Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
71. schôdza
1782/2021
253
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 18. novembra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 253
71. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.V § 2 písm. d) sa za slová „členským štátom“ vkladá slovo „členský“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku; úpravou sa spresňuje pojem „členský štát Európskej únie“ tak, ako sa používa v právnom poriadku Slovenskej republiky.
2.V § 4 písm. o) sa za slovami „regulačnými orgánmi“ vkladajú slová „domovského štátu“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku; úpravou sa zosúlaďuje terminológia použitá v § 2 písm. f) návrhu zákona.
3.V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slová „ako dva roky“ vkladá čiarka.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa precizuje (čiarkou sa oddeľuje podmienka/vsuvka).
4.V § 12 ods. 2 sa slová „deaktivuje aj používanie mandátneho certifikátu“ nahrádza slovami „deaktivuje aj mandátny certifikát“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa v kontexte návrhu zákona terminologicky zjednocuje (napr. § 11 ods. 3).