Príloha č. 3
Súhrnná účtovná závierka verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2020
2
SÚVAHA K 31. 12. 2020
(v tis. eur)
AKTÍVA
2020
2019
MAJETOK SPOLU (A+B+C)
74 917 353
66 411 821
A.
pozn. Dlhodobý majetok (A.I. až A.IV.)
59 620 836
55 630 070
A.I.
Nehmotný majetok
617 393
661 964
v tom softvér
463 601
500 370
oceniteľné práva
25 708
31 182
obstaranie nehmotného majetku
101 476
107 600
ostatný nehmotný majetok
26 608
22 812
A.II.
Hmotný majetok
51 011 794
47 313 027
v tom stavby
29 359 898
27 724 672
pozemky
10 030 106
9 734 648
samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 585 777
1 913 424
dopravné prostriedky
2 159 953
1 750 234
poskytnuté preddavky
1 075 386
668 990
obstaranie hmotného majetku
5 067 871
4 800 054
ostatný hmotný majetok
732 803
721 005
A.III.
Finančný majetok
7 164 011
6 752 648
v tom cenné papiere a podiely
4 666 977
4 572 639
dlhodobé pôžičky
1 308 425
1 123 415
termínované účty v bankách
29 370
67 177
ostatný dlhodobý finančný majetok
1 159 239
989 417
A.IV.
Pohľadávky
827 638
902 431
B.
Krátkodobý majetok (B.I. až B.III.)
14 904 086
10 405 220
B.I.
Zásoby
1 440 488
1 954 527
v tom materiál
1 125 405
1 026 359
tovar
156 026
669 277
výrobky
112 227
231 505
ostatné zásoby
46 830
27 386
B. II.
Pohľadávky
6 699 134
5 205 784
v tom daňové a colné pohľadávky štátu
656 094
355 882
daňové pohľadávky územnej samosprávy
41 097
30 984
nedaňové pohľadávky štátu a územnej samosprávy
163 985
153 671
odberatelia
587 568
499 661
poskytnuté preddavky
475 645
267 717
pohľadávky zo zúčtovania s EÚ
198 788
439 959
zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
18 948
32 788
ostatné krátkodobé pohľadávky subjektov verejnej správy
4 557 009
3 425 122
B.III.
Finančné účty a krátkodobý finančný majetok
6 764 464
3 244 909
v tom bežné bankové účty, pokladnica a ceniny
2 733 472
2 330 937
účty Štátnej pokladnice
4 025 861
908 610
ostatný krátkodobý finančný majetok
5 131
5 362
C.
Časové rozlíšenie
392 430
376 531
3
SÚVAHA K 31. 12. 2020
(v tis. eur)
PASÍVA
2020
2019
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU (A+B+C)
74 917 353
66 411 821
A.
pozn. Vlastné imanie (A.I až A.III.)
-33 152 716
-26 750 811
A.I.
Oceňovacie rozdiely
19 014
72 234
A.II.
Výsledok hospodárenia (A.II.1.+A.II.2.)
-33 344 399
-26 840 724
nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov
-26 151 778
-25 785 292
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-7 192 621
-1 055 432
A.III.
Podiely iných účtovných jednotiek
172 669
17 679
B.
Záväzky, rezervy, bankové úvery a výpomoci (B.I až B.IV.)
98 298 922
84 829 239
B.I.
Dlhodobé záväzky
51 236 900
41 074 407
v tom štátne dlhopisy
44 271 375
35 406 855
bankové úvery
5 366 170
4 211 178
ostatné dlhodobé záväzky
1 599 355
1 456 374
B.II.
Dlhodobé rezervy
34 045 141
31 139 624
v tom zamestnanecké požitky štátnych rozp. a príspev. organizácií
32 467 540
29 508 647
ostatné dlhodobé rezervy
1 577 601
1 630 977
B.III.
Krátkodobé záväzky
11 837 481
11 229 629
v tom štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky
2 960 564
3 493 977
dodávatelia
1 348 252
1 274 352
záväzky zo zúčtovania s EÚ
1 672 427
1 082 482
zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
802 403
723 819
bankové úvery
794 708
658 545
zamestnanci
527 450
477 600
prijaté preddavky
201 895
181 952
ostatné záväzky
3 529 782
3 336 902
B.IV.
Krátkodobé rezervy
1 179 400
1 385 579
C.
Časové rozlíšenie
9 771 147
8 363 394
4
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31. 12. 2020
(v tis. eur)
VÝNOSY
2020
2019
I
.
pozn.
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
17 379 615
17 886 068
v tom daňové výnosy štátu
12 768 723
13 228 783
daňové výnosy územnej samosprávy
3 578 018
3 534 291
poplatky
1 032 874
1 122 994
Výnosy z transferov
5 181 489
4 886 772
v tom výnosy z rozpočtu EÚ
2 089 639
2 037 024
výnosy z ostatných transferov
3 091 850
2 849 748
Tržby za vlastné výkony a tovar
30 968 853
30 370 101
v tom služby
28 488 347
27 679 581
výrobky
1 625 664
1 504 774
tovar
889 863
1 083 878
ostatné výnosy
-35 021
101 868
Finančné výnosy
1 229 428
963 303
v tom úroky
265 264
238 610
kurzové zisky
184 336
81 282
podiel na výsledku hospodárenia pridružených ÚJ
559 899
446 113
ostatné finančné výnosy
219 929
197 299
V
.
