Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
60. schôdza výboru
CRD: CRD-1710/2021
166
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
zo 16. novembra 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 679)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov schváliť s týmito pripomienkami:
1.V čl. I sa pred bod 1 vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V § 1 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienky poskytovania finančnej pomoci podľa § 12a“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodu 1: Vzhľadom na navrhované
doplnenie ustanovení o poskytovaní finančnej pomoci v bodoch 2 a 3 sa navrhuje primerane upraviť predmet úpravy zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2.V čl. I sa za doterajší bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) je poskytovateľom finančnej pomoci podľa § 12a.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodu 2: Poskytovanie finančnej pomoci
navrhované v bode 3 sa navrhuje zveriť do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
3.V čl. I, 3. bode, § 10 ods. 1 písm. h) druhom bode sa za slovo „rozsahu“ vkladá čiarka a slová „a spôsobom“ sa nahrádzajú slovami „spôsobom a v lehote“.
Odôvodnenie k bodu 3: Legislatívno-technická úprava,
ktorou sa dopĺňa a súčasne spresňuje právny text v súlade s čl. 11 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1185, podľa ktorého „členské štáty oznamujú Komisii týždenné informácie o cenách za predchádzajúci týždeň, ktoré sa uvádzajú v prílohe I, a to každú stredu do 12.00 hod. (bruselského času)“ resp. v súlade s čl. 12 uvedeného nariadenia Komisie „v iných ako týždenne určených lehotách“.
4.V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Finančná pomoc
(1) Finančnou pomocou je pomoc na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
(2) Finančná pomoc sa realizuje opatreniami štátnej pomoci a opatreniami minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov;58a) finančnú pomoc môže ministerstvo pôdohospodárstva poskytnúť zo štátnych finančných aktív alebo zo svojej rozpočtovej kapitoly.
(3) Schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci pre opatrenie podľa odseku 2 môže administrovať fond spravovaný akciovou spoločnosťou so 100
% majetkovou účasťou štátu založenou na účely podpory verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch Slovenskej republiky (ďalej len „administrátor schémy“). Vykonávateľom schémy štátnej pomoci alebo schémy minimálnej pomoci pri poskytovaní finančnej pomoci (ďalej len „vykonávateľ schémy“) je banka alebo pobočka zahraničnej banky.58b)
(4) Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi,58c) podmienkami ustanovenými v odsekoch 5 12, schémou štátnej pomoci alebo schémou minimálnej pomoci, zmluvou uzatvorenou medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a zmluvou uzatvorenou medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy.
(5) Administrátor schémy a vykonávateľ schémy vykonávajú úlohy spojené s poskytovaním finančnej pomoci v mene poskytovateľa finančnej pomoci.
(6) Finančná pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi o finančnú pomoc, ktorým je osoba, ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právne postavenie a spôsob financovania podľa osobitného predpisu.53)
(7) Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme
a) záruky za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc; táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu,58d)
b) odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc,
c) úhrady úroku alebo časti úroku z úveru poskytnutého vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc.
(8) Záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, za ktorý sa záruka poskytnúť, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere, za ktorý sa má záruka poskytnúť, vykonávateľ schémy spoľahlivo zistí, že
a) voči žiadateľovi o finančnú pomoc neeviduje
1. Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom, na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
2. zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
b) voči žiadateľovi o finančnú pomoc nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
c) žiadateľ o finančnú pomoc spĺňa ďalšie podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci alebo schéme minimálnej pomoci alebo určené vykonávateľom schémy.
(9) Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 8 je žiadateľ o finančnú pomoc povinný predložiť vykonávateľovi schémy požadované doklady.
(10) Na záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) sa vzťahujú § 303 312 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu.58e)
(11) Finančnú pomoc poskytovanú vo forme podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) možno poskytnúť, ak žiadateľ o finančnú pomoc počas určenej doby splácania úveru podľa zmluvy o úvere, vo vzťahu ku ktorému sa poskytnúť finančná pomoc, riadne a včas spláca dohodnuté splátky istiny úveru a úroku z úveru.
(12) Ministerstvo pôdohospodárstva ručí za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 7 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom
schémy a medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58e znejú:
58a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 702/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 717/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 369, 24.12.2014) v platnom znení.
58b) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
58c) Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 2020 (2014/C 204/01) (Ú. v. C 204, 1.7.2014) v platnom znení, Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry (2015/C 217/01) (Ú. v. C 217, 2.7.2015) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.
58d) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
58e) Čl. 213 a 214 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. L 176, 27.6.2013) v platnom znení.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodu 4: Navrhované ustanovenia § 12a
predstavujú právny základ pre poskytovanie štátnej resp. minimálnej pomoci (ďalej len „pomoc“) v podobe záruk a úverov poskytnutých prostredníctvom úverových inštitúcií na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Podporné opatrenia budú vychádzať z príslušnej legislatívy EÚ pre poskytovanie pomoci.
Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver, vo forme odpustenia poplatku za záruku a vo forme úhrady úroku alebo časti úroku z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Úlohu administrátora schémy bude na základe zmluvy s poskytovateľom pomoci plniť fond spravovaný spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s..
Vykonávateľmi schémy budú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka“), ktoré budú činnosti spojené s poskytovaním finančnej pomoci vykonávať na základe zmluvy, ktorú uzavrú s administrátorom schémy. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená mikro podniky, malé podniky, stredné podniky alebo veľké podniky (ďalej len „podnik“).
Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať s súlade s legislatívnymi normami pre poskytovanie pomoci, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom a podmienok upravených v zmluve medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a v zmluve medzi administrátorom schémy a príslušnou bankou. Základné (rámcové) podmienky upravené v zmluvách budú vychádzať z legislatívnych noriem pre poskytovanie pomoci. Tieto podmienky budú následne premietnuté do úverových zmlúv medzi bankami a jednotlivými podnikmi.
Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schémach pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnej pomoci. Schémy pomoci budú schvaľované v závislosti od ich právneho základu (pomoc de minimis, bloková výnimka, notifikovaná pomoc).
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude ručiť ex lege za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery. Právne vzťahy medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a následne medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upravia písomné zmluvy, pričom sa primerane použijú ustanovenia § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva.
Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci bude zabezpečená podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej pomoci.
5.V čl. I, 4. bode, § 13 ods. 4 sa slovo „nezrovnalosti“ nahrádza slovami „zistenia nezrovnalosti“ a za slovo „predpisov60a)“ sa vkladá čiarka a slová „je povinná ju predložiť“.
Odôvodnenie k bodu 5: Legislatívno-technická úprava,
ktorou sa dopĺňa a súčasne spresňuje právny text v súlade s čl. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1971 (čl. 3 ods. 1:„Členské štáty oznámia Komisii nezrovnalosti, ktoré: a) sa týkajú sumy príspevku z fondov presahujúcej 10 000 EUR; b) boli predmetom prvého správneho alebo súdneho nálezu.“).
6.V čl. I, 5. bode, § 13 ods. 5 sa slovo „nezrovnalosti“ nahrádza slovami „zistenia nezrovnalosti“ a za slovo „predpisov60a)“ sa vkladá čiarka a slová „je povinné ju predložiť“ a za slovo „únie“ sa vkladá odkaz „60b)“.
Odôvodnenie k bodu 6: Legislatívno-technická úprava,
ktorou sa dopĺňa a súčasne spresňuje právny text v súlade s čl. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1971 (čl. 3 ods. 1:„Členské štáty oznámia Komisii nezrovnalosti, ktoré: a) sa týkajú sumy príspevku z fondov presahujúcej 10 000 EUR; b) boli predmetom prvého správneho alebo súdneho nálezu.“) a v súlade s čl. I 4. bodom § 13 ods. 4, ktorý obsahuje odkaz číslo 60b.
7.V čl. I sa za doterajší bod 25 vkladá nový bod 26, ktorý znie:
„26. V § 40 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) poskytovanie finančnej pomoci podľa § 12a.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodu 7: Vzhľadom na mechanizmus
poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci, druhy právnych vzťahov vznikajúcich pri jej poskytovaní, osobitnosti poskytovania finančnej pomoci sa navrhuje výslovne vylúčiť pôsobnosť správneho poriadku.
8.V čl. I, 26. bode, § 40 ods. 3 sa za slová „lehotu na poskytnutie podpory“ vkladajú slová „alebo jej preddavku“ a vypúšťajú sa slová „alebo jej preddavku“ a slovo „poskytovania“ sa nahrádza slovom „poskytnutia“.
Odôvodnenie k bodu 8: Legislatívno-technická úprava
terminologicky precizuje ustanovenie a zároveň reaguje na zaužívanú terminológiou napr. § 18 ods. 1 (poskytnutie podpory) platného znenia zákona č. 280/2017 Z. z.
9.Za doterajší čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z.,
zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 151/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 34 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
„(25) Pozemkový fond je povinný každé tri mesiace predkladať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) informáciu o uzavretých a ukončených nájomných zmluvách za predchádzajúce tri mesiace, ktorých predmetom je užívanie pozemkov podľa odseku 3. Informácia podľa prvej vety musí pri každej nájomnej zmluve obsahovať
a)číslo nájomnej zmluvy,
b)predmet nájmu, údaje o pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností v rozsahu katastrálne územie, číslo listu vlastníctva, parcelné číslo, druh pozemku, výmeru pozemku a veľkosť podielu,
c)identifikačné údaje nájomcu
1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2. meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3. názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
d)dátum vzniku a dátum ukončenia nájomného vzťahu.“.
