Príloha č. 1
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy
(tis. eur)
VP v %
VI/VH
2018
2019
2020
Δ(2020-2019)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
VI
1 683 315
1 679 733
1 665 678
-14 055
Železnice Slovenskej republiky*
100,00
VH
172
-2 307
-15 176
-12 869
VI
114 608
112 788
80 564
-32 224
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
100,00
VH
121
-1 820
-32 224
-30 404
VI
177 636
174 899
185 715
10 816
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.*
100,00
VH
37 376
28
10 590
10 562
VI
1 096
0
0
0
Technická obnova a ochrana železníc, a.s.*6
100,00
VH
-5
0
0
0
VI
3 821 912
3 835 644
3 890 141
54 497
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.*11
100,00
VH
25 902
13 991
33 970
19 979
VI
227 681
228 952
211 522
-17 430
Slovenská pošta, a.s.
100,00
VH
-4 637
1 390
-15 997
-17 387
VI
592 974
593 885
594 870
985
Verejné prístavy, a.s.
100,00
VH
891
919
995
76
VI
71 481
72 318
66 616
-5 702
Letové prevádzkové služby SR, š. p.
100,00
VH
2 136
852
-18 302
-19 154
VI
1 796
1 574
731
-843
Letisko Sliač, a. s.
100,00
VH
8
-221
-843
-622
VI
36
-60
-32
28
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.*12
99,53
VH
-45
-96
28
124
VI
21 306
20 994
21 161
167
Letisko Poprad-Tatry, a.s.
97,61
VH
-221
-312
167
479
VI
231 078
226 685
212 669
-14 016
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
100,00
VH
-945
-4 393
-14 016
-9 623
VI
53 378
53 712
50 400
-3 312
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
34,00
VH
2 576
2 653
-925
-3 578
VI
18 923
18 725
18 434
-291
Letisko Piešťany, a.s.*
20,65
VH
-398
-304
-291
13
VI
15 680
15 773
15 973
200
Metro Bratislava, a.s.
34,00
VH
24
27
201
174
Ministerstvo zdravotníctva SR
VI
59 614
68 019
152 473
84 454
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.*
100,00
VH
89 976
7 293
-114 180
-121 473
VI
37 467
109 387
49
-109 338
Debitum, a.s*7
100,00
VH
-149 778
-37 447
-109 338
-71 891
VI
29 259
28 968
28 962
-6
Nemocnica Poprad, a.s.*
100,00
VH
67
-291
-6
285
VI
0
25
21
-4
Nemocnica budúcnosti Martin, a.s.*3
100,00
VH
0
-2
-4
-2
VI
98 781
99 103
99 257
154
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.*
100,00
VH
283
322
154
-168
VP v %
VI/VH
2018
2019
2020
Δ(2020-2019)
VI
29 057
29 462
29 540
78
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.*
100,00
VH
354
405
78
-327
VI
35 941
36 458
37 661
1 203
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.*
100,00
VH
491
517
1 203
686
VI
23 671
24 705
25 653
948
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.*
100,00
VH
1 259
1 034
948
-86
VI
4 760
4 788
4 657
-131
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p.*
100,00
VH
147
50
-125
-175
VI
5 624
5 466
4 740
-726
Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š. p.*
100,00
VH
-151
-158
-726
-568
Ministerstvo financií SR
VI
298 867
293 327
343 303
49 976
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
100,00
VH
6 883
626
484
-142
VI
281 609
281 849
282 110
261
Exportno-importná banka SR*
100,00
VH
450
578
598
20
VI
23 080
23 155
20 583
-2 572
Slovenská konsolidačná, a.s.*
100,00
VH
3 210
3 284
713
-2 571
VI
16 024
19 943
25 658
5 715
Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s.
100,00
VH
8 100
7 453
9 632
2 179
VI
21 092
21 607
22 283
676
Mincovňa Kremnica, š. p.
