Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
43. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1839/2021
126
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 18. novembra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 718) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 718);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 718) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
predložiť určenému gestorskému výboru (Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj) stanovisko výboru k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Karol Kučera v. r. Richard Vašečka v. r.
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 126
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 718) - druhé čítanie
___________________________________________________________________
1.V čl. I sa vypúšťa text: „a na konci odseku sa pripája veta „Podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách orgánov obecného zastupiteľstva podľa prvej vety, ako aj o odmeňovaní ich členov, upraví obecné zastupiteľstvo“.“.
V tejto súvislosti sa doterajší text čl. I označuje ako bod 1 a dopĺňa sa nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 11 sa odsek 4 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) upravovať podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách orgánov obecného zastupiteľstva podľa § 10 ods. 2 prvej vety, ako aj o odmeňovaní ich členov.“.“.
Z hľadiska systematiky členenia zákona sa presúva časť textu do platného § 11 ods. 4 ako nové písmeno r).
2.V čl. II bod 2., znie:
„2. V § 24 ods. 16 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 26 ods. 8 neustanovuje inak.“.“.
Legislatívno-technická úprava spresňujúca znenie ustanovenia.