ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
96. schôdza
Číslo: CRD-1710/2021
391
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. novembra 2021
k vládnemu návrhu zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 679)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 679);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 679) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 391
z 19. novembra 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 679)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, 3. bode, § 10 ods. 1 písm. h) druhom bode sa za slovo „rozsahu“ vkladá čiarka a slová „a spôsobom“ sa nahrádzajú slovami „spôsobom a v lehote“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa dopĺňa a súčasne spresňuje právny text v súlade s čl. 11 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1185, podľa ktorého členské štáty oznamujú Komisii týždenné informácie o cenách za predchádzajúci týždeň, ktoré sa uvádzajú v prílohe I, a to každú stredu do 12.00 hod. (bruselského času)“ resp. v súlade s čl. 12 uvedeného nariadenia Komisie „v iných ako týždenne určených lehotách“.
2.V čl. I, 4. bode, § 13 ods. 4 sa slovo „nezrovnalosti“ nahrádza slovami „zistenia nezrovnalosti“ a za slovo „predpisov60a)“ sa vkladá čiarka a slová „je povinná ju predložiť“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa dopĺňa a súčasne spresňuje právny text v súlade s čl. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1971 (čl. 3 ods. 1:„Členské štáty oznámia Komisii nezrovnalosti, ktoré: a) sa týkajú sumy príspevku z fondov presahujúcej 10 000 EUR; b) boli predmetom prvého správneho alebo súdneho nálezu.“).
3.V čl. I, 5. bode, § 13 ods. 5 sa slovo „nezrovnalosti“ nahrádza slovami „zistenia nezrovnalosti“ a za slovo „predpisov60a)“ sa vkladá čiarka a slová „je povinné ju predložiť“ a za slovo „únie“ sa vkladá odkaz „60b)“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa dopĺňa a súčasne spresňuje právny text v súlade s čl. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1971 (čl. 3 ods. 1:„Členské štáty oznámia Komisii nezrovnalosti, ktoré: a) sa týkajú sumy príspevku z fondov presahujúcej 10 000 EUR; b) boli predmetom prvého správneho alebo súdneho nálezu.“) a v súlade s čl. I 4. bodom § 13 ods. 4, ktorý obsahuje odkaz číslo 60b.
4.V čl. I, 26. bode, § 40 ods. 3 sa za slová „lehotu na poskytnutie podpory“ vkladajú slová alebo jej preddavku“ a vypúšťajú sa slová „alebo jej preddavku“ a slovo „poskytovania“ sa nahrádza slovom „poskytnutia“.
Legislatívno-technická úprava terminologicky precizuje ustanovenie a zároveň reaguje na zaužívanú terminológiou napr. § 18 ods. 1 (poskytnutie podpory) platného znenia zákona č. 280/2017 Z. z.