NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo:2230/2021
790a
I n f o r m á c i a
o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1077 z 11. novembra 2021 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
I.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790) dňa 11. novembra 2021 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť (uznesenie č. 383 z 11. novembra 2021).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790) dňa 11. novembra 2021 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť (uznesenie č. 230 z 11. novembra 2021).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790) dňa 11. novembra 2021 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť (uznesenie č. 140 z 11. novembra 2021).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790) dňa 11. novembra 2021 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim návrhom (uznesenie č. 112 z 11. novembra 2021).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo nerokoval o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790) nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
II.
Z uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť vyplýva pozmeňujúci návrh:
1. V čl. IX § 235h ods. 1 sa slová „služobným úradom“ nahrádzajú slovom „veliteľom“.
Legislatívno-technická úprava, vstup na pracovisko a rovnako aj možnosť bezplatného testovania bude s profesionálnym vojakom riešiť veliteľ.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
2. V čl. IX § 235h odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 1, veliteľ môže postupovať podľa odseku 1, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie výkonu štátnej služby, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia nákazlivej choroby.
(3) Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 1 alebo odseku 2, nepatrí za dni služobného voľna služobný plat.“.
S ohľadom na úlohy ozbrojených síl Slovenskej republiky je prvoradým cieľom zabezpečiť prítomnosť profesionálneho vojaka na pracovisku a plnenie služobných povinností. Navrhuje sa preto ustanovenie upraviť tak, aby veliteľ poskytol profesionálnemu vojakovi služobné voľno, ak sa s profesionálnym vojakom nedohodne inak, aj v prípade, ak nebude vydaný osobitný predpis príslušným orgánom verejného zdravotníctva, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom a profesionálny vojak sa veliteľovi nepreukáže príslušným dokladom alebo sa odmietne podrobiť bezplatnému testovaniu. Aj v tomto prípade nebude profesionálnemu vojakovi za poskytnuté služobné voľno patriť služobný plat.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
III.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo ako gestorský výbor mal rokovať 12. novembra 2021. Návrh spoločnej správy o výsledku prerokovania vo výboroch ani stanovisko gestorského výboru neboli prerokované nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov výbor nebol uznášaniaschopný.
Bratislava, 12. novembra 2021
Janka Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo