NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 141/2021 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z. a zákona č. 395/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto :
1.V § 1 odsek 12 sa písmeno y) na konci dopĺňa slovami:
„a v chovných a rehabilitačných staniciach 25ea), a zabezpečovanie starostlivosti o nájdené hendikepované chránené živočíchy 25eb) “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25ea) znie:
25ea) § 45 zákona 543/2002 Z. z. zákon o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25eb) znie:
25eb) § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2.V § 172 ods. 5 znie:
„(5) Kaucia vo výške podľa odsekov 2 až 4 prepadáva, ak
a) úrad na základe podaných námietok nezistí porušenie tohto zákona, ktoré by mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,
b) úrad na základe podaných námietok zistí len porušenie tohto zákona, ktoré by nemohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, alebo
c) úrad zastaví konanie podľa § 174 ods. 1 písm. q).“.
3.§ 172 sa dopĺňa novým odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Kaucia podľa odsekov 2 4 je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí podľa odseku 5. Kaucia sa vo výške 50 % z výšky kaucie podľa odsekov 2 až 4 stáva príjmom štátneho rozpočtu
a) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení konania podľa § 174 ods. 1 písm. d),
b) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým úrad námietky z časti zamietne a zároveň rozhodne podľa § 175 ods. 1, alebo
c) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým úrad námietky z časti zamietne a v časti zastaví konanie podľa § 174 ods. 1 písm. m).“.
4.V § 182 ods. 6 sa za slová „vo výške“ vkladá slovo „neprepadnutej“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2022.