Predkladacia správa
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2020 sa predkladá na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom ide o nelegislatívny materiál, ktorý svojím obsahom faktograficky a vecne dokumentuje vývoj a stav najdôležitejších parametrov verejných financií a ich zložiek podľa subjektov.
Správa za rok 2020 je v poradí 10. súhrnnou výročnou správou, ktorá podáva informácie o stave a vývoji verejných financií na základe troch prelínajúcich sa zákonných noriem:
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pokiaľ ide o vymedzenie jej obsahu a termínov spracovania a predloženia vláde a Národnej rade SR (§ 29a);
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý pre účtovné
jednotky verejnej správy, ktorými kapitoly štátneho rozpočtu, obce a vyššie územné celky, ustanovuje povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, pre Ministerstvo financií SR povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy a súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy (§ 22a);
ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý okrem údajov
podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy ustanovuje aj ďalšie údaje, ktoré má súhrnná výročná správa obsahovať (čl. 9 ods. 5).
Od roku 2012 sa verejne prezentujú okrem salda a dlhu verejnej správy v metodike ESA aj ďalšie dôležité veličiny ako jednorazové vplyvy, štrukturálne saldo, čisté bohatstvo, čistý dlh, podmienené pasíva a podmienené aktíva, súhrnná účtovná závierka, hospodárenie podnikov štátnej správy. Cieľom vytvorenia samostatného dokumentu v podobe Súhrnnej výročnej správy bolo oddeliť prísne rozpočtový pohľad na hotovostný schodok štátneho rozpočtu či celej verejnej správy od účtovného zobrazenia finančnej pozície (v podobe súhrnnej účtovnej závierky) verejnej správy, a oddeliť hodnotenie dosiahnutej skutočnosti od rozpočtového plánu za príslušný rok.
Súhrnná výročná správa sa každoročne zostavuje v období druhého kola notifikácie (september-október) výsledkov hospodárenia verejnej správy za predchádzajúci rok. V danom čase dochádza k spresňovaniu údajov na základe auditovaných účtovných závierok veľkej časti subjektov verejnej správy ako aj na základe pravidelných či benčmarkových revízií podľa metodiky ESA.
Aj z tohto dôvodu sa Súhrnná výročná správa vo svojom porovnávaní orientuje primárne na medziročný vývoj skutočnosti, pričom odpočet hospodárenia oproti plánovanému rozpočtu je ponechaný na Štátny záverečný účet SR (zostavovaný v prvej polovici roka).
Predložená správa na viacerých miestach faktografickým spôsobom jednorazovo dokumentuje vývoj sledovaných veličín za uplynulých 10 rokov, vrátane ich revízií a podľa aktuálne platných metodík.
Rok 2020 bol štatisticky významný v podobe bezprecedentného vplyvu pandémie COVID-19. Došlo k silnému poklesu ekonomickej a spoločenskej aktivity, k poklesu príjmov smerujúcich do rozpočtu verejnej správy, k rastu verejných výdavkov na podporné schémy a nástroje, k rastu nezamestnanosti a k ,,prepísaniu“ rozpočtových východísk na nasledujúce roky. Z tohto dôvodu je porovnávanie bilancie verejnej správy medzi rokmi 2019 a 2020 silne poznačené neštandardným ekonomickým vývojom pod vplyvom externých faktorov.
Predloženú Súhrnnú výročnú správu Slovenskej republiky za rok 2020 sa nepožaduje v súlade s čl. 10 ods. 7 smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR predkladať na medzirezortné pripomienkové konanie. Nemá negatívny finančný vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov ani na rozpočty ostatných subjektov verejnej správy, rovnako nemá vplyv na životné prostredie, negatívne ekonomické vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na zamestnanosť ani na tvorbu pracovných miest a na informatizáciu spoločnosti.
Neobsahuje skutočnosti, ktoré predmetom utajenia podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností. Je možné ju sprístupniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.