Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
83. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2230/2021 - VHZ
230
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 11. novembra 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790) schváliť.
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Peter Liba
Maroš Kondrót
overovatelia výboru