Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
45. schôdza výboru
Číslo: CRD-1782/2021
Záznam
K vládnemu návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) bola zvolaná 45. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj dňa 18. novembra 2021.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 13 členov výboru boli prítomní 4 poslanci.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru