NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1577/2021
1080
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. novembra 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
n e s c h v a ľ u j e
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Miloš S v r č e k v. r.
Jana V a ľ o v á v. r.