Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
82. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1858/2021 – VHZ
253
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 22. novembra 2021
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 22. novembra 2021 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2
2.spoločného spravodajcu výborov P. Libu, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter LibaPeter K r e m s k ý, v.r.
Maroš Kondrót predseda výboru
overovatelia výboru
3
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
82. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 253
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731)
1.K čl. I, 5. bodu
V čl. I, 5. bode, § 9 ods. 11 sa slová „zmluvy o podpore“ nahrádzajú slovami „zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“)“.
Pripomienka legislatívno-technického charakteru zabezpečuje v zmysle 8. bodu prílohy č. 2 (Legislatívno-technické pokyny) Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z. zaradenie legislatívnej skratky na miesto, kde sa skracované slová použijú prvý krát.
2.K čl. I, 5. bodu
V čl. I, 5. bode, § 9 ods. 12 sa slová „§ 9 ods. 1“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
Pripomienka legislatívno-technického charakteru koriguje znenie použitého vnútorného odkazu.
3.K čl. I, 5. bodu
V čl. I, 5. bode, § 9 ods. 12 sa slová „záväzku z úveru“ nahrádzajú slovami „záväzku vyplývajúcemu z úveru“.
Pripomienka pojmovo precizuje navrhované znenie konkretizáciou pôvodu záväzkového práva.
4.K čl. I, 5. bodu
V čl. I, 5. bode, § 9 ods. 12 sa druhé slovo „spoločnosť“ nahrádza slovami „obchodná spoločnosť“.
4
Pripomienka terminologicky spresňuje predmetné ustanovenie v zmysle zaužívanej praxe, nakoľko podľa § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka obchodný podiel predstavuje účasť spoločníka na obchodnej spoločnosti.
5.K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. V § 10 ods. 7 sa slová „zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“)“ nahrádzajú slovom „zmluvy“.“.
Doterajšie body 6 až 9 sa primerane prečíslujú.
Pripomienka legislatívno-technického charakteru reaguje na potrebu premiestnenia v tomto ustanovení zavedenej legislatívnej skratky do novonavrhovaného § 9 ods. 11 (čl. I, 5. bod návrhu zákona).
6.K čl. II, 5. bodu
V čl. II, 5. bode úvodná veta znie:
„V § 15 ods. 14 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“ a odsek 14 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:“.
Pripomienka v súvislosti s doplnením nového písmena precizuje navrhované znenie tak, aby bolo zrejmé, že na rozhodnutie ministerstva o neposkytnutí dotácie v zmysle § 15 ods. 14 bude naďalej postačovať splnenie jednej podmienky, tak ako to je v platnom znení zákona.