1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (Ú. v. L 102, 7. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8) v platnom znení
Právne predpisy Slovenskej republiky
1. Návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (ZMS)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 12
O: 2
V:2
Medzi takéto predpisy a legislatívne ustanovenia budú patriť primerané obmedzenia alebo zákazy reklamy o potrebe alebo dostupnosti ľudských tkanív a buniek s cieľom ponúknuť alebo nadobudnúť finančný zisk či porovnateľné výhody.
N
1. ZMS
§ 77
O 2
P a)
(2)Zakazuje sa mediálna komerčná komunikácia
a)potreby alebo dostupnosti orgánov, tkanív a buniek41) s cieľom ponúknuť alebo nadobudnúť finančný zisk či porovnateľné výhody,
41) Zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon).
Ú
2
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
N – bežná transpozícia
Z – zhoda n. a. – neaplikovateľnosť
O – transpozícia s možnosťou voľby
Ú – úplná zhoda
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
Č – čiastočná zhoda
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
Ž – žiadna zhoda