Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
71. schôdza
1841/2021
256
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 18. novembra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 720) a
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 720)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 720) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 256
71. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 720)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.K čl. I bod 6 a 14
V čl. I bode 6 v § 6 ods. 12 písm. l) a v čl. I bode 14 v § 39hf ods. 3 sa za slovami „vypočítanej podľa osobitného predpisu,“ odkaz „30f)“ označuje ako odkaz „30ea)“.
V nadväznosti na to sa v čl. I bode 6 primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava. Odkaz 30f je použitý v § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 30e v § 6 ods. 12 písm. c) druhom bode a odkaz 30f v § 9 ods. 12 písm. c).
2.K čl. I bod 13
V čl. I bode 13 v § 9aa ods. 2 písm. a) prvom bode za slovom „sídla,“ a v druhom bode sa slová „identifikačné číslo“ nahrádzajú slovami „identifikačné číslo organizácie“.
Legislatívno-technická úprava. V zákone č. 596/2003 Z. z. nie je zavedená legislatívna skratka pre pojem „identifikačné číslo organizácie“, je preto potrebné používať celý tento pojem.
3.K čl. I bod 14
V čl. I bode 14 úvodná veta znie: „Za § 39hf sa vkladá § 39hg, ktorý vrátane nadpisu znie:“. Zároveň sa § 39hf označuje ako § 39hg a pod jeho označenie sa vkladá nadpis „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022“.
Legislatívno-technická úprava. Prechodné ustanovenie s označením § 39hf bolo do zákona č. 596/2003 Z. z. vložené v tlači 640 schválenej dňa 20. októbra 2021. Ďalší vkladaný paragraf je preto potrebné označiť ako 39hg.
4.K čl. II bod 3
V čl. II bode 3 sa vypúšťajú slová „a c) sa na konci“.
Ustanovenie § 7a ods. 1 písm. c) neobsahuje v rovnakom znení slová, ktoré sa majú vypustiť v § 7a ods. 1 písm. a). Vypustenie slov v § 7a ods. 1
3
písm. c) je preto potrebné upraviť v samostatnom novelizačnom bode. Formulácia bodu 3 sa zároveň upravuje aj legislatívno-technicky.
5.K čl. II
V čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 7a ods. 1 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „v cirkevných školách a v súkromných školách poslucháčov do dovŕšenia 15 rokov veku“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vypustenie slov v § 7a ods. 1 písm. c) je potrebné upraviť v samostatnom novelizačnom bode, keďže nie identické ako slová, ktoré sa navrhujú vypustiť v § 7a ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. v čl. II bode 3 návrhu zákona.
6.K čl. II bod 4
V čl. II bode 4 úvodnej vete novelizačného bodu sa slová „Za § 9l sa vkladá § 9m“ nahrádzajú slovami „Za § 9m sa vkladá § 9n“ a zároveň sa § 9m označuje ako § 9n.
Prechodné ustanovenie s označením § 9m bolo do zákona č. 597/2003 Z. z. vložené v tlači 640 schválenej dňa 20. októbra 2021. Ďalší vkladaný paragraf je preto potrebné označiť ako § 9n.
7.K čl. II bod 4
V čl. II bode 4 v nadpise § 9m sa slová „dňom vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „od 1. januára 2022“.
Nadpis prechodného ustanovenia sa zosúlaďuje s navrhovaným dátumom účinnosti zákona v čl. III návrhu zákona.