VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-24475/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
764
Návrh
Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2020
Obsah materiálu:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Predkladacia správa
3.Vlastný materiál
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava november 2021