100,00
VH
710
550
706
156
VI
629 992
648 322
838 910
190 588
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
100,00
VH
50 308
69 305
59 306
-9 999
VI
10 861
1 739
2 632
893
Slovenská reštrukturalizačná, s.r.o.*
100,00
VH
883
878
893
15
Ministerstvo hospodárstva SR
VI
2 604 734
2 422 987
2 501 763
78 776
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
100,00
VH
313 566
220 935
259 080
38 145
VI
3 924 505
4 489 316
4 440 720
-48 596
Slovenské elektrárne, a.s.
34,00
VH
24 353
17 969
39 870
21 901
VI
345 004
355 385
371 293
15 908
Západoslovenská energetika, a.s.
51,00
VH
64 037
74 358
89 816
15 458
VI
785 363
997 544
930 616
-66 928
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 9
51,00
VH
8 993
221 174
121 707
-99 467
VI
608 317
588 523
571 295
-17 228
Východoslovenská energetika Holding, a.s.
51,00
VH
77 877
39 857
49 451
9 594
VI
322 044
325 606
332 368
6 762
Transpetrol, a.s.
100,00
VH
4 051
4 777
6 966
2 189
VI
224 088
218 399
216 375
-2 024
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.*
100,00
VH
3 893
4 605
4 382
-223
VI
63 986
59 659
57 765
-1 894
MH Invest, s.r.o.*3
100,00
VH
-28 714
-4 328
-1 894
2 434
VI
51 618
51 732
46 806
-4 926
MH Invest II, s.r.o.*
100,00
VH
-2 907
-778
-4 927
-4 149
VP v %
VI/VH
2018
2019
2020
Δ(2020-2019)
VI
1 119
1 673
1 583
-90
InvEast SK, s.r.o.
100,00
VH
-306
-146
-97
49
VI
2 064
2 070
2 009
-61
Rudné Bane, š. p.*
100,00
VH
-43
75
20
-55
VI
192 192
217 493
293 116
75 623
MH Manažment, a.s.*
100,00
VH
6 602
-9 848
-601
9 247
Ministerstvo obrany SR
VI
71 460
71 083
71 150
67
Vojenské lesy a majetky, š. p.
100,00
VH
253
116
98
-18
VI
18 056
18 318
17 432
-886
HOREZZA, a.s.
100,00
VH
316
262
-886
-1 148
VI
50 386
61 156
54 177
-6 979
Letecké opravovne Trenčín, a. s.
100,00
VH
14
-2 230
-6 979
-4 749
VI
78 034
78 746
84 317
5 571
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.*5
50,00
VH
-5 213
-27 633
-4 429
23 204
VI
25 401
25 007
25 231
224
DMD GROUP, a.s.*
100,00
VH
-1 166
-1 191
-615
576
Ministerstvo vnútra SR
VI
15 362
15 426
15 549
123
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
100,00
VH
35
64
123
59
VI
1 925
8 347
0
-8 347
Letecká vojenská nemocnica, a.s.*10
100,00
VH
-366
-392
0
392
VI
78 034
78 746
84 317
5 571
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.*5
50,00
VH
-5 213
-27 633
-4 429
23 204
Ministerstvo zahraničných vecí SR
VI
53 709
54 876
54 523
-353
Správa služieb diplomatického zboru, a.s.
100,00
VH
569
1 448
431
-1 017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
VI
2 931
3 022
3 073
51
Technická inšpekcia, a.s.
100,00
VH
107
149
153
4
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
VI
6 298
6 576
7 047
471
Biont, a. s.*
95,00
VH
9
249
471
222
Správa štátnych hmotných rezerv SR
VI
1 258
1 202
1 272
70
Poľnonákup Tatry, a.s.
100,00
VH
-136
-56
70
126
VI
84 636
85 967
87 862
1 895
Spoločnosť pre skladovanie, a.s.5
13,45
VH
1 666
1 354
1 914
560
Ministerstvo životného prostredia SR
VI
907 307
914 275
918 522
4 247
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
100,00
VH
-28 871
-17 965
2 599
20 564
VI
445 458
447 229
447 290
61
Vodohospodárska výstavba, š. p.
