1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Smernica Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES (Ú. v. L 401, 30.12.2006) v platnom znení
Právne predpisy Slovenskej republiky
1. Návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (ZMS)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 14
Reklama počiatočnej dojčenskej výživy sa obmedzí na publikácie špecializujúce sa na starostlivosť o dieťa a vedecké publikácie.
N
1. ZMS
§ 77
O 2
P b)
(2)Zakazuje sa mediálna komerčná komunikácia
b) počiatočnej dojčenskej výživy,42)
42) Čl. 2 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. ES L 181, 29.6.2013) v platnom znení (Ú. v. EÚ L 181,
Ú
2
29.6.2013).
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
N – bežná transpozícia
Z – zhoda n. a. – neaplikovateľnosť
O – transpozícia s možnosťou voľby
Ú – úplná zhoda
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
Č – čiastočná zhoda
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
Ž – žiadna zhoda