NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Číslo ..........
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ................... 2021
k Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2020
Národná rada Slovenskej republiky
A. berie na vedomie
Súhrnnú výročnú správu Slovenskej republiky za rok 2020, podľa ktorej k 31. decembru 2020
a) hospodárenie verejnej správy v jednotnej metodike ESA 2010 platnej pre Európsku úniu na základe jesennej notifikácie dosiahlo
aa) schodok vo výške 5,062 mld. eur, čo predstavuje -5,5 % hrubého domáceho produktu;
ab) konsolidovaný dlh k 31. decembru 2020 sumu 55,0 mld. eur, čo predstavuje 59,7 % hrubého domáceho produktu;
b) konsolidované aktíva ako aj pasíva súhrnného celku Slovenskej republiky dosiahli74,9 mld. eur, konsolidovaný výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi účtovnými výnosmi a účtovnými nákladmi súhrnného celku dosiahol -7,2 mld. eur.