124b ods. 6 úvodná veta)
V čl. I bode 177 124b ods. 6 úvodnej vete) sa za slovom „veterinárna“ vypúšťa slovo „správa“.
5
Ide o úpravu textu v súlade so zavedenou legislatívnou skratkou „štátna veterinárna a potravinová správa“ v čl. I bode 21 (§ 7 ods. 13).
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
12.K čl. I bodu 211 (§ 138 ods. 20 písm. b) prvý bod)
V čl. I bode 211 138 ods. 20 písm. b) prvom bode) sa za slovo „sa“ vkladajú slová „za slová“ a za slovom „lieku“ sa vypúšťa čiarka.
Ide o doplnenie chýbajúcich slov „za slová“ a vypustenie čiarky, ktorá sa v platnom znení zákona nenachádza.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
13.K čl. I bodu 244 (§ 139 ods. 15)
V čl. I bode 244 139 ods. 15) sa slová „odsekov 7, 8, 12 a 13“ nahrádzajú slovami „odsekov 7, 8 a 12“.
Legislatívno-technická úprava navrhovaný text nekorešponduje s platným znením daného ustanovenia.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
14.K čl. I bodu 246 (nadpis nad § 142)
V čl. I sa vypúšťa bod 246.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava § 142 v platnom znení nadpis v rovnakom znení aké sa navrhuje bodom 246 umiestniť nad § 142.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
15.K čl. I bodu 248 [§ 142c ods. 4 písm. h) a ods. 7 písm. h)]
V čl. I bode 248 142c ods. 4 písm. h) a ods. 7 písm. h)] sa slová „sa odvolať“ nahrádzajú slovami „podať odvolanie“.
6
Ide o legislatívne spresnenie textu v súlade so zaužívanou terminológiou.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
16.K čl. I bodu 248 (§ 142c ods. 16)
V čl. I bode 248 142c ods. 16) sa slová „môže štátny ústav kedykoľvek aj bez návrhu opraviť a oznámiť zadávateľovi“ nahrádzajú slovami „štátny ústav kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom zadávateľa“.
Ide o legislatívne spresnenie textu v súlade so zaužívanou formuláciou v § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
17.K čl. I bodu 248 (poznámky pod čiarou)
V čl. I bode 248 sa odkazy 42ec a 42ed označujú ako odkazy 42an a 42ao.
Ide o legislatívno-technickú úpravu prečíslovanie odkazov kvôli zachovaniu chronologického poradia.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
18.K čl. I bodu 251 (§ 143u ods. 1)
V čl. I bode 251 143u ods. 1) sa za slovo „začaté“ vkladajú slová „a právoplatne neskončené“ a slová „doterajších predpisov“ sa nahrádzajú slovami „predpisov účinných do 27. januára 2022“.
Ide o zjednotenie formulácií v rámci navrhovaného zákona – obdobná formulácia je použitá v § 143v.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
19.K čl. I bodu 254 (príloha č. 3)
V čl. I bode 254 (príloha č. 3) sa pod slová „Príloha č. 3“ vkladajú slová „k zákonu č. 362/2011 Z. z.“.
Legislatívno-technická úprava doplnenie označenia zákona, ktorého sa príloha č. 3 dotýka.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
7
20.K čl. V bodu 4 [§ 8 ods. 22 písm. e)]
V čl. V bode 4 8 ods. 22 písm. e)] sa slovo „nepožiada“ nahrádza slovami „ne požiada“.
Ide o opravu textácie v súlade s kontextom daného ustanovenia.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
21.K čl. VIII bodom 1 a 2 (odkaz a poznámka pod čiarou)
V čl. VIII bodoch 1 a 2 sa text „27i“ nahrádza textom „27h“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu prečíslovanie odkazu na poznámku pod čiarou kvôli zachovaniu chronologického poradia.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor NR SR pre zdravotníctvo ako gestorský výbor mal rokovať 23. novembra 2021.
O návrhu spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru Výbor NR SR pre zdravotníctvo nerokoval nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov výbor nebol uznášaniaschopný.
Predsedníčka výboru poverila spoločného spravodajcu Mareka Krajčího, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov
Bratislava, 23. novembra 2021
Jana Bittó C i g á n i k o v á, v. r.
predsedníčka
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
8