ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
96. schôdza
Číslo: CRD-1782/2021
395
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 18. novembra 2021
k vládnemu návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov(tlač 689) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 395
z 18. novembra 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689)
___________________________________________________________________________
1.V § 2 písm. d) sa za slová „členským štátom“ vkladá slovo „členský“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku; úpravou sa spresňuje pojem „členský štát Európskej únie“ tak, ako sa používa v právnom poriadku Slovenskej republiky.
2.V § 4 písm. o) sa za slovami „regulačnými orgánmi“ vkladajú slová „domovského štátu“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku; úpravou sa zosúlaďuje terminológia použitá v § 2 písm. f) návrhu zákona.
3.V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slová „ako dva roky“ vkladá čiarka.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa precizuje (čiarkou sa oddeľuje podmienka/vsuvka).
4.V § 12 ods. 2 sa slová „deaktivuje aj používanie mandátneho certifikátu“ nahrádza slovami „deaktivuje aj mandátny certifikát“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa v kontexte návrhu zákona terminologicky zjednocuje (napr. § 11 ods. 3).