Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
48. schôdza výboru
CRD 1857/2021
110
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 10. novembra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Romany TABÁK, Radovana SLOBODU a Juraja ŠELIGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 730) – druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Romany TABÁK, Radovana SLOBODU a Juraja ŠELIGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 730);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Romany TABÁK, Radovana SLOBODU a Juraja ŠELIGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 730), schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom uvedeným v prílohe tohto uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
v spolupráci s ostatnými predsedami výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí predmetný návrh zákona prerokovali, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výboroch.
Juraj KRÚPA, v.r.
predseda výboru
Marián SALOŇ, v.r.
overovateľ výboru
Igor HUS, v.r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 110
Pripomienky
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Romany TABÁK, Radovana SLOBODU a Juraja ŠELIGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 730), ___________________________________________________________________________
K čl. I
1. V čl. I 1. bod § 15 ods. 3 poslednej vete sa slová „do 50 km · h-1 nahrádzajú slovami „do 50 km . h na -1“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zosúlaďuje navrhovaná úprava so súčasným znením zákona.