Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
60. schôdza výboru
CRD: CRD-1848/2021
170
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
zo 16. novembra 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schváliť s týmito pripomienkami:
1.K čl. I bodu 120 (§ 90 ods. 4)
V čl. I bode 120 90 ods. 4) sa označenia písmen a) d) nahrádzajú označeniami b) až e)..
Odôvodnenie k bodu 1: Legislatívno-technická oprava textu
- písmeno a) sa v navrhovanom texte § 90 ods. 4 nachádza dvakrát.
2.K čl. I bodu 124 [§ 98 ods. 1 písm. b)]
V čl. I bode 124 [§ 98 ods. 1 písm. b)] sa slovo „nich“ nahrádza slovom „ne“.
Odôvodnenie k bodu 2: Ide o jazykovú úpravu textu.
3.K čl. I bodu 128 (§ 102 ods. 4)
V čl. I bod 128 znie:
„128. V § 102 ods. 4 sa slová „podľa osobitného predpisu66)“ nahrádzajú slovami „v knihe veterinárnych úkonov podľa prílohy č. 3“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66 sa vypúšťa.“.
V nadväznosti na uvedenú úpravu sa v čl. I vypúšťa bod 129 a nasledujúce body v čl. I sa primerane preznačia.
Odôvodnenie k bodu 3: Ide o legislatívno-technickú úpravu
vypustenie odkazu 66 a poznámky pod čiarou k nemu sa neupravuje v samostatnom novelizačnom bode, ale v rámci jedného novelizačného bodu.
4.K čl. I bodu 130 (§ 102 ods. 5)
V čl. I bode 130 (§ 102 ods. 5) sa číslo „30“ nahrádza textom „66)“.
Odôvodnenie k bodu 4: Ide o legislatívno-technickú opravu
nahrádzaného textu - v platnom znení sa v § 120 ods. 5 nachádza odkaz 66, a nie odkaz 30.
5.K čl. I bodu 139 (§ 103 ods. 9)
V čl. I bode 139 (§ 103 ods. 9) sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
Odôvodnenie k bodu 5: Ide o legislatívno-technickú opravu
vnútorného odkazu - vzhľadom na preznačenie odsekov v bode 136 nepôjde o odsek 9, ale o odsek 8.
6.K čl. I bodu 146 (§ 110b ods. 10)
V čl. I bode 146 (§ 110b ods. 10) sa slovo „ak“ nahrádza slovom „kým“.
Odôvodnenie k bodu 6: Formulačnú úprava - použitie
jazykovo vhodnejšieho slova.
7.K čl. I bodu 148 (§ 111e)
V čl. I bode 148 (§ 111e) sa za slovo „111e“ vkladajú slová „ods. 1“.
Odôvodnenie k bodu 7: Legislatívno-technické spresnenie
textu -vypúšťané slová sa nachádzajú iba v odseku 1.
8.K čl. I bodu 167 (§ 121 ods. 6 písm. b)
V čl. I bod 167 znie:
„167. V § 121 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa slovo „voči“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo neoprávnene uviedol odporúčanie odborného lekára“.
Odôvodnenie k bodu 8: Vypúšťa sa duplicitné slovo „voči“
uvedené v platnom znení zákona v § 121 ods. 6 aj v úvodnej vete aj v písmene b) a legislatívno-technicky sa spresňuje formulácia daného novelizačného bodu.
9.K čl. I bodu 168 (§ 121 ods. 7 písm. b)
V čl. I bode 168 (§ 121 ods. 7 písm. b) sa vypúšťa slovo „voči“.
Odôvodnenie k bodu 9: Vypúšťa sa duplicitné slovo „voči“
uvedené v § 121 ods. 7 aj v úvodnej vete aj v písmene b).
10.K čl. I bodu 177 (§ 124b ods. 4 písm. a) druhý bod)
V čl. I bode 177 124b ods. 4 písm. a) druhý bod) sa slová „maloobchodný predajom na diaľku predajom“ nahrádzajú slovami „maloobchodným predajom na diaľku“.
Odôvodnenie k bodu 10: Ide o jazykovú úpravu textu
a vypustenie duplicitného slova „predajom“.
11.K čl. I bodu 177 (§ 124b ods. 6 úvodná veta)
V čl. I bode 177 (§ 124b ods. 6 úvodnej vete) sa za slovom „veterinárna“ vypúšťa slovo „správa“.
Odôvodnenie k bodu 11: Ide o úpravu textu v súlade so
zavedenou legislatívnou skratkou „štátna veterinárna a potravinová správa“ v čl. I bode 21 (§ 7 ods. 13).
12.K čl. I bodu 211 (§ 138 ods. 20 písm. b) prvý bod)
V čl. I bode 211 138 ods. 20 písm. b) prvom bode) sa za slovo „sa“ vkladajú slová „za slová“ a za slovom „lieku“ sa vypúšťa čiarka.
Odôvodnenie k bodu 12: Ide o doplnenie chýbajúcich slov
„za slová“ a vypustenie čiarky, ktorá sa v platnom znení zákona nenachádza.
13.K čl. I bodu 244 (§ 139 ods. 15)
V čl. I bode 244 139 ods. 15) sa slová „odsekov 7, 8, 12 a 13“ nahrádzajú slovami „odsekov 7, 8 a 12“.
Odôvodnenie k bodu 13: Legislatívno-technická úprava
navrhovaný text nekorešponduje s platným znením daného ustanovenia.
14.K čl. I bodu 246 (nadpis nad § 142)
V čl. I sa vypúšťa bod 246.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodu 14: Legislatívno-technická úprava §
142 v platnom znení nadpis v rovnakom znení aké sa navrhuje bodom 246 umiestniť nad § 142.
15.K čl. I bodu 248 [§ 142c ods. 4 písm. h) a ods. 7 písm. h)]
V čl. I bode 248 [§ 142c ods. 4 písm. h) a ods. 7 písm. h)] sa slová „sa odvolať“ nahrádzajú slovami „podať odvolanie“.
Odôvodnenie k bodu 15: Ide o legislatívne spresnenie textu
v súlade so zaužívanou terminológiou.
16.K čl. I bodu 248 (§ 142c ods. 16)
V čl. I bode 248 (§ 142c ods. 16) sa slová „môže štátny ústav kedykoľvek aj bez návrhu opraviť a oznámiť zadávateľovi“ nahrádzajú slovami „štátny ústav kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom zadávateľa“.
Odôvodnenie k bodu 16: Ide o legislatívne spresnenie textu
v súlade so zaužívanou formuláciou v § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
17.K čl. I bodu 248 (poznámky pod čiarou)
V čl. I bode 248 sa odkazy 42ec a 42ed označujú ako odkazy 42an a 42ao.
Odôvodnenie k bodu 17: Ide o legislatívno-technickú úpravu
prečíslovanie odkazov kvôli zachovaniu chronologického poradia.
18.K čl. I bodu 251 (§ 143u ods. 1)
V čl. I bode 251 (§ 143u ods. 1) sa za slovo „začaté“ vkladajú slová „a právoplatne neskončené“ a slová „doterajších predpisov“ sa nahrádzajú slovami „predpisov účinných do 27. januára 2022“.
Odôvodnenie k bodu 18: Ide o zjednotenie formulácií
v rámci navrhovaného zákona obdobná formulácia je použitá v § 143v.
19.K čl. I bodu 254 (príloha č. 3)
V čl. I bode 254 (príloha č. 3) sa pod slová „Príloha č. 3“ vkladajú slová „k zákonu č. 362/2011 Z. z.“.
Odôvodnenie k bodu 19: Legislatívno-technická úprava
doplnenie označenia zákona, ktorého sa príloha č. 3 dotýka.
20.K čl. V bodu 4 [§ 8 ods. 22 písm. e)]
V čl. V bode 4 [§ 8 ods. 22 písm. e)] sa slovo „nepožiada“ nahrádza slovami „ne požiada“.
Odôvodnenie k bodu 20: Ide o opravu textácie v súlade
s kontextom daného ustanovenia.
21.K čl. VIII bodom 1 a 2 (odkaz a poznámka pod čiarou)
V čl. VIII bodoch 1 a 2 sa text „27i“ nahrádza textom „27h“.
Odôvodnenie k bodu 21: Ide o legislatívno-technickú úpravu
prečíslovanie odkazu na poznámku pod čiarou kvôli zachovaniu chronologického poradia.
C.u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Jarmila Halgašová, v. r. Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru