NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
_____________________________________________________________
Návrh
Z Á K O N
z ...................... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 343/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z. a zákona č. 72/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 167f odsek 2 znie:
„(2) začaté exekučné konania alebo obdobné vykonávacie konania na pohľadávku, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za nevymáhateľnú, sa vyhlásením konkurzu zastavujú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá oprávnenému.“
2. Za § 206m sa vkladá nový § 206n, ktorý vrátane nadpisu znie:
„ § 206n
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. apríla 2022
Ustanovenie § 167f ods. 2 sa použije aj na konania začaté a právoplatne neskončené do 14. apríla 2022.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2022.