NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
__________________________________________
Číslo: PREDS-277/2021
752a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní zákona zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 752) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 752).
Vo svojom rozhodnutí č. 5147-2021-KPSR z 25. októbra 2021 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti III navrhla, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
I.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 781 z 26. októbra 2021 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý určil aj ako gestorský výbor.
2
II.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali predmetný vrátený zákon a k návrhu prezidentky Slovenskej republiky zaujali tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon dňa 19. novembra 2021 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval vrátený zákon dňa 22. novembra 2021 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru, prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci na 57. schôdzi dňa 23. novembra 2021. Stanovisko gestorského výboru (schváliť zákon ako celok) nebolo schválené, keďže návrh stanoviska nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci určil za spoločnú spravodajkyňu poslankyňu Luciu Drábikovú, ktorá predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Bratislava 23. novembra 2021
Vladimír L e d e c k ý v. r.
predseda výboru