ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
96. schôdza
Číslo: CRD-1858/2021
408
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 18. novembra 2021
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Romany TABÁK, Radovana SLOBODU a Juraja ŠELIGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 730)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Romany TABÁK, Radovana SLOBODU a Juraja ŠELIGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 730);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Romany TABÁK, Radovana SLOBODU a Juraja ŠELIGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 730) schváliť s touto zmenou:
K čl. I
V čl. I 1. bod § 15 ods. 3 poslednej vete sa slová „do 50 km · h-1 nahrádzajú slovami „do 50 km . h na -1“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zosúlaďuje navrhovaná úprava so súčasným znením zákona.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok