Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
82. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1782/2021 - VHZ
245
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 22. novembra 2021
k vládnemu návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Peter Liba
Maroš Kondrót
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
82. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 245
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689)
1.V § 2 písm. d) sa za slová „členským štátom“ vkladá slovo „členský“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku; úpravou sa spresňuje pojem „členský štát Európskej únie“ tak, ako sa používa v právnom poriadku Slovenskej republiky.
2.V § 4 písm. o) sa za slovami „regulačnými orgánmi“ vkladajú slová „domovského štátu“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku; úpravou sa zosúlaďuje terminológia použitá v § 2 písm. f) návrhu zákona.
3.V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slová „ako dva roky“ vkladá čiarka.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa precizuje (čiarkou sa oddeľuje podmienka/vsuvka).
4.V § 12 ods. 2 sa slová „deaktivuje aj používanie mandátneho certifikátu“ nahrádza slovami „deaktivuje aj mandátny certifikát“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa v kontexte návrhu zákona terminologicky zjednocuje (napr. § 11 ods. 3).