ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
96. schôdza
Číslo: CRD-1858/2021
409
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 18. novembra 2021
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 409
z 18. novembra 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I, 5. bodu
V čl. I, 5. bode, § 9 ods. 11 sa slová „zmluvy o podpore“ nahrádzajú slovami „zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“)“.
Pripomienka legislatívno-technického charakteru zabezpečuje v zmysle 8. bodu prílohy č. 2 (Legislatívno-technické pokyny) Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z. zaradenie legislatívnej skratky na miesto, kde sa skracované slová použijú prvý krát.
2.K čl. I, 5. bodu
V čl. I, 5. bode, § 9 ods. 12 sa slová „§ 9 ods. 1“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
Pripomienka legislatívno-technického charakteru koriguje znenie použitého vnútorného odkazu.
3.K čl. I, 5. bodu
V čl. I, 5. bode, § 9 ods. 12 sa slová „záväzku z úveru“ nahrádzajú slovami „záväzku vyplývajúcemu z úveru“.
Pripomienka pojmovo precizuje navrhované znenie konkretizáciou pôvodu záväzkového práva.
4.K čl. I, 5. bodu
V čl. I, 5. bode, § 9 ods. 12 sa druhé slovo „spoločnosť“ nahrádza slovami „obchodná spoločnosť“.
Pripomienka terminologicky spresňuje predmetné ustanovenie v zmysle zaužívanej praxe, nakoľko podľa § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka obchodný podiel predstavuje účasť spoločníka na obchodnej spoločnosti.
5.K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. V § 10 ods. 7 sa slová „zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“)“ nahrádzajú slovom „zmluvy“.“.
Doterajšie body 6 až 9 sa primerane prečíslujú.
Pripomienka legislatívno-technického charakteru reaguje na potrebu premiestnenia v tomto ustanovení zavedenej legislatívnej skratky do novonavrhovaného § 9 ods. 11 (čl. I, 5. bod návrhu zákona).
6.K čl. II, 5. bodu
V čl. II, 5. bode úvodná veta znie:
„V § 15 ods. 14 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“ a odsek 14 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:“.
Pripomienka v súvislosti s doplnením nového písmena precizuje navrhované znenie tak, aby bolo zrejmé, že na rozhodnutie ministerstva o neposkytnutí dotácie v zmysle § 15 ods. 14 bude naďalej postačovať splnenie jednej podmienky, tak ako to je v platnom znení zákona.