DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje, aby osoba, ktorá nedokáže splácať svoje záväzky využila inštitút osobného bankrotu, obrátila sa na Centrum právnej pomoci a podala návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že splnené všetky podmienky, konkurzný súd vydá uznesenie o vyhlásení konkurzu, v zmysle ktorého je dlžník oddlžený, to znamená, je zbavený dlhov. Ku dňu vyhlásenia konkurzu osobe zaniknú všetky záväzky, ktoré nie je možné uspokojiť predajom jeho majetku. K uvedenému dňu by mali byť všetky exekučné konania zastavené.
V praxi však dochádza k situáciám, že dlžník je síce zbavený dlhov na základe rozhodnutia konkurzného súdu, avšak dlžníkovi sa exekučné konania nezastavia automaticky. O ich zastavení musí v zmysle súčasného znenia zákona rozhodnúť buď exekučný súd, alebo exekútor, čo v mnohých prípadoch trvá aj 2 roky. V drvivej väčšine prípadov ide o exekúcie, ktoré začali na okresných súdoch a nie na exekučnom súde v Banskej Bystrici. Nakoľko okresné súdy z dôvodu preťaženosti nestíhajú vydávať uznesenia o zastavení exekúcie (i napriek tomu, že zákon vyžaduje ich zastavenie bez zbytočného odkladu), exekútori naďalej ponechávajú v platnosti exekučný príkaz na vykonávanie zrážok zo mzdy a dôchodku, pretože ešte nedošlo k zastaveniu exekučného konania, hoci, dlžníci boli rozhodnutím konkurzného súdu zbavení všetkých záväzkov. Oddlžené osoby sa márne obracajú so žiadosťami na Ministerstvo spravodlivosti SR, Centrum právnej pomoci aj Komoru exekútorov. Inštitút oddlženia z tohto dôvodu stráca svoj reálny význam, nakoľko by mal jednotne vyriešiť dlhy fyzických osôb, čo sa však nedeje a okrem konkurzu, ukracuje z ich majetku naďalej i exekútor. Tento stav paradoxne podporuje to, aby dlžníci zatajovali svoje príjmy a nepracovali na platný pracovný pomer.
Cieľom novely zákona je odstrániť problémy aplikačnej praxe a docieliť, aby exekútori nevymáhali dlhy, ktorých boli dlžníci zbavení rozhodnutím konkurzného súdu.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana, pričom má pozitívne sociálne vplyvy.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
V článku 1 sa v ods. 1 navrhuje zmeniť ustanovenie § 167f odsek 2, ktoré stanovuje, že vyhlásenie konkurzu je dôvodom, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení konania,
v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za nevymáhateľnú. Novo koncipované znenie ustanovenia § 167f odsek 2 vynecháva potrebu ďalšieho rozhodnutia o zastavení exekučného alebo obdobného vykonávacieho konania a účinky zastavenia takýchto konaní naväzuje priamo na rozhodnutie, ktorým súd vyhlasuje konkurz, tak ako pri konkurznom konaní podľa druhej časti zákona. Následne je exekútor v zmysle osobitných predpisov povinný vydať upovedomenie o zastavení exekúcie. V ustanovení sa navrhuje ponechať pôvodné pravidlo, že výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá oprávnenému.
V ods. 2 toto ustanovenie stanovuje prechodné ustanovenie, ktoré docieliť, aby sa prijatá zmena vzťahovala i na konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona, nakoľko to najmä tieto konania, pri ktorých je v praxi najväčšie omeškanie s vydávaním uznesenia o zastavení exekúcie.
K Čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona od 15. apríla 2022, vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie,
-Články 67 a 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015)
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
- bezpredmetné.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
- úplne.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na rodinu
x
A.3. Poznámky
V rámci sociálnych vplyvov návrh zákona za cieľ pomôcť najmä domácnostiam s nízkym príjmom, nezamestnaným, marginalizovaným komunitám a iným zraniteľným skupinám. Cieľom je zvýšenie dostupnosti inštitútu osobného bankrotu a eliminovať dlhovú pascu, s osobitným zreteľom na nízkopríjmové skupiny a s prihliadnutím na potrebu ochrany základných životných potrieb, najmä bývania Návrh dôsledne rešpektuje rovnosť príležitostí. Inštitút osobného bankrotu je plošného charakteru.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.