100,00
VH
2 414
4 321
2 143
-2 178
VP v %
VI/VH
2018
2019
2020
Δ(2020-2019)
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
VI
758 836
755 573
754 743
-830
Lesy Slovenskej republiky, š. p.
100,00
VH
5 232
3 030
821
-2 209
VI
26 603
26 644
25 890
-754
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
100,00
VH
105
73
-418
-491
VI
32 266
27 076
22 016
-5 060
Hydromeliorácie, š. p.*
100,00
VH
-5 385
-5 195
-5 060
135
VI
24 902
23 654
19 530
-4 124
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š. p. (agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p.)
100,00
VH
99
-867
-4 124
-3 257
VI
2 145
2 179
2 023
-156
Agroinštitút Nitra, š. p.
100,00
VH
-92
34
-156
-190
VI
5 832
5 933
6 207
274
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
100,00
VH
62
128
307
179
VI
2 172
2 176
2 179
3
Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.*
100,00
VH
59
5
3
-2
VI
2 668
2 680
2 754
74
Závodisko, š. p.
100,00
VH
3
12
75
63
Ministerstvo investícií, region.rozvoja a informatizácie SR
VI
2 680
2 680
Slovensko IT, a.s. *13)
100,00
VH
-1 320
-1 320
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
VI
4 107
3 970
4 273
303
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.
100,00
VH
792
73
380
307
VI
6 298
6 576
7 047
471
Biont, a.s.*
5,00
VH
9
249
471
222
MH Manažment, a.s.
VI
23 473
22 709
43 248
20 539
Bratislavská teplárenská, a.s.
100,00
VH
-879
-764
2 477
3 241
VI
29 747
27 439
26 728
-711
Martinská teplárenská, a.s.
100,00
VH
-2 537
-2 308
-711
1 597
VI
23 274
23 739
23 293
-446
Trnavská teplárenská, a.s.
100,00
VH
14
111
17
-94
VI
13 014
8 497
8 730
233
Zvolenská teplárenská, a.s.
100,00
VH
-2 798
-4 517
-2 396
2 121
VI
32 952
31 592
32 131
539
Žilinská teplárenská, a.s.
100,00
VH
-930
-1 360
-438
922
VI
49 983
51 959
57 788
5 829
Tepláreň Košice, a.s.
100,00
VH
1 281
2 267
6 166
3 899
VI
2 167
2 072
2 095
23
Dlhopis, o. c. p., a.s.
100,00
VH
184
-97
17
114
VI
2 029
2 121
1 980
-141
Poliklinika Tehelná, a.s. 8
100,00
VH
34
92
-141
-233
VP v %
VI/VH
2018
2019
2020
Δ(2020-2019)
VI
12 495
12 611
12 766
155
Burza cenných papierov, a.s.
75,94
VH
-22
116
155
39
VI
3 105
2 970
2 155
-815
Kúpele Sliač, a.s.*
72,54
VH
-569
-633
-1 314
-681
VI
40 934
41 262
41 882
620
Slovak Lines, a.s.
44,01
VH
-269
823
770
-53
VI
22 589
23 106
23 309
203
Eurobus, a.s.
39,50
VH
670
569
255
-314
VI
5 090
5 115
5 049
-66
SAD Banská Bystrica, a.s.
37,96
VH
499
26
-66
-92
VI
5 133
5 164
5 184
20
SAD Dunajská Streda, a.s.
32,79
VH
23
31
30
-1
VI
6 797
7 407
7 415
8
SAD Humenné, a.s.
32,98
VH
6
610
42
-568
VI
10 041
10 179
11 491
1 312
ARRIVA Liorbus a.s.
39,58
VH
678
266
1 483
1 217
VI
5 738
5 965
6 013
48
SAD Lučenec, a.s.
39,66
VH
-334
227
48
-179
VI
7 078
7 161
7 128
-33
SAD Poprad, a.s.
39,68
VH
-126
84
-33
-117
VI
12 403
12 151
11 258
-893
SAD Prešov, a.s.
30,59
VH
632
67
-893
-960
VI
15 093
15 357
15 682
325
SAD Prievidza, a.s.
39,66
VH
285
988
525
-463
VI
14 010
14 035
14 232
197
SAD Trenčín, a.s.
41,54
VH
859
670
722
52
VI
13 571
13 549
13 514
-35
ARRIVA Trnava a.s.
39,50
VH
798
105
184
79
VI
14 400
12 863
12 970
107
SAD Zvolen, a.s.
37,84
VH
811
-1 519
98
1 617
VI
13 944
13 930
14 005
75
SAD Žilina, a.s.
40,64
VH
510
466
498
32
VI
8 017
8 169
8 282
113
ARRIVA Michalovce, a.s.
39,86
VH
-120
152
163
11
VI
11 495
11 165
8 371
-2 794
ARRIVA Nitra, a.s.
39,52
VH
-2 545
-330
-2 794
-2 464
VI
10 895
11 953
12 080
127
ARRIVA Nové Zámky, a.s.
39,64
VH
653
1 185
521
-664
Zdroj: Register účtovných závierok
Skratky:
VP v % - vlastnícky podiel štátu v %, VI - vlastné imanie, VH - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Poznámky:
(1) V zozname sa nachádzajú len podniky ovládané priamo kapitolou štátneho rozpočtu, nie uvedené ich spoločné, dcérske či pridružené účtovné jednotky.
(2) Fond národného majetku SR bol zrušený k 15.12.2015, zostávajúce majetkové účasti v podnikoch prešli od 1.1.2016 na MH Manažment, a.s.
(3) Spoločnosť MH Invest, s.r.o. bola k 24.03.2018 prevedená z MD a SR na Ministerstvo hospodárstva SR.
(4) V tabuľke uvedené len podniky štátnej správy, ktoré podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti definované ako spoločnosti s majetkovou účasťou štátu v minimálnej výške 20 %. Ostatné spoločnosti patriace pod kapitoly štátneho rozpočtu mali k 31.12.2019 nasledovnú majetkovú účasť štátu: Poštová banka, a.s. 0,03 %, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,02 %, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,05 %, Bardejovské kúpele, a.s. 0,08 %.
(5) Spoločnosť pre skladovanie, a.s. s priamym vlastníckym podielom štátu 13,45 % je zaradená medzi podniky štátnej správy, pretože zvyšný podiel Spoločnosti pre skladovanie, a.s vo výške 86,55 % vlastní Transpetrol, a.s., ktorý je v 100 % vlastníctve štátu. Spoločnosť pre skladovanie, a. s. je preto prostredníctvom priameho a nepriameho podielu tiež v 100 % vlastníctve štátu.
(6) Spoločnosť zanikla dňa 31.03.2018 formou zlúčenia so spoločnosťou Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ktorá sa stala jej právnym nástupcom. Údaje z účtovnej závierky sú len za tri mesiace roku 2018 (k 31.03.2018), pohyb za 2019 predstavuje len presun z VI.
(7) Zmena obchodného mena spoločnosti s platnosťou od 22.03.2018 na Debitum, a.s.
(8) Od 08/2018 subjekt verejnej správy
(9) Zmena obchodného mena zo Stredoslovenskej energetiky, a.s. na Stredoslovenskú energetiku Holding, a.s. s platnosťou od 01.01.2019
(10) Zmena akcionára k 29.12.2018 prevod z Ministerstva zdravotníctva SR na Ministerstvo vnútra SR.
K 1. máju 2019 sa nemocnica zlúčila a zanikla bez likvidácie. Právnym nástupcom sa stala Nemocnica sv. Michala, a.s.
(11) K 03.03.2020 bol zrealizovaný zápis zmeny výšky základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., zvýšenie o 13 884 tis. eur.
(12) Zmena akcionárskej štruktúry spoločnosti k 26.01.2020 - Ministerstvo dopravy 34 % a Žilinský samosprávny kraj 66 %.
(13) Vznik spoločnosti 05.09.2020.