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
2 336 638
2 104 185
v tom rezervy
970 012
1 250 234
opravné položky
1 366 626
853 951
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 478 256
2 172 489
VÝNOSY SPOLU (I. až VI.)
59 574 279
58 382 918
NÁKLADY
2020
2019
I
.
Náklady na transfery
32 420 649
28 603 893
v tom Odvod do rozpočtu EÚ
877 392
750 227
ostatné transfery
31 543 257
27 853 666
Spotrebované nákupy a služby
9 499 193
10 613 614
v tom služby
5 813 151
6 497 040
spotreba materiálu
2 200 332
2 470 995
predaný tovar
836 718
1 070 388
spotreba energií
639 049
567 239
ostatné
9 943
7 952
Osobné náklady
10 553 523
9 517 049
v tom mzdy
7 896 665
7 137 558
zdravotné a sociálne odvody
2 078 860
1 882 488
ostatné sociálne náklady
577 998
497 003
Odpisy, rezervy a opravné položky
7 061 679
5 457 517
v tom odpisy dlhodobého majetku
2 077 792
2 089 856
rezervy
3 772 830
2 135 754
opravné položky
1 211 057
1 231 907
V
.
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 367 739
3 630 454
Finančné náklady
1 830 524
1 603 819
v tom úroky
1 283 559
1 267 757
kurzové straty
192 602
82 046
podiel na výsledku hospodárenia pridružených ÚJ
21 679
1 191
ostatné finančné náklady
332 684
252 825
Dane a poplatky
27 585
36 539
NÁKLADY SPOLU (I. až VII.)
66 760 892
59 461 693
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (Výnosy - Náklady)
-7 186 613
-1 078 755
z toho pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek
-236
-1 865
5
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE A ZVEREJNENIA
1. Právny dôvod na zostavenie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy Slovenskej republiky
Súhrnná účtovná závierka verejnej správy Slovenskej republiky bola zostavená v súlade so zákonomč. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o účtovníctve“). Primerane boli použité aj ustanovenia Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa17. decembra 2008 č. MF/27526/2008–31 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadanía označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy (ďalej len ,,opatrenie“), a to v oblasti použitých metód konsolidácie a postupu konsolidácie.
Súhrnná účtovná závierka verejnej správy je sprístupnená k nahliadnutiu v sídle konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. V elektronickej podobe je súhrnná účtovná závierka uložená aj v Registri účtovných závierok na webovom sídle
www.registeruz.sk
.
Súhrnná účtovná závierka verejnej správy za rok 2020 bola spracovaná na základe agregácie údajov z:
konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy,
konsolidovaných účtovných závierok obcí (1 124),
konsolidovaných účtovných závierok vyšších územných celkov (8),
individuálnych účtovných závierok obcí (1 802), ktoré nemali povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku alebo do dňa zostavenia súhrnnej účtovnej závierku ju nezostavili,
individuálnych účtovných závierok ostatných subjektov verejnej správy založených podľa osobitných predpisov1 (42).
individuálnych účtovných závierok neziskových organizácií štátu, neziskových organizácií a záujmových združení miestnej samosprávy nezahrnutých do konsolidovaných závierok iných subjektov verejnej správy (282).
V nasledujúcom texte poznámok sa pre účely opisu významných položiek aktív, pasív, nákladov a výnosov zoskupujú organizácie súhrnného celku do skupín: ústredná správa, územná samospráva a ostatné subjekty, pričom:
Ústrednou správou sa rozumejú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie
a obchodné spoločnosti, v ktorých majú ústredné orgány štátnej správy majetkové podiely, a ktoré súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy.
Subjektmi územnej samosprávy sa rozumejú obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové
organizácie obcí a vyšších územných celkov, obchodné spoločnosti obcí a vyšších územných celkov, v ktorých majú obce alebo vyššie územné celky majetkové podiely, a ktoré súčasťou konsolidovaných účtovných závierok obcí a vyšších územných celkov. Za rok 2020 z celkového počtu obcí a miest vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc, nezostavovalo KUZ 1 802 z nich.
Ostatnými subjektmi sa rozumejú subjekty založené osobitným zákonom a neziskové organizácie
územnej samosprávy vedené v registri organizácií ako subjekty verejnej správy. Ide napríklad o verejné vysoké školy (20), Sociálnu poisťovňu, Slovenský pozemkový fond, Audiovizuálny fond, Radu pre vysielanie a retransmisiu, Rozhlas a televíziu Slovenska, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Tlačovú agentúru Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ústav pamäti národa a ďalšie. Podrobný prehľad týchto subjektov je uvedený v prílohe č. 1. súhrnnej účtovnej závierky.
