Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
60. schôdza výboru
CRD: CRD-1782/2021
168
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
zo 16. novembra 2021
k vládnemu návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o Komore geodetov a kartografov;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov schváliť s týmito pripomienkami:
1.V § 2 písm. d) sa za slová „členským štátom“ vkladá slovo „členský“.
Odôvodnenie k bodu 1: Ide o legislatívno-technickú
pripomienku; úpravou sa spresňuje pojem „členský štát Európskej únie“ tak, ako sa používa v právnom poriadku Slovenskej republiky.
2.V § 4 písm. o) sa za slovami „regulačnými orgánmi“ vkladajú slová „domovského štátu“.
Odôvodnenie k bodu 2: Ide o legislatívno-technickú
pripomienku; úpravou sa zosúlaďuje terminológia použitá v § 2 písm. f) návrhu zákona.
3.V § 6 ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu6)“ nahrádzajú slovami „podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná6)“.
Odôvodnenie k bodu 3: Ide o legislatívno-technickú
pripomienku; ustanovenie sa upravuje v súlade so zaužívanými legislatívnymi pravidlami (v poznámke pod čiarou k odkazu 6 je uvedený medzinárodný dohovor, nie osobitný predpis).
4.V § 6 ods. 8 písmeno a) znie:
„a) neumožnení jej vykonať kvalifikačnú skúšku,“.
Odôvodnenie k bodu 4: Ide o legislatívno-technickú úpravu;
ustanovenie sa formulačne zjednocuje (písmeno a) sa zjednocuje s písmenami b) d), ktoré o. i. viazané na fyzickú osobu).
5.V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slová „ako dva roky“ vkladá čiarka.
Odôvodnenie k bodu 5: Ide o legislatívno-technickú úpravu;
ustanovenie sa precizuje (čiarkou sa oddeľuje podmienka/vsuvka).
6.V § 12 ods. 2 sa slová „deaktivuje aj používanie mandátneho certifikátu“ nahrádza slovami „deaktivuje aj mandátny certifikát“.
Odôvodnenie k bodu 6: Ide o legislatívno-technickú úpravu;
ustanovenie sa v kontexte návrhu zákona terminologicky zjednocuje (napr. § 11 ods. 3)
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jarmila Halgašová, v. r. Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru