NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2230/2021
1085
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. novembra 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislostis treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislostis treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Miloš S v r č e k v. r.
Magdaléna S u l a n o v á v. r.