Koncept ,,súhrnného celku“ je odlišný od definície verejnej správy podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejná správa tvorí najpodstatnejšiu časť súhrnného celku, avšak do súhrnného celku vstupujú aj iné subjekty, ktoré
1 Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
nie štatisticky zaradené do verejnej správy podľa metodiky ESA 2010. Zoskupenie do vyššie uvedených skupín je vytvorené na základe §22a zákona o účtovníctve.
2. Informácie o súhrnnom celku verejnej správy
Do súhrnného celku za rok 2020 boli zaradené účtovné jednotky v súlade s §22a zákona o účtovníctve. Súhrnný celok verejnej správy za rok 2020 tvorilo spolu 8 277 účtovných jednotiek. Spôsob zahrnutia jednotiek do súhrnného celku je na základe a) princípu kontroly rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obchodné spoločnosti, štátne podniky a štátne fondy a b) zaradenia ostatných subjektov do sektora verejnej správy napr. verejné vysoké školy, obce, vyššie územné celky, neziskové organizácie a ďalšie.
Ministerstvo financií SR ako zostavovateľ súhrnnej účtovnej závierky nevykonáva reálne kontrolu nad všetkými účtovnými jednotkami súhrnného celku, z tohto dôvodu je rozhodujúce pre ich zahrnutie do súhrnného celku zaradenie do sektora verejnej správy (§ 22a ods. 3 zákona o účtovníctve).
Z uvedeného dôvodu súhrnný celok nie je totožný so sektorom verejnej správy (v metodike ESA2010
označovaný pod kódom S.13), nakoľko zahŕňa aj tie jednotky, ktoré nie štatisticky zaradené do
verejnej správy. Do súhrnného celku naopak nie zahrnuté jednotky v likvidácii alebo v konkurze
a organizácie, ktoré ukončili svoju činnosť v priebehu roka 2019 resp. k 1.1.2020.
V porovnaní s rokom 2019 je počet organizácií v súhrnnom celku v absolútnom vyjadrení vyšší o 39, a to najmä z dôvodu vyššieho počtu obchodných spoločností v konsolidovaných celkoch územnej samosprávy o 22 a neziskových organizácií ústrednej správy a miestnej samosprávy o 23. Ústrednú správu reprezentuje spolu 885 účtovných jednotiek, pričom najväčšie zmeny (vznik, zánik organizácií) boli v rozpočtových organizáciách kapitoly MV SR. Celková zmena za ústrednú správu však nebola medziročne významná.
Vyššie územné celky vykazovali vo svojich konsolidovaných celkoch spolu 17 obchodných spoločností (rovnako ako rok 2019) a obce 602 (medziročne o 22 viac).
V rámci ostatných subjektov došlo k nárastu o 23, pričom neziskové organizácie obcí a miest SR (štatisticky zaradené do sektora verejnej správy) dosiahli medziročný nárast o 8 a ústrednej správy o 15.
Počet organizácií v súhrnnom celku
2020
2019
Δ 2020-2019
Súhrnný celok spolu
8 277
8 238
39
v tom
Ústredná správa
885
887
-2
Rozpočtové a príspevkové organizácie štátu
803
809
-6
Obchodné spoločnosti štátu a štátne podniky
79
75
4
Štátne účelové fondy
3
3
0
Územná samospráva
6 857
6 840
17
Rozpočtové a príspevkové organizácie územnej samosprávy*
3 304
3 309
-5
Obchodné spoločnosti územnej samosprávy*
619
597
22
Obce*
2 926
2 926
0
Vyššie územné celky
8
8
0
Ostatné subjekty
535
511
24
Verejné vysoké školy
20
20
0
Subjekty založené zákonom v ústrednej správe
24
23
1
Neziskové organizácie ústrednej správy a územnej samosprávy*
491
468
23
*Do výkazov súhrnnej účtovnej závierky za rok 2020 nebolo započítaných 26 IUZ obcí a 208 IUZ neziskových organizácií z dôvodu ich nepredloženia.
Bližší prehľad o počte subjektov súhrnného celku je uvedený v prílohe č. 1 poznámok súhrnnej účtovnej závierky.
7
3. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Účtovné zásady a účtovné metódy uplatňované v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre jednotlivé právne formy účtovných jednotiek, ktoré sú definované:
-opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
-opatrením MF SR č. MF/23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov,
-opatrením MF SR č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne,
-opatrením MF SR č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu,
-opatrením MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie založené alebo zriadené na účel podnikania a
-medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo (IFRS) v prípade niektorých obchodných spoločností.
Pre účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky sa výkazy účtovných jednotiek, ktorých právna forma je iná než rozpočtová organizácia, upravili prostredníctvom prevodových mostíkov na štruktúru výkazov platných pre Ministerstvo financií SR. Tým je zabezpečená agregácia údajov v rovnakej štruktúre za všetky účtovné jednotky v súhrnnom celku. Číselné údaje v poznámkach súhrnnej účtovnej závierky vykazované v mene euro, zaokrúhlené na tisíce, ak nie je uvedené inak.
4. Ďalšie informácie z konsolidovaných a individuálnych účtovných závierok
Opis položiek v účtovných výkazoch závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát) sa zakladá na informáciách, ktoré uvedené v poznámkach individuálnych alebo konsolidovaných účtovných závierkach subjektov súhrnného celku, výročných správ a na informáciách vyžiadaných materskou účtovnou jednotkou. Pre tieto účely je možné nahliadnuť do Registra účtovných závierok na webovom sídle
www.registeruz.sk
.
INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPE KONSOLIDÁCIE
1.Informácie o použitých metódach konsolidácie
Na zostavenie súhrnnej účtovnej závierky boli primerane použité metódy a postupy konsolidácie podľa opatrenia ku konsolidácii vo verejnej správe. Účtovné jednotky boli zahrnuté do súhrnnej účtovnej závierky nasledovnými metódami:
Metóda zahrnutia účtovných jednotiek do súhrnného celku
Druh účtovnej jednotky
Metóda
Rozpočtové a príspevkové organizácie
metóda úplnej konsolidácie
Obce a vyššie územné celky
metóda úplnej konsolidácie
Štátne fondy
metóda úplnej konsolidácie
Obchodné spoločnosti štátu (dcérske ÚJ) a štátne podniky
metóda úplnej konsolidácie
Verejné vysoké školy
metóda úplnej konsolidácie
Ostatné subjekty podľa osobitného zákona
metóda úplnej konsolidácie
Spoločné a pridružené účtovné jednotky
metóda vlastného imania
8
Popis metód konsolidácie
Metóda úplnej konsolidácie
Pri použití tejto metódy sa prispôsobujú účtovné výkazy všetkých dcérskych účtovných jednotiek na štruktúru výkazov účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie. Položky účtovných výkazov sa do agregácie preberajú v plnej miere a identifikované vzájomné vzťahy v rámci súhrnného celku sa vylučujú v plnej výške.
Metóda vlastného imania
Pri použití tejto metódy sa položky účtovných výkazov spoločných a pridružených účtovných jednotiek do agregácie nepreberajú. Zosúlaďuje sa hodnota podielov konsolidujúcej účtovnej jednotky na konsolidovanej účtovnej jednotke s tou časťou reálnej hodnoty majetku a záväzkov účtovnej jednotky, ktorá na tieto podiely pripadá.
Postup pri zostavení súhrnnej účtovnej závierky
Prevod účtovných výkazov na rovnaký základ a štruktúru
Za spoločný základ účtovných výkazov bola použitá štruktúra individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Týkalo sa to všetkých obchodných spoločností, štátnych podnikov, verejných vysokých škôl, Sociálnej poisťovne a ostatných subjektov verejnej správy. Prevod údajov sa zabezpečuje použitím prevodových mostíkov, ktoré vypracovalo Ministerstvo financií SR ako zostavovateľ súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy. V rámci spracovania údajov dochádza aj k zosúladeniu metodických odlišností vyplývajúcich z rôznych postupov účtovania (napríklad odúročovanie pohľadávok a záväzkov, vykazovanie rezervy a opravných položiek).
Agregácia údajov
Agregovali sa konsolidované účtovné závierky, individuálne účtovné závierky a podklady pre identifikáciu vzájomných vzťahov. Ak bola účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku na nižšej úrovni, bola vykázaná v rámci konsolidovaných výkazov materskej účtovnej jednotky(napr. obchodná spoločnosť obce).
Konsolidačné operácie
V rámci súhrnného celku boli vykonané konsolidačné operácie v oblasti pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov. V prípade nekonzistentne vykázaných vzájomných vzťahov sa pred elimináciou vykonala ich úprava. Na identifikáciu vzájomných vzťahov boli spracované konsolidačné balíky a za obce a ich organizácie boli spracované formuláre vzájomných vzťahov.
V rámci súhrnného celku nebola vykonaná konsolidácia kapitálu a ani konsolidácia medzivýsledku.
Z dôvodu odlišnej metodiky účtovania niektorých transakcií, časového posunu vykázania vzájomných hodnôt, ako aj z dôvodu neidentifikovaných vzájomných vzťahov v rovnakej hodnote neboli na úrovni súhrnnej účtovnej závierky eliminované nasledovné vzťahy:
-v súvahe daň z príjmu právnických osôb, fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty,
-sociálne poistenie v oblasti pohľadávok, záväzkov, nákladov a výnosov a zdravotné
poistenie v oblasti nákladov a výnosov,
-ostatné pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy s rozdielnou hodnotou vykázanou v podkladoch pre eliminácie za jednotlivé účtovné jednotky.
Spracovanie výkazov súhrnnej účtovnej závierky
Výkazy súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy za rok 2020 sa predkladajú v osobitnej štruktúre. Vzhľadom na to, že ich štruktúra nie je predpísaná žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom, boli použité princípy medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor (IPSAS), ktoré kladú dôraz na významnosť a prehľadnosť údajov. Za rok 2020 bola štruktúra výkazov rozšírená oproti SUZ zostavenej za rok 2019. Pre porovnateľnosť údajov je predchádzajúce obdobie v tejto účtovnej závierke prispôsobené novej štruktúre.
9
Na strane aktív termínované účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok súčasťou dlhodobého finančného majetku, pohľadávky a návratné finančné výpomoci prezentované ako dlhodobý alebo krátkodobý majetok podľa zostatkovej doby splatnosti. Obdobne vykazované bankové úvery a výpomoci, záväzky a rezervy na strane pasív buď ako dlhodobé alebo krátkodobé cudzie zdroje. Vo výkaze ziskov a strát prvotne prezentované výnosy a až následne náklady súhrnného celku podľa rovnorodých skupín. Mimoriadne náklady a výnosy vykazované v rámci prevádzkových nákladov a výnosov.
Pre účtovné obdobie roka 2020 stratila platnosť legislatívna úprava v oblasti daní, účtovníctva a výkazníctva prijatá ako reakcia na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorá umožňovala posun termínu na predkladanie konsolidovaných účtovných závierok subjektov verejnej správy v období pandémie. Z tohto dôvodu je medziročný prírastok aktív a pasív ovplyvnený najmä nižšou porovnateľnou bázou roku 2019. Z 1 126 obcí a miest s povinnosťou zostaviť KUZ za rok 2020, bolo do dátumu zostavenia súhrnnej účtovnej závierky predložených 1 124 KUZ (rok 2019: 925 KUZ) obcí a miest SR. V roku 2019 sa odhadovalo, že SUZ z dôvodu posunutého termínu na spracovanie účtovných závierok (nie však posunu termínu pre zostavenie SUZ) neobsahuje približne 1 1,5 mld. eur účtovnej hodnoty aktív/pasív a 400 500 mil. eur hodnoty nákladov/výnosov.
V roku 2020 dosiahla výška konsolidácie aktív/pasív 3 928 452 tis. eur a nákladov/výnosov 1 344 418 tis. eur. V rámci konsolidácie došlo k eliminácii vzťahov zo zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy medziročne menej o 742 334 tis. eur a vzájomných nákladov a výnosov z transferov z rozpočtu obce o 336 739 tis. eur, nakoľko tie boli eliminované v rámci KC obcí a miest. Naopak, predmetom novej eliminácie vo vzájomných nákladoch a výnosoch bol transfer poskytnutý zo štátnych finančných aktív do Sociálnej poisťovni na zmiernenie negatívnych dosahov pandémie zo Všeobecnej pokladničnej správy v celkovom objeme 969 885 tis. eur.
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Prechod kompetencií a úloh riadiacich orgánov/sprostredkovateľských orgánov a platobných jednotiek
vybraných operačných programov na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
V súlade so schváleným uznesením vlády SR č. 355 s účinnosťou od 1. 10. 2020 prešli kompetencie a úlohy riadiacich orgánov/sprostredkovateľských orgánov a platobných jednotiek vybraných operačných programov z Ministerstva financií SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úradu vlády SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zostatky všetkých súvahových účtov boli k 1. 10. 2020 delimitované na nástupnícke ministerstvo. Náklady a výnosy vzniknuté do 30. 9. 2020 súčasťou individuálnych účtovných závierok pôvodných jednotlivých ministerstiev, ktoré sa na nástupnícke ministerstvo prevádza v podobe výsledku hospodárenia predchádzajúceho účtovného obdobia v celkovej hodnote 46 319 tis. eur.
Úprava oceňovania cenných papierov (dlhodobého finančného majetku) v portfóliu MH Manažment,
a.s.
Spoločnosť MH Manažment, a.s. ocenila cenné papiere v súlade s internou smernicou o oceňovaní cenných papierov, ktorá upravuje metodiku oceňovania dlhodobého finančného majetku účtovaného na účtoch 061 a 062 za rok 2020. Pri oceňovaní dlhodobého finančného majetku metódou vlastného imania boli použité údaje o hodnote vlastného imania dcérskej účtovnej jednotky a spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou spoločnosti MH Manažment a.s., ktoré vychádzali z individuálnych účtovných závierok spoločností za aktuálne účtovné obdobie, teda k 31. 12. 2020, na rozdiel od predchádzajúcich účtovných období, kde bola určujúca hodnota vlastného imania za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Úprava tejto metódy v roku 2020, ak by bola konzistentne použitá aj za predchádzajúce účtovné obdobie, by mala vplyv na oceňovací rozdiel vykázaný na účte 414 v celkovej sume 38 788 tis. eur.
10
Účtovanie preddavkov na zákonné príspevky v zmysle zákona o zdravotných poisťovniach
Zákonom č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 bolo doplnené ustanovenie, že zdravotná poisťovňa uhrádza v roku 2020 príspevok vo forme preddavku na príspevok na činnosť operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, preddavok na príspevok na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému a preddavok na príspevok na činnosť úradu. Tieto preddavky účtované súvahovo ako poskytnuté prevádzkové preddavky a podliehajú zúčtovaniu pri ročnom prerozdeľovaní poistného na základe skutočnosti. Výška týchto preddavkov na príspevky bola v roku 2020 určená v celkovej hodnote 59 240 531 tis. eur.
