VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-2230/202155. schôdza výboru
140
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 11. novembra 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790) schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať o prijatom uznesení výboru gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Vladimír Ledecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik Tomáš