2.Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
§ 36a
Kontrolu činnosti pozemkového fondu podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov24a) môže z vlastného podnetu alebo z podnetu inej osoby vykonávať aj ministerstvo. Na výkon kontroly sa primerane vzťahuje osobitný predpis.24b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
24a) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 140/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.Za § 42w sa vkladá § 42x, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42x
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Pozemkový fond predloží prvú informáciu podľa § 34 ods. 25 platobnej agentúre do 31. marca 2022. Pozemkový fond v tejto informácii uvedie aj údaje o všetkých uzavretých nájomných zmluvách, ktorých predmetom je užívanie pozemkov podľa § 34 ods. 3, a ktoré neskončili do 31. marca 2022.“.
Doterajší čl. II sa primerane preznačí a primerane sa upraví názov zákona.
Odôvodnenie k bodu 9: K bodu 1: Do zákona č. 330/1991
Zb. sa v § 34 dopĺňa nový odsek 25, ktorým sa ustanovuje Slovenskému pozemkovému fondu (ďalej len „fond“) povinnosť každé tri mesiace t. j. štvrťročne predkladať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) informáciu o uzavretých a ukončených nájomných zmluvách za predchádzajúce tri mesiace, ktorých predmetom sú pozemky vo vlastníctve štátu, spoluvlastnícke podiely štátu na pozemkoch, pozemky nezistených vlastníkov a spoluvlastnícke podiely nezistených vlastníkov na pozemkoch, podiely štátu na spoločných nehnuteľnostiach a podiely nezistených vlastníkov na spoločných nehnuteľnostiach, ktorých správcom je fond. Ďalej sa ustanovujú aj obsahové náležitosti informácie, ktorú bude fond predkladať agentúre na účel overenia oprávnenia žiadateľa o podporu podľa zákona č. 280/2017 Z. z., užívať pozemky v správe fondu, na ktoré žiada vyplatiť podpory podľa zákona č. 280/2017 Z. z.
K bodu 2: Do zákona č. 330/1991 Zb. sa dopĺňa nový § 36a, na základe ktorého sa Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) umožní z vlastného podnetu alebo z podnetu inej osoby kontrolovať činnosť vykonávanú fondom podľa zákona č. 330/1991 Zb. alebo podľa osobitných predpisov. Pod činnosti fondu, ktoré ministerstvo bude oprávnené kontrolovať sa radia postupy fondu podľa zákona alebo podľa osobitných predpisov, ktoré taxatívne vymedzené v poznámke pod čiarou. Ide napríklad o zákon č. 229/1991
Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a pod. Ministerstvo bude pri výkone kontroly činnosti fondu oprávnené postupovať primerane podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. Ministerstvo odvodzuje svoju kontrolnú právomoc vo vzťahu k fondu tým, že generálny riaditeľ fondu, ako jeho štatutárny orgán, je menovaný a odvolávaný vládou SR na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý tým preberá zodpovednosť za jeho nomináciu. Nakoľko ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy, okrem iného aj pre oblasti poľnohospodárstva, pozemkových úprav, ochranu poľnohospodárskej pôdy a pozemkové spoločenstvá, v rámci ktorých fond vykonáva svoju činnosť vo verejnom záujme, pričom spravuje poľnohospodárske pozemky vlastníctve štátu, a zároveň nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy, bude aj ministerstvo oprávnené vykonávať kontrolu činnosti fondu podľa podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti poľnohospodárstva, pozemkových úprav, ochrany poľnohospodárskej pôdy, pozemkových spoločenstiev, prenajímania poľnohospodárskych pozemkov, poľovníctva a pod.
K bodu 3: V nadväznosti na doplnenie nového § 34 ods. 25 do zákona č. 330/1991 Zb., sa do zákona dopĺňa prechodné ustanovenie, podľa ktorého bude fond povinný prvú informáciu o uzavretých a ukončených nájomných zmluvách k pozemkom podľa § 34 ods. 25 predložiť agentúre do 31. marca 2022. V tejto prvej informácii, bude fond povinný uviesť aj údaje o všetkých doteraz uzavretých platných a účinných nájomných zmluvách, ktorých predmetom pozemky podľa § 34 ods. 3, t. j. nie len za posledné tri mesiace, a ktorých platnosť neskončila do 31. marca 2022.Tým sa zabezpečí prehľad agentúry o všetkých doteraz uzavretých platných nájomných zmluvách, ktoré fond so žiadateľmi uzavrel.
10.Za doterajší čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona
č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č.146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 360/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 368/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 26 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Rozpočtová organizácia, ktorou je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, môže vstupovať do úverových a pôžičkových vzťahov, ak koná podľa osobitného predpisu.37aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie:
37aa) Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.“.
Doterajší čl. II sa primerane preznačí a primerane sa upraví názov zákona.
Odôvodnenie k bodu 10: V dôsledku úpravy poskytovania
finančnej pomoci v zákone č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov sa navrhuje nevyhnutná úprava zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jarmila Halgašová, v. r. Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru