Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
45. schôdza výboru
Číslo: CRD-1858/2021
Záznam
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (731) bola zvolaná 45. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj dňa 18. novembra 2021.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 13 členov výboru boli prítomní 4 poslanci.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru