VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-25547/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
790
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ............. 2021,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava november 2021