NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2230/2021
1077
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. novembra 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislostis treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvoa lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbores termínom ihneď.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Miloš S v r č e k v. r.
Jana V a ľ o v á v. r.