NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
CRD-1782/2021
689a
I n f o r m á c i a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1056 z 27. októbra 2021 pridelila vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
2
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 395 z 18. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 253 z 18. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 245 z 22. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 168 zo 16. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o predmetnom vládnom návrhu dňa 18. novembra 2021 nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
3
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto informácie, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V § 2 písm. d) sa za slová „členským štátom“ vkladá slovo „členský“.
Odôvodnenie k bodu 1: Ide o legislatívno-
technickú pripomienku; úpravou sa spresňuje pojem „členský štát Európskej únie“ tak, ako sa používa v právnom poriadku Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
2.V § 4 písm. o) sa za slovami „regulačnými orgánmi“ vkladajú slová „domovského štátu“.
Odôvodnenie k bodu 2: Ide o legislatívno-
technickú pripomienku; úpravou sa zosúlaďuje terminológia použitá v § 2 písm. f) návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
3.V § 6 ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu6)“ nahrádzajú slovami „podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná6)“.
4
Odôvodnenie k bodu 3: Ide o legislatívno-
technickú pripomienku; ustanovenie sa upravuje v súlade so zaužívanými legislatívnymi pravidlami (v poznámke pod čiarou k odkazu 6 je uvedený medzinárodný dohovor, nie osobitný predpis).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
4.V § 6 ods. 8 písmeno a) znie:
„a) neumožnení jej vykonať kvalifikačnú skúšku,“.
Odôvodnenie k bodu 4: Ide o legislatívno-
technickú úpravu; ustanovenie sa formulačne zjednocuje (písmeno a) sa zjednocuje s písmenami b) d), ktoré o. i. viazané na fyzickú osobu).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
5.V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slová „ako dva roky“ vkladá čiarka.
Odôvodnenie k bodu 5: Ide o legislatívno-
technickú úpravu; ustanovenie sa precizuje (čiarkou sa oddeľuje podmienka/vsuvka).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
5
6.V § 12 ods. 2 sa slová „deaktivuje aj používanie mandátneho certifikátu“ nahrádza slovami „deaktivuje aj mandátny certifikát“.
Odôvodnenie k bodu 6: Ide o legislatívno-
technickú úpravu; ustanovenie sa v kontexte návrhu zákona terminologicky zjednocuje (napr. § 11 ods. 3)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
V.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689a) nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Uznesením výboru č. 154 zo 14. októbra 2021 poveril Miriam Šutekovú v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločnú spravodajkyňu, ktorá predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
predseda výboru