Účtovné vykázanie pravidelných obmien núdzových zásob ropy a ropných výrobkov
K 1. 1. 2020 Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov prehodnotila charakter núdzových zásob. Do 31. 12. 2019 boli tieto núdzové zásoby vykazované ako obežný majetok na účtoch zásob (účet 132 Tovar na sklade a v predajniach). Vzhľadom na skutočnosť, že ide o zásoby, ktoré dlhodobo skladované v nádržiach za účelom ich prípadného použitia v čase vyhlásenia stavu ropnej núdze a vzhľadom na charakter zásob, ktoré sa nepredávajú, nespotrebúvajú, ani nevstupujú do výrobného procesu a je možné ich uvoľniť len na základe rozhodnutia vlády SR v súlade so zákonom č. 218/2013 Z. z., tieto zásoby majú charakter dlhodobého majetku, ktorý účtovnej jednotke prináša ekonomické úžitky v podobe poplatku za služby. Z toho dôvodu došlo k reklasifikácii zásob na neobežný majetok (účet 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí) v celkovej hodnote 539 730 tis. eur. Od roku 2020 výnosy z predaja núdzových zásob účtované ako tržby z predaja dlhodobého majetku namiesto tržieb z predaja tovaru. Úbytok núdzových zásob po vyskladnení z nádrže predstavuje od 1. 1. 2020 náklad na odpis dlhodobého majetku a jeho následné vyradenie, namiesto nákladu na predaný tovar a zníženia stavu tovaru. Doplnenie núdzových zásob po obmene predstavuje obstaranie dlhodobého majetku.
III. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV A PASÍV SÚVAHY
AKTÍVA
Celkové aktíva dosiahli k 31.12.2020 hodnotu 74 917 352 tis. eur, čo je v porovnaní s rokom 2019 viac o 8 505 531 tis. eur. Celkové aktíva tvorené najmä dlhodobým hmotným majetkom (68,1 %), dlhodobým finančným majetkom (9,6 %), pohľadávkami (10 %) a finančnými účtami (9 %).
V medziročnom porovnaní vzrástol najmä dlhodobý hmotný majetok o 3 698 767 tis. eur, dlhodobý finančný majetok o 336 570 tis. eur, účty Štátnej pokladnice o 3 117 251 tis. eur a pohľadávky o 1 418 557 tis. eur. Naopak, k medziročnému poklesu došlo najmä v hodnote zásob o 514 039 tis. eur a dlhodobého nehmotného majetku o 44 571 tis. eur a celkové pohľadávky zo zúčtovania s EÚ boli medziročne nižšie o 241 171 tis. eur.
V rámci dlhodobého hmotného majetku predstavovali nárast hodnoty všetky položky majetku, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný najmä na položkách: stavby o 1 635 226 tis. eur, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o 672 819 tis. eur, dopravné prostriedky o 409 719 tis. eur a poskytnuté preddavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku o 406 396 tis. eur. Tento nárast čiastočne súvisí s opätovným zahrnutím rozhodujúcich obchodných spoločností obcí a miest do konsolidácie (napríklad dopravné podniky), ktoré v roku 2019 z dôvodu posunu termínu na predkladanie konsolidovaných účtovných závierok subjektov verejnej správy neboli zahrnuté do SUZ.
Dlhodobý finančný majetok vzrástol o 336 570 tis. eur, a to najmä v podobe podielových cenných
papierov a podielov v pridružených účtovných jednotkách o 392 671 tis. eur, ostatných pôžičiek o 184 965 tis. eur a ostatného dlhodobého finančného majetku o 171 081 tis. eur, za súčasného poklesu zostatkov účtov v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok o 37 807 tis. eur. Medziročná zmena hodnoty podielových cenných papierov a podielov v pridružených účtovných jednotkách je najvýznamnejšia v rámci ústrednej správy v podobe nárastu o 372 368 tis. eur.
11
Finančné účty zaznamenali nárast najmä v ústrednej správe o 3 191 936 tis. eur, u miest a obcí
o 366 506 tis. eur a v ostatných subjektoch verejnej správy o 324 438 tis. eur. V ústrednej správe ide najmä o zvýšenie stavu finančných prostriedkoch na účtoch Štátnej pokladnice vedených v NBS (3 117 251 tis. eur) v súvislosti s vyšším objemom emitovaných cenných papierov na krytie plánovaného schodku štátneho rozpočtu za rok 2020 a vyššej hotovostnej rezervy ku koncu roka. Prírastok hodnoty v územnej samospráve je možné prisúdiť hlavne opätovnému zahrnutiu obchodných spoločností územnej samosprávy do konsolidácie.
Prírastok hodnoty pohľadávok bol spôsobený najmä vyššími úložkami Ministerstva financií SR
v komerčných bankách, medziročne viac o 1 267 939 tis. eur a väčším objemom pohľadávok subjektov územnej samosprávy a ostatných subjektov verejnej správy, vyplývajúcich z transferov a ostatných zúčtovaní so subjektami mimo verejnej správy o 36 724 tis. eur. Daňové a colné pohľadávky štátu boli medziročne vyššie o 300 212 tis. eur a pohľadávky z poskytnutých preddavkov o 207 928 tis. eur. Tento nárast bol kompenzovaný poklesom pohľadávok zo zúčtovania s EÚ o 241 196 tis. eur najmä z dôvodu poklesu pohľadávok Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. o 219 545 tis. eur vplyvom metodickej zmeny reklasifikácie pohľadávok.
V zásobách, ktoré medziročne vykazujú úbytok 514 039 tis. eur došlo k úbytku hodnoty tovaru
o 513 251 tis. eur a výrobkov o 119 278 tis. eur, pričom hodnota materiálu zaznamenala medziročný nárast o 99 046 tis. eur a ostatných zásob o 19 444 tis. eur.
Pri poklese dlhodobého nehmotného majetku išlo najmä o pokles hodnoty softvéru o 36 769 tis. eur,
obstarania dlhodobého nehmotného majetku o 6 124 tis. eur a oceniteľných práv o 5 474 tis. eur najmä z dôvodu postupného uvedenia majetku do používania a odpisov k tomuto majetku. Hodnota ostatného dlhodobého nehmotného majetku sa medziročne zvýšila o 3 796 tis. eur.
Pri nasledovnom podrobnejšom opise jednotlivých položiek majetku je dôležité vnímať prírastky a úbytky ako celkovú zmenu medzi dvomi obdobiami. Celkový prírastok však môže obsahovať aj zníženie hodnoty danej položky majetku, pričom pri opise konkrétnych jednotiek súhrnného celku je tento prístup v texte použitý primerane na základe dostupnosti údajov.
A. Dlhodobý majetok
A.I. Nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok súhrnného celku dosiahol k 31.12.2020 hodnotu 617 393 tis. eur. Najväčší podiel tvorí softvér (463 601 tis. eur), obstaranie dlhodobého nehmotného majetku(101 476 tis. eur) a ostatný dlhodobý nehmotný majetok (26 608 tis. eur).
Dlhodobý nehmotný majetok súhrnného celku (v tis. eur)
Druh nehmotného majetku
2020
2019
Δ 2020-2019
Softvér
463 601
500 370
-36 769
Obstaranie nehmotného majetku
101 476
107 600
-6 124
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
26 608
22 812
3 796
Oceniteľné práva
25 708
31 182
-5 474
Spolu
617 393
661 964
-44 571
Dlhodobý nehmotný majetok oproti roku 2019 celkovo poklesol o 44 571 tis. eur. Úbytok bol zaznamenaný na položke softvéru o 36 769 tis. eur, obstarania dlhodobého nehmotného majetku o 6 124 tis. eur a oceniteľných práv o 5 474 tis. eur.
1Softvér
Najväčší podiel na zostatkovej hodnote softvéru ústredná správa, pričom ide najmä o ministerstvá a ostatné štátne rozpočtové a príspevkové organizácie. Ústredná správa tvorí z jeho celkovej hodnoty v súhrnnom celku 93,9 %, v absolútnej hodnote je to 435 391 tis. eur (2019: 462 991 tis. eur), a zároveň aj rozhodujúci podiel na medziročnom poklese hodnoty tohto majetku o 36 769 tis. eur (v tom ústredná správa o 27 600 tis. eur).
12
V rozhodujúcej miere ide o informačné systémy, ktoré budované s cieľom zvyšovania elektronizácie verejnej správy, zjednodušovania komunikácie občanov so štátnymi úradmi, zabezpečenia nových úloh a kompetencií štátnych organizácií a elektronizácie ich súčasných procesov (napríklad účtovníctvo, výkazníctvo, registre, údajové databázy, komunikačné systémy a podobne). Medzi takéto projekty patrí napríklad elektronizácia súdnych služieb, poskytovanie služieb verejnosti a podnikateľským subjektom cez elektronický priečinok, jednotný informačný systém cestnej dopravy, elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, internetizácia Národného emisného informačného systému, povodňový a predpovedný systém, elektronické služby katastra nehnuteľností, informačný systém Finančnej správy a mnohé ďalšie.
Do druhej kategórie softvérov patria systémy, ktoré majú slúžiť na zber, analýzu a vyhodnocovanie dát od fyzických a právnických osôb, napríklad Register obyvateľov, Rezortný informačný systém pod rezortom školstva, register úpadcov v rezorte spravodlivosti, Centrálny konsolidačný systém a Rozpočtový informačný systém Ministerstva financií SR, informačný systém Štátnej pokladnice, Nadrezortný ekonomický systém, Register účtovných závierok, ekonomické softvéry ministerstiev a organizácií štátnej správy.
V ústrednej správe došlo medziročne k poklesu hodnoty softvéru najmä u Finančného riaditeľstva SR o 16 434 tis. eur, Ministerstva financií SR o 12 360 tis. eur, v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby o 6 195 tis. eur a u Národného centra zdravotníckych informácií o 4 781 tis. eur. Naopak najvýraznejší celkový nárast zaznamenala Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej aj ako „SEPS, a.s.“) o 10 123 tis. eur, Ministerstvo vnútra SR o 9 153 tis. eur, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej aj ako „ŽSSK, a.s.“) o 8 867 tis. eur, Úrad verejného zdravotníctva SR o 6 567 tis. eur a Národný bezpečnostný úrad o 4 369 tis. eur.
