Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
49. schôdza výboru
CRD: 2230/2021
112
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 11. novembra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
A.prerokoval
vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19,
B.odporúča
Národnej rade schváliť
vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom uvedeným v prílohe tohto uznesenia,
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť určenému gestorskému Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
zdravotníctvo stanovisko výboru k vládnemu návrhu zákona.
Juraj KRÚPA
predseda výboru
Marián SALOŇ
overovateľ výboru
Igor HUS
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 112
Pripomienky
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou
vlnou pandémie ochorenia COVID-19:
1.V čl. IX § 235h ods. 1 sa slová „služobným úradom“ nahrádzajú slovom „veliteľom“.
Odôvodnenie:
Legislatívno-technická úprava, vstup na pracovisko a rovnako aj možnosť bezplatného testovania bude s profesionálnym vojakom riešiť veliteľ.
2.V čl. IX § 235h odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 1, veliteľ môže postupovať podľa odseku 1, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie výkonu štátnej služby, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia.
(3) Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 1 alebo odseku 2, nepatrí za dni služobného voľna služobný plat.“.
Odôvodnenie:
S ohľadom na úlohy ozbrojených síl Slovenskej republiky je prvoradým cieľom zabezpečiť prítomnosť profesionálneho vojaka na pracovisku a plnenie služobných povinností. Navrhuje sa preto ustanovenie upraviť tak, aby veliteľ poskytol profesionálnemu vojakovi služobné voľno, ak sa s profesionálnym vojakom nedohodne inak, aj v prípade, ak nebude vydaný osobitný predpis príslušným orgánom verejného zdravotníctva, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom a profesionálny vojak sa veliteľovi nepreukáže príslušným dokladom alebo sa odmietne podrobiť bezplatnému testovaniu. Aj v tomto prípade nebude profesionálnemu vojakovi za poskytnuté služobné voľno patriť služobný plat.