V rámci kapitoly Ministerstva financií SR (169 779 tis. eur) vykazuje najvyššiu hodnotu Finančné riaditeľstvo SR (82 316 tis. eur) a samotné Ministerstvo financií SR (57 287 tis. eur). V prípade Finančného riaditeľstva ide o komplex softvérových programov v oblasti správy, účtovania, evidencie a vymáhania daní, eKasy a podobne. Finančné riaditeľstvo SR vykázalo celkový pokles hodnoty softvéru o 16 434 tis. eur, pričom zníženie hodnoty v podobe ročných účtovných odpisov bolo 36 181 tis. eur, zvýšenie hodnoty zaradením nového majetku v obstarávacej cene 22 696 tis. eur a vyradenie majetku v zostatkovej cene 2 949 tis. eur. Obstarané boli najmä licencie a upgrade existujúcich informačných systémov, ktoré sa týkali hlavne zabezpečenia nových funkcionalít Informačného systému Finančnej správy správa daní. Ministerstvo financií SR je správcom viacerých rezortných i nadrezortných informačných systémov, ako napr. Rozpočtový informačný systém, Centrálny konsolidačný systém, Rozpočtový informačný systém pre územnú samosprávu, Register účtovných závierok, ekonomický informačný systém IS ESO a podobne. Uvedenými softvérmi plní ministerstvo úlohy v oblasti riadenia verejných financií a sú prístupné najmä pre štátne organizácie a pre subjekty územnej samosprávy. Netto hodnota softvéru v správe Ministerstva financií SR je 57 287 tis eur, čo predstavuje medziročný pokles o 12 360 tis. eur. V priebehu roka 2020 došlo k obstaraniu softvéru formou nového resp. rozšírením funkčností jestvujúcich systémov v celkovej hodnote 12 054 tis. eur a ročné odpisy boli v sume 24 414 tis. eur.
V rámci kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR (62 486 tis. eur) významné položky softvéru u obchodných spoločností, ako napríklad Slovenská pošta, a.s. (16 522 tis. eur), Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (12 846 tis. eur), Železnice SR (11 113 tis. eur) a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (10 215 tis. eur). Väčšinou ide o prevádzkové informačné systémy, ako aj o systémy pre komunikáciu s verejnosťou v online prostredí (nákupné online systémy) ktorých úbytky predstavujú ročné oprávky a prírastky znamenajú rozširovanie funkcionalít podľa potrieb resp. legislatívnych požiadaviek. Napríklad Slovenská pošta, a.s. spravuje softvér pre systém úhrad poplatkov štátu cezE-kolok, ktorý tvorí súčasť elektronizácie verejnej správy a patrí k najmodernejším platobným systémom v Európe.
Z ostatných subjektov súhrnného celku vykazujú významnú hodnotu softvéru vyššie územné celky6 568 tis. eur, obce 10 936 tis. eur, a ostatné subjekty 10 706 tis. eur. Zo skupiny ostatných subjektov vykázala nezisková organizácia DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
13
5 184 tis. eur. Verejné vysoké školy vykázali hodnotu softvéru za 2 115 mil. eur, najviac Univerzita P. J. Šafárika 1 006 tis. eur.
2Oceniteľné práva
Na hodnote oceniteľných práv (rovnako aj na medziročnom poklese) sa podieľa v rozhodujúcej miere ústredná správa sumou 22 153 tis. eur (na poklese 7 625 tis. eur). V rámci tejto skupiny subjektov ide najmä o SEPS (3 714 tis. eur), DMD Group, a.s. (2 825 tis. eur), Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (2 754 tis. eur), Ministerstvo financií SR (2 602 tis. eur) a Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (2 540 tis. eur). Najväčší pokles hodnoty bol zaznamenaný na Finančnom riaditeľstve SR (o 5 314 tis. eur) z dôvodu odpisovania majetku v súlade s jeho ekonomickou životnosťou. Subjekty na tejto položke súvahy vykazujú napríklad obstarané licencie k softvérovým aplikáciám, ktoré nie spojené s dodávkou hardvéru, ako aj iné práva vytvorené vlastnou činnosťou.
3Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Hodnota nehmotného majetku zatiaľ nezaradeného do používania dosiahla k 31.12.2020 sumu101 476 tis. eur a medziročne je úhrnom nižšia o 6 124 tis. eur, z dôvodu postupného zaraďovania obstarávaných informačných systémov do používania (na položku softvér). V rámci obstarania dlhodobého nehmotného majetku vykázali organizácie ústrednej správy sumu 91 040 tis. eur(pokles o 4 096 tis. eur), územná samospráva spolu 8 268 tis. eur a ostatné subjekty 2 169 tis. eur.
Najvyššiu hodnotu majetku ústrednej správy z celého súhrnného celku (a to aj za predchádzajúce účtovné obdobia) je možné odôvodniť tým, že predmetom obstarávania softvérové riešenia, ktorých proces obstarávania často presahuje jedno účtovné obdobie vzhľadom na ich zložitosť a komplexnosť.
Väčšinu hodnoty tohto majetku v ústrednej správe tvorí 17 subjektov s hodnotou obstarávaného nehmotného majetku nad 1 000 tis. eur. Ide hlavne o Ministerstvo životného